Do rregulla të tipografisë

Qe do udhëzime të thjeshta që u duhen çdokujt që shkrun shqip në kompjuter a ndonjë pajisje tjetër elektronike:

1. Le hapësirë pas — por jo para — këtyre shenjave të pikësimit:

pikës < . > presjes < , > pikëpresjes < ; > dypikëshit < : > trepikëshit < … > pikëpyetjes < ? > pikëçuditëses < ! > thonjëzës mbyllëse < ” ose » > kllapës mbyllëse < ), ], } >

2. Le hapësirë para — por jo pas:

thonjëzës hapëse < “ ose « > kllapës hapëse < (, [, { >

3. Le hapësirë para …