Kushtetuta e Kosovës në alfabetin e Elbasanit

Kushtetuta e Kosovës

(Kthy në alfabetin e Elbasanit me propozimin dhe ndihmën e Plator Gashit)

𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔀 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛

(𐔜𐔉𐔀𐔎𐔈𐔛𐔍𐔒: 𐔏𐔢 𐔠𐔇𐔙𐔛𐔍𐔖𐔓 𐔍 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔖𐔐𐔍𐔄𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔟𐔏 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔁𐔖𐔝𐔍𐔒 𐔣𐔢𐔙𐔝𐔀𐔙. 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔒𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔊𐔀𐔁𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔝𐔈.)

𐔓𐔇, 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛,

𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔟𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔕𐔈 𐔀𐔙𐔆𐔒𐔈𐔙𐔍 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔛𐔍 𐔕𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄 𐔍 𐔐𐔍𐔙𐔈, 𐔄𐔇𐔒𐔖𐔏𐔙𐔀𐔝𐔍𐔏 𐔆𐔇 𐔗𐔀𐔘𐔇𐔄𐔀𐔜𐔈𐔛, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔀𐔝𐔆𐔇 𐔍 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔝;

𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔟𐔜𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔙𐔍𐔎𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔕𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔝𐔈 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔎𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍𐔝 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙, 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝;

𐔝𐔈 𐔣𐔖𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔘𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔀 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔍 𐔒𐔍𐔙𐔈𐔘𐔇𐔓𐔎𐔇𐔛 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔍 𐔗𐔙𐔖𐔛𐔗𐔇𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔛𐔖𐔂𐔍𐔀𐔐;

𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔝 𐔘𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔍𐔁𐔟𐔖𐔎𐔈 𐔓𐔈 𐔛𐔝𐔀𐔁𐔍𐔐𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔀𐔎𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔀𐔙𐔈 𐔇𐔠𐔙𐔖𐔗𐔈𐔛, 𐔄𐔟𐔏𐔇 𐔏𐔙𐔍𐔎𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔆𐔈𐔓𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔉𐔘𐔍𐔕𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔈 𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔉𐔘𐔍𐔕𐔇;

𐔝𐔈 𐔁𐔍𐔓𐔄𐔟𐔙 𐔘𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔍 𐔄𐔇𐔕𐔈 𐔍 𐔉𐔀𐔒𐔍𐔐𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔀𐔘𐔇𐔄𐔀𐔜𐔈𐔛𐔇 𐔓𐔈 𐔁𐔖𐔝𐔈;

𐔒𐔇 𐔛𐔢𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔘𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔛𐔇𐔝 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔊𐔙𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔇𐔟𐔙𐔖-𐔀𐔝𐔐𐔀𐔓𐔝𐔍𐔏𐔇;

𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔛𐔖𐔐𐔇𐔒𐔓𐔇, 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔖𐔎𐔒𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

𐔗𐔈𐔙𐔒𐔁𐔀𐔎𐔝𐔎𐔀 fshihe
𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔀 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛
𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 I. 𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀𐔝 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇
𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 II. 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇
𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 IV. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛
𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 XII. 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙𐔀
𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 XIV. 𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀𐔝 𐔏𐔀𐔐𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔇

𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 I. 𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀𐔝 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇

𐔓𐔇𐔓𐔍 1 [𐔗𐔈𐔙𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝]

1. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙, 𐔛𐔖𐔠𐔙𐔀𐔓, 𐔄𐔇𐔒𐔖𐔏𐔙𐔀𐔝𐔍𐔏, 𐔟𐔓𐔍𐔏, 𐔆𐔇 𐔍 𐔗𐔀𐔓𐔄𐔀𐔜𐔈𐔒.

2. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔍 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔀𐔛𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔝. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔓 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔛𐔀𐔎 𐔁𐔀𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔍𐔓𐔄𐔍𐔠𐔍𐔄𐔈𐔠𐔇 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔎𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔀𐔎.

3. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔟𐔏 𐔏𐔀 𐔗𐔙𐔇𐔝𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐𐔇 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔀𐔛𐔕𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔆𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔎𐔈 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔀𐔛𐔕𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍.

𐔓𐔇𐔓𐔍 2 [𐔛𐔖𐔠𐔙𐔀𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍]

1. 𐔛𐔖𐔠𐔙𐔀𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔁𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍, 𐔍 𐔝𐔀𐔏𐔖𐔓 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔓, 𐔓𐔈𐔗𐔈𐔙𐔒𐔎𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔟𐔙, 𐔒𐔇 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔇𐔓𐔄𐔟𐔒, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔇.

2. 𐔛𐔖𐔠𐔙𐔀𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔊𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔗𐔀𐔂𐔇𐔓𐔟𐔇𐔜𐔈𐔒, 𐔍 𐔗𐔀𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙𐔛𐔟𐔇𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔍 𐔗𐔀𐔓𐔄𐔀𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔒𐔎𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

3. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔒𐔇 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔙𐔟𐔀𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔀𐔘𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔀𐔠𐔇 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔙𐔖𐔙𐔇, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔓𐔈 𐔛𐔍𐔛𐔝𐔇𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 3 [𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔀 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝]

1. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔜𐔖𐔘𐔈𐔙𐔍 𐔜𐔟𐔒𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇, 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔜𐔘𐔍𐔗𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔇 𐔂𐔍𐔐𐔀 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔄𐔇𐔒𐔖𐔏𐔙𐔀𐔝𐔍𐔏𐔇, 𐔒𐔇 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔛𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝, 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔇𐔛 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔝𐔀 𐔐𐔇𐔋𐔍𐔛𐔐𐔀𐔝𐔍𐔠𐔇, 𐔇𐔏𐔣𐔇𐔏𐔟𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇.

2. 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔁𐔀𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔛𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔍𐔓𐔄𐔍𐔠𐔍𐔄𐔈𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔠𐔇 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝, 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔍𐔜𐔝, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 4 [𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔓𐔄𐔀𐔙𐔎𐔀 𐔇 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝]

1. 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔀 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈 𐔄𐔇𐔒𐔖𐔏𐔙𐔀𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔇 𐔁𐔀𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔓𐔄𐔀𐔙𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔖𐔑𐔍𐔝 𐔇 𐔁𐔀𐔐𐔀𐔓𐔂𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔓𐔈 𐔒𐔇𐔛 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔛𐔍𐔏𐔟𐔙𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈.

2. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔓 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔐𐔇𐔋𐔍𐔛𐔐𐔀𐔝𐔍𐔠.

3. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔓 𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛 𐔐𐔇𐔋𐔍𐔝𐔍𐔒 𐔍 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔆𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔇𐔛 𐔍 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔄𐔇𐔒𐔖𐔏𐔙𐔀𐔝𐔍𐔏 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈.

4. 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇 𐔇 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔀𐔠𐔇 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔍 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔖𐔑𐔍𐔝 𐔗𐔀𐔙𐔐𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔀𐔙.

5. 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔟𐔓𐔍𐔏, 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔆𐔇 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔝.

6. 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔍 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔆𐔇 𐔁𐔈𐔓 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔗𐔙𐔇𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛.

7. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔏𐔀 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔊𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐, 𐔙𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔘𐔇𐔝𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔓𐔈𐔓 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔄𐔇𐔒𐔖𐔏𐔙𐔀𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

𐔓𐔇𐔓𐔍 5 [𐔋𐔟𐔌𐔈𐔝]

1. 𐔋𐔟𐔌𐔈 𐔣𐔢𐔙𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔋𐔟𐔌𐔀 𐔜𐔘𐔍𐔗𐔇 𐔆𐔇 𐔋𐔟𐔌𐔀 𐔛𐔇𐔙𐔁𐔇.

2. 𐔋𐔟𐔌𐔀 𐔝𐔟𐔙𐔏𐔇, 𐔁𐔖𐔜𐔕𐔀𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔀𐔎𐔖 𐔙𐔖𐔒𐔇 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔛𐔝𐔀𐔝𐔟𐔛𐔍𐔓 𐔇 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔠𐔇 𐔣𐔢𐔙𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔓𐔍𐔠𐔇𐔐 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔍𐔒 𐔣𐔢𐔙𐔝𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔍𐔓𐔄𐔖 𐔓𐔍𐔠𐔇𐔐 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 6 [𐔛𐔍𐔒𐔁𐔖𐔐𐔇𐔝]

1. 𐔉𐔐𐔀𐔒𐔟𐔙𐔍, 𐔛𐔝𐔇𐔒𐔀 𐔆𐔇 𐔌𐔍𐔒𐔓𐔍 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔛𐔍𐔒𐔁𐔖𐔐𐔇𐔝 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔀𐔙𐔀𐔏𐔝𐔇𐔙𐔍𐔓 𐔜𐔟𐔒𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏 𐔝𐔈 𐔛𐔀𐔎.

2. 𐔗𐔀𐔒𐔎𐔀, 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔀 𐔇 𐔉𐔐𐔀𐔒𐔟𐔙𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔒𐔁𐔖𐔐𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋. 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔛𐔍𐔒𐔁𐔖𐔐𐔇𐔠𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 7 [𐔠𐔐𐔇𐔙𐔀𐔝]

1. 𐔙𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔁𐔀𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔛𐔈, 𐔗𐔀𐔘𐔇𐔛, 𐔄𐔇𐔒𐔖𐔏𐔙𐔀𐔂𐔍𐔛𐔈, 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔛𐔈, 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝 𐔆𐔇 𐔛𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝, 𐔒𐔖𐔛𐔄𐔍𐔛𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛, 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔇 𐔒𐔎𐔇𐔄𐔍𐔛𐔍𐔝, 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔖𐔂𐔍𐔀𐔐𐔇, 𐔗𐔐𐔟𐔙𐔀𐔐𐔍𐔣𐔒𐔍𐔝, 𐔓𐔄𐔀𐔙𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔙𐔖𐔙 𐔆𐔇 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔊𐔟𐔝.

2. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔓𐔈 𐔋𐔍𐔓𐔖𐔙𐔇 𐔛𐔍 𐔠𐔐𐔇𐔙𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔤𐔠𐔍𐔑𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔄𐔇𐔒𐔖𐔏𐔙𐔀𐔝𐔍𐔏 𐔝𐔈 𐔜𐔖𐔘𐔈𐔙𐔍𐔛𐔈, 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔉𐔇𐔒𐔙𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔒𐔇𐔜𐔏𐔟𐔎𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔇, 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏𐔇, 𐔛𐔖𐔂𐔍𐔀𐔐𐔇, 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔜𐔀𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈𐔛 𐔜𐔖𐔘𐔈𐔙𐔖𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 8 [𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔐𐔀𐔍𐔏]

𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔐𐔀𐔍𐔏 𐔆𐔇 𐔓𐔇𐔟𐔝𐔙𐔀𐔐 𐔓𐔈 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 9 [𐔝𐔙𐔀𐔜𐔈𐔊𐔍𐔒𐔍𐔀 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇]

𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔙𐔟𐔀𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔝𐔙𐔀𐔜𐔈𐔊𐔍𐔒𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔠𐔇𐔝 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 10 [𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔀]

𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔀 𐔇 𐔝𐔙𐔇𐔊𐔟𐔝 𐔒𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔏𐔟𐔚𐔇𐔓𐔂𐔈 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔙𐔈 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

𐔓𐔇𐔓𐔍 11 [𐔠𐔀𐔐𐔟𐔝𐔀]

1. 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔛𐔍 𐔒𐔎𐔇𐔝 𐔍 𐔠𐔐𐔇𐔉𐔜𐔈𐔒 𐔗𐔀𐔊𐔇𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔇𐔝 𐔕𐔈 𐔠𐔀𐔐𐔟𐔝𐔈 𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔒𐔇.

2. 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙 𐔁𐔀𐔓𐔏𐔀𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔆𐔇 𐔘𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔁𐔀𐔓𐔏𐔀 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

𐔓𐔇𐔓𐔍 12 [𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐]

1. 𐔕𐔈𐔛𐔍 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔇𐔛 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔝.

2. 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔇 𐔕𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔇𐔛 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 13 [𐔏𐔙𐔢𐔇𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔍]

1. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔍𐔜𐔝𐔍𐔓𐔀.

2. 𐔛𐔝𐔀𐔝𐔟𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 14 [𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔛𐔍𐔀]

𐔉𐔍𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔆𐔇 𐔌𐔟𐔒𐔁𐔎𐔀 𐔇 𐔛𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 155 [𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔛𐔍𐔀]

1. 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔁𐔀𐔓𐔖𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔈 𐔄𐔀𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔇, 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

2. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔟𐔀 𐔕𐔇𐔌 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔓𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔛𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔁𐔀𐔓𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔍 𐔝𐔀𐔓𐔍𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔛𐔍𐔀 𐔘𐔈 𐔀𐔝𐔀 𐔏𐔀𐔓𐔈, 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔍𐔜𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔉𐔇𐔄𐔇𐔙𐔀𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔎𐔟𐔊𐔖𐔛𐔑𐔀𐔠𐔍𐔛𐔈, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔘𐔇𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔓𐔖𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔌𐔇𐔙𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔇 𐔄𐔀𐔝𐔈𐔓 1 𐔎𐔀𐔓𐔀𐔙 1998, 𐔆𐔇 𐔗𐔀𐔛𐔀𐔙𐔆𐔈𐔛𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔗𐔈𐔙𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈.

(𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 XIV 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 16, 𐔊𐔣 25/2012; 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔟 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔇𐔄𐔀𐔏𐔛𐔍𐔀)

𐔓𐔇𐔓𐔍 15 [𐔜𐔝𐔇𐔝𐔀𐔛𐔍𐔝 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝]

𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔓 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔀𐔝 𐔇 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔀𐔛𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔀𐔎 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 16 [𐔇𐔗𐔈𐔙𐔛𐔍𐔀 𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛]

1. 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔀 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔀𐔏𐔝𐔍 𐔒𐔈 𐔍 𐔐𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛. 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏𐔇 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈.

2. 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈𐔛 𐔁𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔀.

3. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇.

4. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔟 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛.

𐔓𐔇𐔓𐔍 17 [𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇]

1. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔐𐔍𐔆 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔛𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔀 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇.

2. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔇𐔚 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔍𐔒 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔙𐔖𐔒𐔖𐔠𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔗𐔀𐔘𐔇𐔛, 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 18 [𐔙𐔀𐔝𐔍𐔉𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔠𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇]

1. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔠𐔇 (2/3) 𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔙𐔀𐔝𐔍𐔉𐔍𐔏𐔖𐔓 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔈𐔝𐔖 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇:

(1) 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓, 𐔗𐔀𐔘𐔇𐔓, 𐔀𐔐𐔇𐔀𐔓𐔂𐔀𐔝, 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇𐔝 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔟𐔜𐔝𐔀𐔙𐔀𐔏𐔇;

(2) 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇;

(3) 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔛𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔀 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇;

(4) 𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔛𐔍𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔉𐔍𐔓𐔀𐔓𐔂𐔍𐔀𐔙𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔀𐔓𐔀 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

2. 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔀𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔍𐔏𐔈𐔓 1, 𐔙𐔀𐔝𐔍𐔉𐔍𐔏𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔗𐔀𐔛 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

3. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍 𐔕𐔖𐔉𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔓 𐔛𐔀 𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔏𐔙𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔕𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇.

4. 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈𐔙𐔌𐔇𐔘𐔎𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔕𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒 𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔍𐔏𐔟𐔙 𐔀𐔎𐔖 𐔇 𐔙𐔀𐔝𐔍𐔉𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔠𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇.

5. 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔀𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔀𐔝𐔍𐔉𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔇𐔛𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔠𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 19 [𐔣𐔁𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔛𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇]

1. 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔀𐔝𐔍𐔉𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔓 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔇 𐔛𐔍𐔛𐔝𐔇𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔜𐔈𐔒 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏 𐔗𐔀𐔛𐔍 𐔝𐔈 𐔁𐔖𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔈 𐔊𐔀𐔣𐔇𐔝𐔈𐔓 𐔣𐔢𐔙𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛. 𐔀𐔝𐔖 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔗𐔈𐔙𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈, 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔏𐔟𐔙 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔣𐔁𐔀𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔓 𐔓x𐔎𐔇𐔚𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔕𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔍.

2. 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔀𐔝𐔍𐔉𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔓𐔖𐔙𐔒𐔀𐔝 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏𐔍𐔜𐔝 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔇𐔗𐔈𐔙𐔛𐔍 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

𐔓𐔇𐔓𐔍 20 [𐔁𐔀𐔙𐔝𐔎𐔀 𐔇 𐔛𐔖𐔠𐔙𐔀𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝]

1. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔀𐔝𐔍𐔉𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇, 𐔗𐔈𐔙 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔏𐔀𐔐𐔖𐔎𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇.

2. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔕𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔛𐔍𐔒𐔍 𐔇 𐔙𐔀𐔝𐔍𐔉𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇 𐔓𐔈 𐔕𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔇𐔏𐔛𐔗𐔐𐔍𐔂𐔍𐔝𐔇 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔓 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔗𐔈𐔙𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔓𐔖𐔙𐔒𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔇, 𐔐𐔍𐔋𐔍 𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔍𐔓 𐔙𐔀𐔝𐔍𐔉𐔍𐔏𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔀 𐔇 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔠𐔇 (2/3) 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔀𐔝𐔖 𐔓𐔖𐔙𐔒𐔀 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔇𐔗𐔈𐔙𐔛𐔍 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

𐔓𐔇𐔓𐔍 144 [𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔍𐔒𐔍]

1. 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀, 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔖𐔛𐔇 𐔕𐔈 𐔇 𐔏𐔀𐔝𐔈𐔙𐔝𐔀 (1/4) 𐔇 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔙𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔍𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔍𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔇.

2. 𐔃𐔄𐔖 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔍𐔒 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔎𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔠𐔇 (2/3) 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔝 (2/3) 𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔘𐔈 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

3. 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔗𐔀𐔛𐔍 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔝𐔈 𐔀𐔄𐔙𐔇𐔛𐔟𐔀𐔙 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔍 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔓 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔠𐔐𐔇𐔙𐔈𐔛𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔗𐔙𐔀𐔏𐔍𐔜𐔝 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔟𐔏 𐔗𐔀𐔏𐔈𐔛𐔖𐔓 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍𐔓 𐔍𐔍 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛.

4. 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛 𐔌𐔢𐔎𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔘𐔍 𐔒𐔇𐔕𐔈𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔗𐔀𐔛 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

(𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 XIII 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 5, 𐔊𐔣 25/2012; 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔟 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔇𐔄𐔀𐔏𐔛𐔍𐔀)

𐔓𐔇𐔓𐔍 145 [𐔠𐔀𐔤𐔄𐔍𐔒𐔈𐔛𐔍𐔀 𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔠𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔇 𐔐𐔇𐔋𐔍𐔛𐔐𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔀𐔗𐔐𐔍𐔏𐔟𐔇𐔜𐔈𐔒]

1. 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈, 𐔘𐔈 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔘𐔍 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔌𐔢𐔙𐔎𐔇𐔛 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔘𐔍 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔇, 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔠𐔀𐔤𐔄𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔄𐔇𐔙𐔍 𐔀𐔝𐔈𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔏𐔟𐔙 𐔀𐔝𐔖 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔍𐔓𐔇𐔊𐔖𐔂𐔍𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔖𐔛𐔇 𐔏𐔟𐔙 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈𐔙𐔌𐔇𐔘𐔎𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔝𐔖 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔄𐔇𐔙𐔍 𐔀𐔝𐔈𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔏𐔟𐔙 𐔀𐔝𐔖 𐔝𐔈 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔎𐔀 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔒𐔁𐔟𐔐𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔉𐔟𐔜𐔀𐔝 𐔇 𐔕𐔈𐔎𐔝𐔀 𐔆𐔇 𐔘𐔈 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈.

2. 𐔐𐔇𐔋𐔍𐔛𐔐𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔀𐔗𐔐𐔍𐔏𐔟𐔇𐔜𐔈𐔒 𐔓𐔈 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔌𐔢𐔙𐔎𐔇𐔛 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔘𐔍 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔇 𐔠𐔀𐔤𐔄𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔘 𐔛𐔀 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈, 𐔄𐔇𐔙𐔍𐔛𐔀 𐔝𐔈 𐔒𐔖𐔛 𐔜𐔉𐔟𐔘𐔍𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝, 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈.

(𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 XIII 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 6, 𐔊𐔣 25/2012; 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔟 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔇𐔄𐔀𐔏𐔛𐔍𐔀)

𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 II. 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇

𐔓𐔇𐔓𐔍 21 [𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔒𐔇]

1. 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔓𐔄𐔀𐔜𐔒𐔇, 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙𐔛𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔂𐔇𐔓𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔇 𐔙𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

2. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝, 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔜𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈.

3. 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔇 𐔏𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔈 𐔝’𐔍 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔖𐔎𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔈𐔠𐔇.

4. 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔜𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈, 𐔠𐔐𐔇𐔎𐔓𐔈 𐔇𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏𐔈, 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔘 𐔛𐔀 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 22 [𐔣𐔁𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔗𐔈𐔙𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔍 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔙𐔟𐔒𐔇𐔓𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇]

𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔙𐔟𐔒𐔇𐔓𐔝𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔠𐔍𐔎𐔍𐔒, 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈, 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔗𐔈𐔙𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔗𐔙𐔍𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝, 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔏𐔖𐔓𐔉𐔐𐔍𐔏𐔝𐔍, 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇:

(1) 𐔄𐔇𐔏𐔐𐔀𐔙𐔀𐔝𐔀 𐔟𐔓𐔍𐔠𐔇𐔙𐔛𐔀𐔐𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝;

(2) 𐔏𐔖𐔓𐔠𐔇𐔓𐔝𐔀 𐔇𐔠𐔙𐔖𐔗𐔍𐔀𐔓𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔠𐔇 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔝𐔖𐔏𐔖𐔑𐔇𐔝 𐔇 𐔛𐔀𐔎;

(3) 𐔏𐔖𐔓𐔠𐔇𐔓𐔝𐔀 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐𐔇 𐔇 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔝𐔖𐔏𐔖𐔑𐔇𐔝 𐔇 𐔛𐔀𐔎;

(4) 𐔏𐔖𐔓𐔠𐔇𐔓𐔝𐔀 𐔏𐔖𐔙𐔓𐔍𐔣𐔈 𐔇 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔇𐔠𐔙𐔖𐔗𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔗𐔀𐔏𐔍𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇;

(5) 𐔏𐔖𐔓𐔠𐔇𐔓𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔐𐔍𐔒𐔍𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔍𐔛𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔙𐔀𐔂𐔖𐔙;

(6) 𐔏𐔖𐔓𐔠𐔇𐔓𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔐𐔍𐔒𐔍𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔍𐔛𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔊𐔙𐔟𐔀𐔛;

(7) 𐔏𐔖𐔓𐔠𐔇𐔓𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔉𐔈𐔒𐔍𐔎𐔈𐔛;

(8) 𐔏𐔖𐔓𐔠𐔇𐔓𐔝𐔀 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙 𐔝𐔖𐔙𐔝𐔟𐔙𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔝𐔙𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔜𐔏𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔒𐔍𐔣𐔖𐔙𐔇, 𐔎𐔖𐔕𐔇𐔙𐔈𐔣𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔖𐔜𐔝𐔈𐔙𐔟𐔇𐔛𐔇;

(9) 𐔏𐔖𐔓𐔠𐔇𐔓𐔝𐔀 𐔇 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔇𐔟𐔙𐔖𐔗𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔓𐔄𐔀𐔐𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔐𐔟𐔉𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔆𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙 𐔊𐔙𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔆𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔓𐔈 𐔉𐔀𐔒𐔍𐔐𐔎𐔇.

(𐔗𐔀𐔙𐔀. (9) 𐔜𐔝𐔟 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 26 𐔊𐔣 4/2020)

𐔓𐔇𐔓𐔍 23 [𐔄𐔍𐔕𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔍 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝]

𐔄𐔍𐔕𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔍 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔗𐔀𐔂𐔇𐔓𐔟𐔇𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔠𐔇 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 24 [𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔀 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝]

1. 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝. 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔖𐔙𐔇, 𐔗𐔀 𐔄𐔍𐔛𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓𐔍𐔒.

2. 𐔀𐔛𐔏𐔟𐔜 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔄𐔍𐔛𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔙𐔀𐔂𐔈𐔛, 𐔓𐔋𐔢𐔙𐔈𐔛, 𐔋𐔍𐔓𐔍𐔛𐔈, 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔛, 𐔉𐔇𐔛𐔈, 𐔒𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀, 𐔗𐔙𐔇𐔎𐔀𐔙𐔆𐔎𐔇𐔛 𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔀 𐔜𐔖𐔘𐔈𐔙𐔖𐔙𐔇, 𐔐𐔍𐔆𐔎𐔇𐔛 𐔒𐔇 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝, 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛, 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏𐔇, 𐔛𐔖𐔂𐔍𐔀𐔐𐔇, 𐔖𐔙𐔍𐔇𐔓𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔛𐔇𐔏𐔛𐔟𐔀𐔐, 𐔐𐔍𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛, 𐔀𐔉𐔝𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔛𐔝𐔀𐔝𐔟𐔛𐔍 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔐.

3. 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔖𐔙𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔓𐔄𐔀𐔐𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔈𐔓𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔒𐔀𐔛𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔄𐔍𐔠𐔍𐔄𐔈𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔊𐔙𐔟𐔗𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈. 𐔒𐔀𐔛𐔀𐔝 𐔇 𐔝𐔍𐔑𐔀 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔄𐔇𐔙𐔍𐔛𐔀 𐔝𐔈 𐔀𐔚𐔍𐔌𐔇𐔝 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔍𐔓 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔠𐔈𐔓𐔈 𐔀𐔝𐔖.

𐔓𐔇𐔓𐔍 25 [𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔎𐔇𐔝𐔈𐔓]

1. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔍𐔓𐔄𐔍𐔠𐔍𐔄 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔎𐔇𐔝𐔈𐔓.

2. 𐔄𐔈𐔓𐔍𐔒𐔍 𐔒𐔇 𐔠𐔄𐔇𐔏𐔎𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔓𐔄𐔀𐔐𐔟𐔀𐔙.

𐔓𐔇𐔓𐔍 26 [𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔊𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔐]

𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔊𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔉𐔍𐔣𐔍𐔏 𐔆𐔇 𐔗𐔛𐔍𐔏𐔍𐔏 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎, 𐔘𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔓:

(1) 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔆𐔟𐔙 𐔒𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔙𐔖𐔄𐔟𐔏𐔍𐔒𐔍𐔓, 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋;

(2) 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔖𐔑 𐔒𐔁𐔍 𐔝𐔙𐔟𐔗𐔍𐔓 𐔇 𐔛𐔀𐔎/𐔝𐔍𐔎 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓;

(3) 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔖𐔛 𐔍 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔙𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔒𐔎𐔇𐔏𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙 𐔠𐔟𐔑𐔓𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓;

(4) 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔖𐔛 𐔒𐔀𐔚𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔓𐔈 𐔇𐔏𐔛𐔗𐔇𐔙𐔍𐔒𐔇𐔓𐔝𐔇 𐔒𐔎𐔇𐔏𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔜𐔏𐔇𐔓𐔂𐔖𐔙𐔇, 𐔗𐔀 𐔗𐔈𐔐𐔘𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔗𐔙𐔀𐔏 𐔝𐔈 𐔛𐔀𐔎/𐔝𐔍𐔎.

𐔓𐔇𐔓𐔍 27 [𐔓𐔄𐔀𐔐𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔝𐔖𐔙𐔝𐔟𐔙𐔈𐔛, 𐔝𐔙𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔒𐔍𐔣𐔖𐔙, 𐔃𐔕𐔇𐔙𐔈𐔣𐔖𐔙 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔖𐔜𐔝𐔈𐔙𐔟𐔇𐔛]

𐔀𐔛𐔏𐔟𐔜 𐔓𐔟𐔏 𐔍 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔖𐔙𐔝𐔟𐔙𐔈𐔛, 𐔓𐔄𐔈𐔜𐔏𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔀 𐔝𐔙𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔒𐔍𐔣𐔖𐔙, 𐔃𐔕𐔇𐔙𐔈𐔣𐔖𐔙 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔖𐔜𐔝𐔈𐔙𐔟𐔇𐔛.

𐔓𐔇𐔓𐔍 28 [𐔓𐔄𐔀𐔐𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔛𐔏𐔑𐔀𐔠𐔈𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔆𐔇 𐔍 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔟𐔀𐔙]

1. 𐔀𐔛𐔏𐔟𐔜 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔀𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔛𐔏𐔑𐔀𐔠𐔈𐔙𐔍 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔓𐔋𐔀𐔜𐔒𐔇 𐔒𐔇 𐔛𐔏𐔑𐔀𐔠𐔈𐔙𐔍𐔓𐔈.

2. 𐔀𐔛𐔏𐔟𐔜 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔜𐔝𐔙𐔈𐔓𐔊𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙 𐔗𐔟𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔟𐔀𐔙. 𐔗𐔟𐔓𐔈 𐔇 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔟𐔏 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔄𐔇𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔗𐔟𐔓𐔀 𐔖𐔛𐔇 𐔜𐔈𐔙𐔁𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔇 𐔄𐔈𐔓𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔙𐔈 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔠𐔟𐔀𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔄𐔈𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔝𐔈 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔟𐔙 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈.

3. 𐔝𐔙𐔀𐔉𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔘𐔇𐔓𐔎𐔇𐔠𐔇 𐔕𐔇𐔙𐔈𐔣𐔖𐔙𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔓𐔄𐔀𐔐𐔟𐔀𐔙.

𐔓𐔇𐔓𐔍 29 [𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔆𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈]

1. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍𐔝 𐔍 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔆𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈. 𐔀𐔛𐔏𐔟𐔜 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔝𐔇, 𐔛𐔍 𐔓𐔈 𐔠𐔍𐔎𐔍𐔒:

(1) 𐔗𐔀𐔛 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔄𐔈𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔒𐔇 𐔁𐔟𐔙𐔊𐔍𐔒 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔈𐔛 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇;

(2) 𐔗𐔈𐔙 𐔄𐔢𐔜𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔈𐔛 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇, 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔏𐔟𐔙 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔍𐔒𐔍 𐔓𐔊𐔀 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔒𐔇 𐔕𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔀𐔙𐔛𐔢𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔄𐔇𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔍 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔈𐔒 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔓𐔄𐔀𐔐𐔟𐔀𐔙 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔕𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔆𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔍𐔟𐔆𐔈 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔟𐔙𐔝𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔌𐔖𐔙𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔋𐔢𐔏𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋;

(3) 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔝𐔟𐔙𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒𐔇 𐔇𐔄𐔟𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔖𐔘𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎 𐔓𐔈 𐔕𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔝, 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔕𐔈 𐔟𐔙𐔆𐔙𐔍 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔜𐔈𐔒;

(4) 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙𐔎𐔇 𐔜𐔈𐔓𐔄𐔇𐔝𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔍𐔝, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔏𐔀𐔏 𐔝𐔈 𐔛𐔈𐔒𐔟𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔘𐔇𐔝 𐔚𐔇𐔣𐔍𐔏 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔖𐔘𐔈𐔙𐔍𐔓𐔈;

(5) 𐔗𐔈𐔙 𐔌𐔢𐔙𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔐𐔍𐔋𐔜𐔒𐔇 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔀𐔛 𐔟𐔙𐔆𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔜𐔈𐔒 𐔗𐔈𐔙 𐔐𐔀𐔙𐔊𐔍𐔒 𐔖𐔛𐔇 𐔇𐔏𐔛𐔝𐔙𐔀𐔄𐔍𐔒.

2. 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔘𐔈 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀, 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔠𐔍𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔄𐔍𐔎𐔇𐔓𐔍 𐔒𐔇𐔕𐔈𐔌𐔇𐔙𐔈, 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔙𐔛𐔢𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔓𐔈 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔓 𐔘𐔈 𐔀𐔎𐔖/𐔀𐔍 𐔇 𐔏𐔟𐔗𐔝𐔖𐔓. 𐔕𐔖𐔉𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔒𐔇 𐔜𐔏𐔙𐔍𐔒 𐔒𐔁𐔍 𐔀𐔙𐔛𐔢𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔛𐔀 𐔒𐔈 𐔜𐔗𐔇𐔎𐔝 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔇 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔜𐔒𐔇. 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔘𐔈 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔗𐔀 𐔟𐔙𐔆𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛, 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔄𐔢𐔣𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔇𐔝𐔈 (48) 𐔖𐔙𐔈𐔜 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔄𐔈𐔙𐔊𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔁𐔟𐔙𐔊𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔖𐔛𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎, 𐔎𐔖 𐔒𐔈 𐔠𐔖𐔓𐔈 𐔛𐔇 𐔄𐔢𐔣𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔇𐔝𐔈 (48) 𐔖𐔙𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔒𐔖𐔒𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔏𐔟𐔙 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔟𐔀𐔙 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔛𐔎𐔇𐔑𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛. 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔘𐔈 𐔀𐔚𐔇𐔛𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝, 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔓x𐔍𐔚𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔍𐔒 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔕𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔍𐔟𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔀𐔙𐔛𐔢𐔇𐔜𐔒𐔇, 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔙𐔍𐔝𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔏𐔟𐔙 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔝𐔀𐔝𐔖𐔓 𐔛𐔇 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔓 𐔚𐔇𐔣𐔍𐔏 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔖𐔛𐔇 𐔏𐔀 𐔚𐔇𐔣𐔍𐔏 𐔗𐔈𐔙 𐔍𐔏𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔛𐔀𐔎/𐔝𐔍𐔎 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔋𐔢𐔏𐔍𐔒𐔍𐔝.

3. 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔘𐔈 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀, 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔕𐔖𐔉𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇𐔕𐔈𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔛𐔇 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔖𐔛 𐔎𐔀𐔗𐔈 𐔀𐔛𐔕𐔈 𐔄𐔇𐔏𐔐𐔀𐔙𐔀𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔛𐔇 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔈𐔛 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎 𐔆𐔇 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔘𐔈 𐔗𐔀 𐔠𐔖𐔓𐔇𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔉𐔖𐔙𐔒𐔖𐔎𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔍𐔓 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔠𐔇𐔝.

4. 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔘𐔈 𐔍 𐔌𐔍𐔘𐔇𐔝 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔒𐔇 𐔀𐔚𐔇𐔛𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔄𐔀𐔐𐔍𐔒, 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔈 𐔒𐔎𐔇𐔝𐔇 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔛𐔉𐔍𐔄𐔟𐔀𐔙 𐔐𐔍𐔋𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔀𐔚𐔇𐔛𐔝𐔍𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔀𐔐𐔍𐔒𐔍𐔝. 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔍 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔕𐔈 𐔀𐔉𐔀𐔝𐔍 𐔛𐔀 𐔒𐔈 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔟𐔙𐔝𐔈𐔙 𐔆𐔇 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔀𐔚𐔇𐔛𐔝𐔍 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔄𐔀𐔐𐔍𐔒𐔍 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔗𐔀𐔐𐔍𐔋𐔜𐔈𐔒, 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔟𐔙𐔆𐔈𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔍𐔝.

5. 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔘𐔈 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔀𐔐𐔟𐔀𐔙 𐔖𐔛𐔇 𐔀𐔚𐔇𐔛𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔍𐔎 𐔓𐔇𐔓𐔍, 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔓𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔜𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

6. 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔍 𐔘𐔈 𐔠𐔟𐔀𐔓 𐔄𐔈𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓, 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔀𐔓𐔏𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀, 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 30 [𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔀𐔝 𐔇 𐔝𐔈 𐔀𐔏𐔟𐔣𐔟𐔀𐔙𐔍𐔝]

𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔘𐔈 𐔀𐔏𐔟𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇, 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔒𐔀𐔐𐔇 𐔓𐔈 𐔠𐔍𐔎𐔍𐔒:

(1) 𐔝𐔈 𐔕𐔖𐔉𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇𐔕𐔈𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔓𐔈 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔓 𐔘𐔈 𐔏𐔟𐔗𐔝𐔖𐔓, 𐔗𐔈𐔙 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔏𐔟𐔓 𐔇 𐔀𐔏𐔟𐔣𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙 𐔛𐔀𐔎/𐔝𐔍𐔎;

(2) 𐔝𐔈 𐔕𐔖𐔉𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝;

(3) 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔌𐔈, 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔒𐔎𐔇𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔎𐔀𐔉𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔊𐔀𐔝𐔍𐔝𐔟𐔙 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔝;

(4) 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔍𐔌𐔒𐔈𐔓 𐔗𐔀 𐔗𐔀𐔊𐔇𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔕𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔞𐔢𐔇𐔛𐔍, 𐔏𐔟𐔙 𐔓𐔟𐔏 𐔉𐔐𐔇𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔏𐔟𐔗𐔝𐔖𐔓 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔓 𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔓 𐔤𐔠𐔍𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔋𐔢𐔏𐔍𐔒𐔍;

(5) 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔍𐔌𐔒𐔈𐔓 𐔇 𐔕𐔈 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔈𐔛𐔍 𐔘𐔈 𐔇 𐔣𐔋𐔇𐔆, 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔏𐔖𐔎𐔈 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔜𐔝 𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔆𐔇, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔏𐔀 𐔒𐔎𐔇𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔎𐔀𐔉𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇, 𐔝’𐔍 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔀 𐔉𐔀𐔐𐔀𐔛;

(6) 𐔝𐔈 𐔒𐔖𐔛 𐔜𐔝𐔙𐔈𐔓𐔊𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔈𐔜𐔒𐔟𐔀𐔙 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔝𐔠𐔇𐔝𐔇𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔟𐔀𐔙 𐔉𐔀𐔎𐔈𐔛𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔠𐔇𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 31 [𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔋𐔢𐔏𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔀𐔓𐔜𐔈𐔒]

1. 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔎𐔝 𐔍 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇 𐔇 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔠𐔇, 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈𐔛𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇.

2. 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔘𐔢𐔙𐔝𐔍𐔒 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔀𐔓𐔜𐔈𐔒 𐔐𐔍𐔆𐔟𐔙 𐔒𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔖𐔁𐔐𐔍𐔊𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔓𐔄𐔖 𐔀𐔏𐔟𐔣𐔈 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔊𐔙𐔍𐔌𐔇𐔝 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙 𐔛𐔀𐔎/𐔝𐔍𐔎 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔕𐔈 𐔀𐔉𐔀𐔝𐔍 𐔝𐔈 𐔀𐔙𐔛𐔢𐔇𐔜𐔈𐔒, 𐔓𐔊𐔀 𐔕𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈 𐔇 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔆𐔇 𐔇 𐔗𐔀𐔀𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔇 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

3. 𐔋𐔢𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏, 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔏𐔟𐔙 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀, 𐔓𐔈 𐔚𐔇𐔞𐔀𐔓𐔀 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔀, 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔄𐔇𐔙𐔖𐔓 𐔛𐔇, 𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈, 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔈𐔒 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔟𐔝, 𐔖𐔛𐔇 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔇𐔄𐔍𐔇𐔠𐔇, 𐔛𐔇𐔗𐔛𐔇 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔍𐔀 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔓𐔝𐔇 𐔚𐔇𐔣𐔍𐔏 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔇𐔓𐔄𐔍𐔓 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏 𐔖𐔛𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇, 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔀𐔝 𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔝𐔟𐔙𐔠𐔇, 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔎𐔇𐔝𐔈𐔛 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔀𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔐𐔈𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔛, 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

4. 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔍 𐔀𐔏𐔟𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝’𐔟 𐔁𐔈𐔎𐔈 𐔗𐔢𐔇𐔝𐔎𐔇 𐔄𐔈𐔜𐔒𐔍𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔎𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔘𐔍𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔈𐔜𐔒𐔍𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇, 𐔝𐔈 𐔇𐔏𐔛𐔗𐔇𐔙𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔈, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔛𐔘𐔀𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔉𐔀𐔏𐔝𐔇𐔝.

5. 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔍 𐔀𐔏𐔟𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇, 𐔗𐔙𐔇𐔣𐔟𐔒𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔍 𐔗𐔀𐔉𐔀𐔎𐔜𐔈𐔒 𐔄𐔇𐔙𐔍𐔛𐔀 𐔝𐔈 𐔒𐔖𐔛 𐔄𐔈𐔜𐔒𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔉𐔀𐔎𐔈𐔛𐔍𐔀 𐔇 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

6. 𐔓𐔄𐔍𐔌𐔒𐔀 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏𐔇 𐔉𐔀𐔐𐔀𐔛 𐔄𐔖 𐔝’𐔟 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔀𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔒𐔎𐔇𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔎𐔀𐔉𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔉𐔍𐔓𐔀𐔓𐔂𐔍𐔀𐔙𐔇, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔕𐔈 𐔓𐔄𐔍𐔌𐔒𐔈 𐔇 𐔝𐔍𐔑𐔈 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔘𐔀𐔛𐔎𐔇𐔓 𐔇𐔉𐔇𐔏𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛𐔍.

7. 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔀𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇 𐔘𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔎𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔝𐔟𐔙𐔍𐔝 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋, 𐔄𐔟𐔏𐔇 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔀𐔝 𐔇 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔝𐔟𐔙𐔍𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 32 [𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔎𐔇𐔝𐔇 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏𐔇]

𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔈 𐔒𐔎𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏𐔇 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔀𐔄𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔂𐔇𐔓𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔀𐔎/𐔝𐔍𐔎 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 33 [𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔐𐔇𐔊𐔀𐔐𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔙𐔂𐔍𐔖𐔓𐔀𐔐𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇𐔝 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇]

1. 𐔀𐔛𐔏𐔟𐔜 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔀𐔏𐔟𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔈𐔓𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔛𐔕𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔈𐔙 𐔇 𐔂𐔍𐔐𐔀, 𐔓𐔈 𐔒𐔖𐔒𐔇𐔓𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙𐔎𐔇𐔛, 𐔓𐔟𐔏 𐔏𐔀 𐔘𐔇𐔓𐔈 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔛𐔍 𐔠𐔇𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇, 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝, 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔌𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔛𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇, 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔓𐔍𐔓 𐔋𐔇𐔓𐔖𐔂𐔍𐔄, 𐔏𐔙𐔍𐔒𐔇 𐔐𐔟𐔉𐔝𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔏𐔙𐔍𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙 𐔕𐔇𐔙𐔈𐔣𐔍𐔒𐔍𐔝.

2. 𐔄𐔈𐔓𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔜𐔘𐔍𐔗𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔒𐔈 𐔍 𐔀𐔜𐔗𐔈𐔙 𐔛𐔇𐔛𐔀 𐔏𐔀 𐔘𐔇𐔓𐔈 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔌𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔈𐔛.

3. 𐔀𐔜𐔗𐔈𐔙𐔛𐔍𐔀 𐔇 𐔄𐔈𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔄𐔍𐔛𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔙𐔂𐔍𐔖𐔓 𐔒𐔇 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔈𐔓 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇.

4. 𐔄𐔈𐔓𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝 𐔘𐔈 𐔏𐔀 𐔘𐔇𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔘𐔍 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔌𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔈𐔛 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇, 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔀𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔐𐔍𐔋𐔍 𐔍 𐔒𐔈𐔠𐔖𐔓𐔜𐔈𐔒 𐔍 𐔀𐔗𐔐𐔍𐔏𐔟𐔇𐔜𐔈𐔒 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔒𐔈 𐔍 𐔉𐔀𐔠𐔖𐔙𐔜𐔈𐔒 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔈𐔛.

𐔓𐔇𐔓𐔍 34 [𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔒𐔖𐔛 𐔟 𐔋𐔢𐔏𐔟𐔀𐔙 𐔄𐔢 𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔕𐔈𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔠𐔇𐔗𐔈𐔙]

𐔀𐔛𐔏𐔟𐔜 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈 𐔛𐔇 𐔕𐔈 𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔕𐔈𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔠𐔇𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 35 [𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔐𐔈𐔠𐔍𐔣𐔎𐔇𐔛]

1. 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔀𐔛𐔍𐔝 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔌𐔟𐔀𐔎𐔝 𐔘𐔈 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔓𐔖𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔐𐔈𐔠𐔍𐔣𐔍𐔓 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔜𐔝 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔍𐔓 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔁𐔀𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓.

2. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔐𐔀𐔙𐔊𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍. 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔀𐔝𐔖 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔈𐔓 𐔐𐔍𐔋𐔖𐔙𐔇, 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔁𐔟𐔜𐔟𐔙 𐔖𐔁𐔐𐔍𐔊𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝.

3. 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔀𐔛𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔟𐔏 𐔄𐔖 𐔝’𐔟 𐔓𐔄𐔀𐔐𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔌𐔢𐔙𐔎𐔀 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

4. 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔀𐔛𐔍𐔝 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔇𐔏𐔛𐔝𐔙𐔀𐔄𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔀 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙 𐔠𐔟𐔑𐔓𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔏𐔟𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔆𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔇.

5. 𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔇 𐔝𐔈 𐔌𐔟𐔀𐔎𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔌𐔢𐔙𐔈 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝’𐔟 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔟𐔙 𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄, 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 156 [𐔙𐔇𐔉𐔟𐔋𐔀𐔝𐔈𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔇 𐔤𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔟𐔙 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝]

𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔙𐔖𐔒𐔖𐔠𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔐𐔇𐔌𐔝𐔈𐔛𐔖𐔓 𐔏𐔞𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔝 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔄𐔍𐔕𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔉𐔟𐔋𐔀𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔤𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔟𐔙 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔆𐔇 𐔟 𐔓𐔄𐔍𐔌𐔒𐔖𐔓 𐔀𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔞𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔖𐔛𐔇𐔄𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇.

(𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 XIV 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 17, 𐔊𐔣 25/2012; 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔟 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔇𐔄𐔀𐔏𐔛𐔍𐔀)

𐔓𐔇𐔓𐔍 36 [𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔇 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔀𐔝𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈]

1. 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔘𐔈 𐔝’𐔍 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔎𐔇𐔝𐔀 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔀𐔝𐔇 𐔆𐔇 𐔉𐔀𐔒𐔍𐔐𐔎𐔀𐔙𐔇, 𐔗𐔀𐔂𐔇𐔓𐔟𐔇𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔁𐔀𐔓𐔇𐔛𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔉𐔜𐔇𐔌𐔝𐔈𐔛𐔍𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔚𐔇𐔛𐔗𐔖𐔓𐔄𐔇𐔓𐔂𐔈𐔛, 𐔝𐔇𐔐𐔇𐔉𐔖𐔓𐔍𐔛𐔈 𐔆𐔇 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔏𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀.

2. 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔖𐔑𐔇𐔝 𐔇 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔛𐔄𐔖 𐔁𐔀𐔓𐔇𐔛𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔂𐔍𐔐𐔍𐔝𐔄𐔖 𐔖𐔁𐔎𐔇𐔏𐔝𐔍 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔀𐔝, 𐔘𐔈 𐔒𐔇𐔓𐔄𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔛𐔇 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔌𐔇𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔓 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔄𐔇𐔙𐔍 𐔓𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔑𐔈𐔓 𐔇 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔗𐔀𐔛 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔀𐔓𐔀 𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛, 𐔗𐔀𐔛 𐔜𐔗𐔎𐔇𐔊𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔀𐔙𐔛𐔢𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔛𐔇 𐔕𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔖𐔑 𐔍 𐔝𐔍𐔑𐔈 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔈𐔒. 𐔜𐔒𐔀𐔓𐔊𐔎𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔎𐔖 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑 𐔐𐔇𐔎𐔖𐔌𐔇𐔝, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔚𐔇𐔛𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔜𐔈𐔒, 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔁𐔐𐔇𐔆𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔠𐔀𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔏𐔀 𐔚𐔇𐔣𐔍𐔏 𐔝𐔈 𐔌𐔟𐔒𐔁𐔀𐔛𐔍𐔓 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔈𐔕𐔀𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔚𐔇𐔣𐔍𐔏𐔟𐔝 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔗𐔈𐔙𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔛𐔇𐔙𐔍𐔖𐔣 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔇𐔙𐔈𐔣𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔀𐔛𐔟𐔙𐔍, 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋. 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔖𐔎 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔍𐔑𐔀 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔙𐔇𐔝𐔙𐔖𐔀𐔏𐔝𐔍𐔠𐔇.

3. 𐔉𐔜𐔇𐔌𐔝𐔈𐔛𐔍𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔚𐔇𐔛𐔗𐔖𐔓𐔄𐔇𐔓𐔂𐔈𐔛, 𐔝𐔇𐔐𐔇𐔉𐔖𐔓𐔍𐔛𐔈 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙, 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔇 𐔗𐔀𐔂𐔇𐔓𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇. 𐔏𐔎𐔖 𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔖𐔌𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝, 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔂𐔟𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔈𐔛 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔜𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

4. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔆𐔈𐔓𐔀𐔠𐔇 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔐𐔇. 𐔒𐔁𐔐𐔇𐔆𐔎𐔀, 𐔙𐔟𐔀𐔎𐔝𐔎𐔀, 𐔘𐔀𐔛𐔎𐔀, 𐔏𐔖𐔚𐔍𐔋𐔍𐔒𐔍 𐔆𐔇 𐔜𐔉𐔙𐔢𐔝𐔈𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 37 [𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔇 𐔒𐔀𐔙𐔝𐔇𐔛𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔉𐔀𐔒𐔍𐔐𐔎𐔇𐔛]

1. 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔐𐔘𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔙𐔈, 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔙𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔙𐔍𐔎𐔖𐔎𐔈 𐔉𐔀𐔒𐔍𐔐𐔎𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

2. 𐔒𐔀𐔙𐔝𐔇𐔛𐔀 𐔆𐔇 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔎𐔀 𐔇 𐔛𐔀𐔎 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔆𐔇 𐔁𐔀𐔣𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔜𐔖𐔙𐔝𐔈𐔠𐔇.

3. 𐔉𐔀𐔒𐔍𐔐𐔎𐔀 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝, 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 38 [𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔇 𐔉𐔇𐔛𐔈]

1. 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔇 𐔉𐔇𐔛𐔈, 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙.

2. 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔇 𐔉𐔇𐔛𐔈 𐔓𐔊𐔈𐔙𐔞𐔇𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔟𐔀𐔙 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔍𐔉𐔇𐔛𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔉𐔇𐔓𐔈, 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔜𐔉𐔀𐔘𐔟𐔙 𐔁𐔍𐔓𐔄𐔎𐔇𐔝 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔟𐔀𐔙 𐔖𐔛𐔇 𐔙𐔇𐔉𐔟𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔘𐔇𐔓𐔈 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔍 𐔕𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔛𐔍𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔊𐔙𐔟𐔗𐔍 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙.

3. 𐔀𐔛𐔏𐔟𐔜 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔀𐔐𐔖𐔌𐔇𐔝, 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔇𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔝, 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔓𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔏𐔝𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔉𐔇𐔛𐔈 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔎𐔈 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔁𐔍𐔓𐔄𐔎𐔇𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎.

4. 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔒𐔀𐔓𐔍𐔉𐔇𐔛𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔉𐔇𐔛𐔈, 𐔇 𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔇𐔛 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔕𐔈 𐔋𐔈 𐔇 𐔝𐔍𐔑𐔈 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔆𐔇 𐔙𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏, 𐔝𐔈 𐔜𐔈𐔓𐔄𐔇𐔝𐔍𐔝, 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔈.

𐔓𐔇𐔓𐔍 39 [𐔏𐔖𐔓𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇]

1. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔓 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔓𐔈 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔒𐔖𐔓𐔟𐔒𐔇𐔓𐔝𐔇𐔝 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔀𐔎.

2. 𐔏𐔖𐔓𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔙𐔀 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔜𐔈𐔒, 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇.

3. 𐔏𐔖𐔓𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔜𐔏𐔖𐔑𐔀 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇 𐔁𐔀𐔒𐔍𐔙𐔈𐔛𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 40 [𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔜𐔗𐔙𐔇𐔌𐔎𐔇𐔛]

1. 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔜𐔗𐔙𐔇𐔌𐔎𐔇𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙. 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔜𐔗𐔙𐔇𐔌𐔎𐔇𐔛 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔜𐔗𐔙𐔇𐔌𐔟𐔙, 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔜𐔗𐔈𐔙𐔓𐔄𐔀𐔙𐔈 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈 𐔍𐔓𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇, 𐔒𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔒𐔇𐔛𐔀𐔤𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀, 𐔗𐔀 𐔟 𐔗𐔇𐔓𐔊𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔀𐔛𐔏𐔟𐔜.

2. 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔜𐔗𐔙𐔇𐔌𐔎𐔇𐔛 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇 𐔏𐔟𐔙 𐔕𐔈 𐔋𐔈 𐔇 𐔝𐔍𐔑𐔈 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔓𐔄𐔀𐔐𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔓𐔡𐔍𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔠𐔖𐔏𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔆𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔀𐔙𐔒𐔍𐔘𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔀 𐔝𐔈 𐔟𐔚𐔇𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔙𐔀𐔂𐔖𐔙𐔇, 𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇, 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 41 [𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔇 𐔘𐔀𐔛𐔎𐔇𐔛 𐔓𐔈 𐔄𐔖𐔏𐔟𐔒𐔇𐔓𐔝𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇]

1. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔝𐔈 𐔘𐔀𐔛𐔎𐔇𐔛 𐔓𐔈 𐔄𐔖𐔏𐔟𐔒𐔇𐔓𐔝𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇.

2. 𐔄𐔖𐔏𐔟𐔒𐔇𐔓𐔝𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔙𐔖𐔙, 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇, 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋, 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔏𐔀𐔏 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔀𐔝𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈, 𐔝𐔈 𐔛𐔇𐔏𐔙𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔀𐔉𐔀𐔙𐔍𐔛𐔝𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔐𐔀𐔛𐔍𐔉𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈.

𐔓𐔇𐔓𐔍 42 [𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔒𐔇𐔄𐔍𐔇𐔠𐔇]

1. 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔆𐔇 𐔗𐔐𐔟𐔙𐔀𐔐𐔍𐔣𐔒𐔍 𐔍 𐔒𐔇𐔄𐔍𐔇𐔠𐔇.

2. 𐔂𐔇𐔓𐔛𐔟𐔙𐔀 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔓𐔄𐔀𐔐𐔟𐔀𐔙. 𐔀𐔛𐔏𐔟𐔜 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔗𐔇𐔓𐔊𐔖𐔎𐔈 𐔜𐔗𐔈𐔙𐔓𐔄𐔀𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔍𐔓𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔍𐔄𐔇𐔠𐔇 𐔓𐔈𐔗𐔈𐔙𐔒𐔎𐔇𐔝 𐔒𐔇𐔄𐔍𐔇𐔠𐔇, 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔏𐔟𐔙 𐔕𐔈 𐔋𐔈 𐔇 𐔝𐔍𐔑𐔈 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔓𐔄𐔀𐔐𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔓𐔡𐔍𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔠𐔖𐔏𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔆𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔀𐔙𐔒𐔍𐔘𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔀 𐔝𐔈 𐔟𐔚𐔇𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔙𐔀𐔂𐔖𐔙𐔇, 𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇, 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇.

3. 𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔚𐔍𐔋𐔖𐔎𐔈 𐔍𐔓𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔀𐔠𐔈𐔙𐔝𐔇𐔝𐔈, 𐔎𐔖 𐔝𐔈 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔛𐔀𐔏𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔂𐔇𐔓𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔀𐔎/𐔝𐔍𐔎, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

𐔓𐔇𐔓𐔍 43 [𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔝𐔟𐔁𐔍𐔒𐔍𐔝]

𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔝𐔟𐔁𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔗𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔝𐔟𐔁𐔍𐔒𐔇, 𐔗𐔙𐔖𐔝𐔇𐔛𐔝𐔀 𐔆𐔇 𐔄𐔇𐔒𐔖𐔓𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝𐔀, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔓𐔈 𐔝𐔖. 𐔏𐔈𐔝𐔖 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔙𐔇𐔓𐔄𐔍𐔓 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏, 𐔜𐔈𐔓𐔄𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏, 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇, 𐔖𐔛𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔈𐔠𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 44 [𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔀𐔛𐔖𐔂𐔍𐔍𐔒𐔍𐔝]

1. 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔀𐔛𐔖𐔂𐔍𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙. 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔀𐔛𐔖𐔂𐔍𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔓𐔊𐔈𐔙𐔞𐔇𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔟𐔀𐔙 𐔕𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔈 𐔗𐔀 𐔗𐔀𐔛𐔟𐔙 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔈 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔐𐔇𐔎𐔇, 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔘𐔇𐔓𐔈 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔒𐔖𐔛 𐔘𐔇𐔓𐔈 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔍 𐔕𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔇, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔓𐔈 𐔀𐔏𐔝𐔍𐔠𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔇.

2. 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔟𐔀𐔙 𐔛𐔍𐔓𐔄𐔍𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝’𐔟 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙, 𐔒𐔇 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔀𐔝, 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙. 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔇 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔀𐔝𐔇𐔊𐔖𐔙𐔍 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔗𐔟𐔓𐔖𐔕𐔈𐔛𐔠𐔇.

3. 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔀𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔍𐔠𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒 𐔂𐔇𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛, 𐔜𐔏𐔇𐔐𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝, 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔡𐔍𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔟𐔚𐔇𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔙𐔀𐔂𐔖𐔙𐔇, 𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇, 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔀 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔀𐔐𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔝𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 45 [𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔛]

1. 𐔃𐔄𐔖 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔀𐔛 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔘𐔈 𐔏𐔀 𐔀𐔚𐔍𐔝𐔟𐔙 𐔒𐔖𐔜𐔈𐔓 𐔝𐔇𐔝𐔈𐔒𐔁𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔠𐔎𐔇𐔃, 𐔘𐔖𐔉𐔝𐔈 𐔇𐔆𐔇 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔠𐔇, 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔈 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔇𐔝, 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔏𐔟𐔙 𐔏𐔎𐔖 𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔍 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙.

2. 𐔠𐔖𐔝𐔀 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔐𐔇, 𐔇 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈, 𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔈 𐔆𐔇 𐔇 𐔉𐔜𐔇𐔌𐔝𐔈.

3. 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔒𐔁𐔈𐔜𐔝𐔇𐔛𐔍𐔓 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔃𐔄𐔖𐔕𐔈𐔙𐔍𐔝 𐔓𐔈 𐔀𐔏𐔝𐔍𐔠𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔄𐔇𐔒𐔖𐔏𐔙𐔀𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 46 [𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔀 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛]

1. 𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙.

2. 𐔜𐔉𐔙𐔢𐔝𐔈𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔍𐔓 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏.

3. 𐔀𐔛𐔏𐔟𐔜 𐔓𐔟𐔏 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔀𐔙𐔁𐔍𐔝𐔙𐔀𐔙𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔀. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔎 𐔇𐔏𐔛𐔗𐔙𐔖𐔗𐔙𐔍𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔏𐔢 𐔇𐔏𐔛𐔗𐔙𐔖𐔗𐔙𐔍𐔍𐔒 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋, 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔜𐔈𐔒 𐔖𐔛𐔇 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔜𐔝𐔀𐔝𐔜𐔈𐔒 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔚𐔍𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔙𐔀𐔌𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏, 𐔆𐔇 𐔗𐔀𐔛𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔓𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔇𐔕𐔈𐔌𐔇𐔙𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔀𐔄𐔇𐔏𐔟𐔀𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔍𐔓 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔀 𐔇 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔠𐔇 𐔇𐔏𐔛𐔗𐔙𐔖𐔗𐔙𐔍𐔖𐔌𐔇𐔝.

4. 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔇𐔛𐔝𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔐𐔍𐔓𐔄𐔍𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔀𐔏𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔗𐔙𐔇𐔝𐔇𐔓𐔄𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔎𐔓𐔈 𐔇𐔏𐔛𐔗𐔙𐔖𐔗𐔙𐔍𐔍𐔒𐔍𐔓, 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔝𐔇.

5. 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔀 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔐𐔇𐔏𐔝𐔟𐔀𐔐𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 47 [𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔙𐔛𐔍𐔒𐔍𐔓]

1. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔜𐔏𐔖𐔑𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙 𐔗𐔀 𐔗𐔀𐔊𐔇𐔛𐔈. 𐔜𐔏𐔖𐔑𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔟𐔇𐔜𐔈𐔒 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔆𐔇 𐔉𐔍𐔓𐔀𐔓𐔂𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔉𐔖𐔓𐔄𐔇𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇.

2. 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍𐔓 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔝’𐔟 𐔀𐔙𐔛𐔍𐔒𐔟𐔀𐔙, 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔀𐔉𐔝𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎.

𐔓𐔇𐔓𐔍 48 [𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔀𐔙𐔝𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔇 𐔜𐔏𐔇𐔓𐔂𐔈𐔛]

1. 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔏𐔙𐔍𐔎𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔀𐔙𐔝𐔍𐔛𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔇𐔓𐔂𐔖𐔙𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙.

2. 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔀 𐔀𐔏𐔀𐔄𐔇𐔒𐔍𐔏𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙.

𐔓𐔇𐔓𐔍 49 [𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔇 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝]

1. 𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔇 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝.

2. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔐𐔍𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛.

𐔓𐔇𐔓𐔍 50 [𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔉𐔈𐔒𐔍𐔎𐔈𐔛]

1. 𐔉𐔈𐔒𐔍𐔎𐔈𐔝 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔎𐔄𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔈𐔒 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔍𐔙𐔈𐔘𐔇𐔓𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇.

2. 𐔉𐔈𐔒𐔍𐔎𐔈𐔝 𐔇 𐔐𐔍𐔓𐔄𐔟𐔙 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔙𐔝𐔇𐔛𐔇, 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔀 𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔓𐔄𐔟𐔙𐔍𐔝 𐔓𐔈 𐔒𐔀𐔙𐔝𐔇𐔛𐔈.

3. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔉𐔈𐔒𐔍𐔎𐔈 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔘𐔇𐔓𐔈 𐔍 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔟𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔆𐔟𐔓𐔀, 𐔏𐔇𐔘𐔝𐔙𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔆𐔇 𐔇𐔏𐔛𐔗𐔐𐔖𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍.

4. 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔎𐔓𐔈 𐔒𐔇 𐔉𐔈𐔒𐔍𐔎𐔈𐔝, 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔀𐔚𐔀 𐔘𐔖𐔉𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏, 𐔘𐔖𐔉𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔀𐔝𐔇, 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔍𐔓 𐔒𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔉𐔈𐔒𐔍𐔎𐔈𐔠𐔇.

5. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔉𐔈𐔒𐔍𐔎𐔈 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔀𐔗𐔖𐔙𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔝𐔀 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔀𐔏𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔗𐔈𐔙𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔍𐔓𐔄𐔈𐔙𐔍𐔝 𐔇 𐔠𐔇𐔝, 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔏𐔟𐔙 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔝 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔓 𐔛𐔇 𐔕𐔈 𐔋𐔈 𐔇 𐔝𐔍𐔑𐔈 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔀𐔝 𐔒𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔉𐔈𐔒𐔍𐔎𐔈𐔛.

𐔓𐔇𐔓𐔍 51 [𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔀 𐔜𐔈𐔓𐔄𐔇𐔝𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔛𐔖𐔂𐔍𐔀𐔐𐔇]

1. 𐔏𐔟𐔎𐔄𐔇𐔛𐔍 𐔜𐔈𐔓𐔄𐔇𐔝𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔆𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔛𐔖𐔂𐔍𐔀𐔐 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

2. 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔛𐔖𐔂𐔍𐔀𐔐 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙, 𐔘𐔈 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔎𐔈 𐔒𐔇 𐔗𐔀𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛𐔍𐔓𐔈, 𐔛𐔈𐔒𐔟𐔓𐔄𐔎𐔇𐔓, 𐔀𐔉𐔝𐔈𐔛𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔒𐔖𐔜𐔈𐔓 𐔇 𐔜𐔝𐔢𐔙𐔈, 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 52 [𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔎𐔇𐔄𐔍𐔛𐔍𐔓 𐔎𐔇𐔝𐔈𐔛𐔖𐔙]

1. 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔁𐔍𐔖𐔄𐔍𐔠𐔇𐔙𐔛𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍, 𐔒𐔎𐔇𐔄𐔍𐔛𐔍 𐔎𐔇𐔝𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔆𐔇 𐔝𐔙𐔀𐔜𐔈𐔊𐔍𐔒𐔍𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇, 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍𐔓.

2. 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏 𐔀𐔓𐔊𐔀𐔤𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔝’𐔍 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍𐔝 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍𐔓𐔈 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔍𐔏𐔖𐔎𐔈 𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔎𐔓𐔈 𐔒𐔇 𐔒𐔎𐔇𐔄𐔍𐔛𐔍𐔓 𐔎𐔇𐔝𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔏𐔟 𐔀𐔎𐔖/𐔀𐔍 𐔎𐔇𐔝𐔖𐔓.

3. 𐔓𐔄𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔓𐔈 𐔒𐔎𐔇𐔄𐔍𐔛𐔍𐔓 𐔎𐔇𐔝𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔒𐔇𐔚𐔇𐔝 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔛𐔢𐔜 𐔓𐔊𐔀 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔛𐔍𐔓 𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 53 [𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔗𐔙𐔇𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝]

𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈, 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔗𐔙𐔇𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔈 𐔌𐔀𐔙𐔒𐔖𐔓𐔍 𐔒𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔇𐔠𐔙𐔖𐔗𐔍𐔀𐔓𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 54 [𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔀 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇 𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇]

𐔃𐔄𐔖𐔏𐔟𐔜 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔇𐔐𐔎𐔇𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔒𐔖𐔌𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈 𐔖𐔛𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔓𐔈 𐔒𐔎𐔇𐔝𐔇 𐔇𐔉𐔇𐔏𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔖𐔙𐔇 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔝𐔀𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔛𐔇 𐔕𐔈 𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔇 𐔝𐔍𐔑𐔈 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔇𐔐𐔟𐔙.

𐔓𐔇𐔓𐔍 55 [𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔠𐔇 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇]

1. 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

2. 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔄𐔇𐔙𐔍 𐔓𐔈 𐔀𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔛𐔈 𐔛𐔀 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔒𐔇 𐔘𐔈, 𐔓𐔈 𐔕𐔈 𐔜𐔖𐔘𐔈𐔙𐔍 𐔝𐔈 𐔌𐔀𐔗𐔟𐔙 𐔆𐔇 𐔄𐔇𐔒𐔖𐔏𐔙𐔀𐔝𐔍𐔏𐔇, 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔁𐔟𐔜𐔇𐔝 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔍𐔓 𐔐𐔇𐔎𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍.

3. 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔠𐔇 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈, 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀, 𐔗𐔈𐔙𐔠𐔇𐔃 𐔀𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙.

4. 𐔒𐔇 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔗𐔙𐔇𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔀𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇, 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏, 𐔆𐔇 𐔛𐔍𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔝, 𐔇 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔈 𐔝’𐔍 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔎𐔄𐔇𐔛 𐔇𐔛𐔇𐔓𐔂𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛 𐔘𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝, 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔠𐔈𐔑𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔙𐔀𐔗𐔖𐔙𐔝𐔍𐔝 𐔒𐔍𐔄𐔍𐔛 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔘𐔈 𐔛𐔢𐔓𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔀𐔚𐔍𐔌𐔇𐔝, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔜𐔘𐔢𐔙𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔙𐔇𐔀𐔐𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔀𐔝𐔍𐔎 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒𐔍 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒 𐔒𐔈 𐔝𐔈 𐔠𐔖𐔊𐔈𐔐.

5. 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈, 𐔓𐔟𐔏 𐔁𐔈𐔓 𐔝𐔈 𐔒𐔖𐔌𐔖𐔎𐔈 𐔏𐔟𐔚𐔛𐔇𐔛𐔍 𐔇𐔛𐔇𐔓𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔛𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙.

𐔓𐔇𐔓𐔍 56 [𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇]

1. 𐔜𐔒𐔀𐔓𐔊𐔍𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔘𐔈 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔗𐔀𐔛 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔇 𐔆𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔄𐔇𐔙𐔍 𐔓𐔈 𐔒𐔀𐔛𐔈𐔓 𐔛𐔀 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛𐔄𐔖𐔜𐔒𐔇 𐔓𐔈𐔓 𐔚𐔇𐔞𐔀𐔓𐔀𐔝 𐔇 𐔆𐔈𐔓𐔀.

2. 𐔜𐔒𐔀𐔓𐔊𐔍𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔓𐔇𐔓𐔇𐔝 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 37 𐔆𐔇 38, 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛 𐔓𐔟𐔏 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔐𐔇𐔎𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔚𐔉𐔀𐔙𐔈 𐔚𐔇𐔞𐔀𐔓𐔀𐔜.

𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 III. 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇

𐔓𐔇𐔓𐔍 57 [𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔒𐔇]

1. 𐔁𐔀𐔓𐔖𐔙𐔈𐔝 𐔘𐔈 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔛𐔍𐔓 𐔕𐔈 𐔊𐔙𐔟𐔗𐔍 𐔝𐔈 𐔕𐔈𐔎𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔖𐔛𐔇 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏, 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔖𐔛𐔇 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙, 𐔝𐔙𐔀𐔄𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓𐔀𐔐𐔍𐔜𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔍𐔜𐔈𐔒 𐔓𐔈 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 (𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝), 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔀, 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈, 𐔏𐔙𐔀𐔌𐔀𐔛 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔠𐔇 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝, 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍𐔓 𐔍𐔍 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔇.

2. 𐔃𐔄𐔖 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔈 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔜𐔝 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔀𐔎𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔖𐔛 𐔝𐔙𐔀𐔎𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔛𐔍 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔎𐔖 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔐𐔍𐔆𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇, 𐔓𐔟𐔏 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔟𐔐𐔝𐔖𐔎𐔈 𐔀𐔛𐔕𐔈 𐔄𐔍𐔛𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓𐔍𐔒.

3. 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔜𐔗𐔙𐔇𐔌𐔍𐔓, 𐔝𐔈 𐔀𐔠𐔀𐔓𐔂𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔤𐔠𐔍𐔑𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔜𐔝 𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔀𐔝𐔙𐔍𐔁𐔟𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔛𐔍 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝.

4. 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔏𐔈𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔒𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔇 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔆𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔍 𐔂𐔇𐔓𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔈𐔠𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 58 [𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝]

1. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔄𐔟𐔌𐔟𐔙𐔀, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔟 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔙𐔟𐔀𐔎𐔓𐔈, 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔤𐔠𐔍𐔑𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇. 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔙𐔀𐔌𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔈𐔙𐔍𐔜𐔝 𐔓𐔍𐔛𐔒𐔀𐔝 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔟 𐔇𐔆𐔇 𐔓𐔈𐔗𐔈𐔙𐔒𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔍𐔌𐔒𐔈𐔛 𐔉𐔍𐔓𐔀𐔓𐔂𐔍𐔀𐔙𐔇.

2. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔒𐔖𐔠𐔖𐔎 𐔉𐔙𐔢𐔒𐔈𐔓 𐔇 𐔝𐔖𐔐𐔇𐔙𐔀𐔓𐔂𐔈𐔛, 𐔄𐔍𐔀𐔐𐔖𐔊𐔟𐔝 𐔆𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔈𐔜𐔝𐔇𐔛𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔎𐔇𐔝 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔖𐔎 𐔛𐔝𐔀𐔓𐔄𐔀𐔙𐔄𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔠𐔇𐔓𐔝𐔈𐔓 𐔏𐔖𐔙𐔓𐔍𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔇𐔠𐔙𐔖𐔗𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔗𐔀𐔏𐔍𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔏𐔀𐔙𐔝𐔈𐔓 𐔇𐔠𐔙𐔖𐔗𐔍𐔀𐔓𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔝 𐔙𐔀𐔎𐔖𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔍𐔂𐔀𐔠𐔇.

3. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔇𐔚 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔒𐔀𐔛𐔀𐔝 𐔇 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔟𐔙 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝’𐔟 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔏𐔈𐔙𐔂𐔈𐔓𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔄𐔍𐔛𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓𐔟𐔇𐔛𐔇, 𐔀𐔙𐔒𐔍𐔘𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔀 𐔆𐔟𐔓𐔈𐔛, 𐔛𐔍 𐔚𐔎𐔇𐔆𐔖𐔎𐔈 𐔇 𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙, 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏, 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔖𐔙, 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔖𐔛𐔇 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙.

4. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔈𐔛, 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔖𐔎 𐔒𐔀𐔛𐔀 𐔀𐔄𐔇𐔏𐔟𐔀𐔝𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔒𐔖𐔠𐔟𐔀𐔙 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍 𐔝𐔈 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔇𐔉𐔇𐔏𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔉𐔟𐔜𐔀𐔝 𐔇 𐔎𐔇𐔝𐔈𐔛 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏𐔇, 𐔜𐔖𐔘𐔈𐔙𐔖𐔙𐔇, 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔓 𐔇𐔉𐔇𐔏𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇. 𐔒𐔀𐔛𐔀𐔝 𐔇 𐔝𐔍𐔑𐔀 𐔓𐔟𐔏 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔄𐔇𐔙𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔈𐔙 𐔇 𐔄𐔍𐔛𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝.

5. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔒𐔖𐔠𐔖𐔎 𐔙𐔟𐔀𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔝𐔙𐔀𐔜𐔈𐔊𐔍𐔒𐔍𐔛𐔈 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇, 𐔛𐔍 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔈𐔛𐔇 𐔇 𐔝𐔙𐔀𐔜𐔈𐔊𐔍𐔒𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔛𐔀𐔃𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇𐔉𐔇𐔏𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈𐔙𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔖𐔁𐔎𐔇𐔏𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔒𐔖𐔓𐔟𐔒𐔇𐔓𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝.

6. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔇𐔚 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇 𐔇𐔉𐔇𐔏𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔀𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔘𐔈 𐔗𐔇𐔓𐔊𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔊𐔈𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔁𐔀𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔀𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔙𐔀𐔏𐔝𐔍𐔏𐔀𐔝 𐔘𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒 𐔀𐔛𐔍𐔒𐔍𐔐𐔍𐔒𐔍𐔓, 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙 𐔠𐔟𐔑𐔓𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔝𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔟 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔛𐔍𐔓 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇, 𐔆𐔇 𐔄𐔖 𐔝’𐔍 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔀𐔝𐔀 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔃𐔉𐔀𐔙𐔈𐔄𐔖 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔘𐔈 𐔏𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒 𐔕𐔈 𐔀𐔛𐔍𐔒𐔍𐔐𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔑𐔈.

7. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓, 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔀 𐔎𐔖𐔄𐔍𐔛𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓𐔟𐔇𐔛𐔇, 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔉𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈.

(58.4 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔟 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 1, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 59 [𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇]

𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔘𐔈, 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔍𐔓𐔄𐔍𐔠𐔍𐔄𐔟𐔀𐔐𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔛𐔍 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝:

(1) 𐔝𐔈 𐔜𐔗𐔙𐔇𐔌𐔍𐔓, 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔆𐔇 𐔤𐔠𐔍𐔑𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔟𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔇𐔐𐔇𐔒𐔇𐔓𐔝𐔇𐔝 𐔞𐔇𐔐𐔁𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔉𐔇𐔓𐔈, 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔓, 𐔝𐔙𐔀𐔄𐔍𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇;

(2) 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔍𐔓 𐔀𐔙𐔛𐔍𐔒𐔍𐔒 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏 𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔓𐔍𐔠𐔇𐔐𐔇𐔝, 𐔓𐔈 𐔕𐔈𐔙𐔈𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔝 𐔣𐔢𐔙𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇;

(3) 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔍𐔓 𐔀𐔙𐔛𐔍𐔒𐔍𐔒 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔉𐔍𐔑𐔖𐔙, 𐔉𐔍𐔑𐔖𐔙 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔇𐔛𐔈𐔒, 𐔓𐔈 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔄𐔇𐔙𐔍 𐔓𐔈 𐔒𐔀𐔛𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋, 𐔏𐔟 𐔗𐔙𐔀𐔊𐔟 𐔗𐔈𐔙 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔐𐔇𐔐𐔇𐔠𐔇 𐔀 𐔜𐔏𐔖𐔑𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒, 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔒𐔈 𐔍 𐔟𐔐𐔈𐔝 𐔛𐔇𐔛𐔀 𐔀𐔍 𐔘𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔖𐔒 𐔗𐔈𐔙 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔀𐔙𐔛𐔍𐔒𐔖𐔙𐔇;

(4) 𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔇𐔓𐔀𐔦𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔀𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔀𐔙𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔝𐔙𐔀𐔎𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔗𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔍𐔌𐔒𐔀 𐔉𐔍𐔓𐔀𐔓𐔂𐔍𐔀𐔙𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔛𐔝𐔀𐔓𐔄𐔀𐔙𐔄𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇;

(5) 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔓 𐔆𐔇 𐔀𐔐𐔉𐔀𐔁𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔜𐔝 𐔓𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔀𐔝𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇;

(6) 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔓 𐔆𐔇 𐔀𐔐𐔉𐔀𐔁𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔆𐔈𐔓𐔎𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔒𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔒𐔇 𐔣𐔢𐔙𐔀𐔝 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇 𐔝𐔈 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔜𐔀𐔝 𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔀𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔕𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔎𐔀𐔉𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔀𐔝𐔈𐔛, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓. 𐔜𐔗𐔇𐔓𐔣𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔁𐔈𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔗𐔙𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔞𐔢𐔇𐔛𐔍𐔝, 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔟𐔐𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔝𐔇;

(7) 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔜𐔉𐔀𐔘𐔍𐔓 𐔛𐔍𐔒𐔁𐔖𐔐𐔇𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔛𐔝𐔀𐔓𐔄𐔀𐔙𐔄𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇;

(8) 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔋𐔍𐔛𐔝𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔇𐔒𐔙𐔀𐔝 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔐 𐔓𐔈 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔈𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔖𐔙𐔍𐔋𐔍𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔜𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔇𐔒𐔙𐔀𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔝’𐔍 𐔏𐔞𐔇𐔎𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔈𐔓 𐔖𐔙𐔍𐔋𐔍𐔓𐔀𐔐𐔇, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔟 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔆𐔟𐔓𐔈;

(9) 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔓𐔈 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔝𐔍𐔒𐔇 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇, 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔝𐔍𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔚𐔟𐔊𐔈𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔙𐔇𐔊𐔟𐔇𐔛 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔈 𐔝𐔖𐔗𐔖𐔊𐔙𐔀𐔉𐔍𐔏𐔈, 𐔘𐔈 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔆𐔇 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔎𐔇𐔜𐔈𐔒 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔏𐔀𐔙𐔀𐔏𐔝𐔇𐔙𐔍𐔝 𐔜𐔟𐔒𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏 𐔆𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔈𐔋𐔟𐔌𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔣𐔖𐔓𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛𐔇;

(10) 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔓𐔈 𐔘𐔀𐔛𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔒𐔇𐔄𐔍𐔇𐔝 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔒𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔊𐔙𐔀𐔒𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔛𐔝𐔀𐔓𐔄𐔀𐔙𐔄𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇;

(11) 𐔝𐔈 𐔏𐔙𐔍𐔎𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔒𐔇𐔄𐔍𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔎𐔀𐔏𐔇, 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔟 𐔖𐔉𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔍𐔓𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔓𐔄𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀, 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔇𐔛 𐔊𐔀𐔣𐔇𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔄𐔍𐔝𐔖𐔙𐔇 𐔇 𐔜𐔈𐔙𐔁𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔏𐔀𐔁𐔑𐔖𐔙𐔇, 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔕𐔈 𐔓𐔟𐔒𐔙𐔍 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔉𐔙𐔇𐔏𐔟𐔇𐔓𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔇𐔄𐔍𐔇𐔝 𐔇𐔐𐔇𐔏𐔝𐔙𐔖𐔓𐔍𐔏𐔇, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔛𐔝𐔀𐔓𐔄𐔀𐔙𐔄𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔒𐔀𐔛𐔀𐔝 𐔇 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔕𐔈 𐔗𐔐𐔀𐔓𐔍 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔉𐔙𐔇𐔏𐔟𐔇𐔓𐔂𐔀𐔠𐔇, 𐔗𐔈𐔙 𐔝’𐔍 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔟𐔀𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔛𐔇𐔙𐔁 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈 𐔘𐔀𐔛𐔎𐔇 𐔓𐔈 𐔕𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔀𐔐 𐔝𐔇𐔐𐔇𐔠𐔍𐔣𐔍𐔠 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙, 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔂𐔇𐔓𐔂𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔓 𐔛𐔇𐔙𐔁𐔇, 𐔓𐔈 𐔒𐔁𐔀𐔙𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(12) 𐔝𐔈 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔀𐔏𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔗𐔇𐔓𐔊𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔎𐔇𐔝 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔀𐔏𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔗𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇 𐔒𐔇 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔓𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔍𐔓𐔄𐔖 𐔜𐔝𐔇𐔝, 𐔛𐔍𐔄𐔖𐔒𐔖𐔛 𐔒𐔇 𐔀𐔝𐔀 𐔘𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔝 𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏, 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔖𐔙, 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔀 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙, 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔙𐔀𐔜𐔈𐔊𐔍𐔒𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔝 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔖𐔙𐔇, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔛𐔝𐔀𐔓𐔄𐔀𐔙𐔄𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇;

(13) 𐔝𐔈 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔀𐔏𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔗𐔇𐔓𐔊𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔍𐔓 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈, 𐔗𐔀 𐔄𐔍𐔛𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓𐔍𐔒, 𐔓𐔈 𐔀𐔏𐔝𐔍𐔠𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔎𐔖𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇, 𐔙𐔀𐔎𐔖𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔆𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇;

(14) 𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔜𐔖𐔘𐔀𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔈𐔛, 𐔀𐔙𐔝𐔍𐔝, 𐔜𐔏𐔇𐔓𐔂𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔀𐔙𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔜𐔖𐔘𐔀𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔛𐔝𐔟𐔄𐔍𐔟𐔇𐔛𐔠𐔇 𐔇 𐔜𐔖𐔘𐔀𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔗𐔙𐔇𐔌𐔎𐔇𐔓, 𐔀𐔠𐔀𐔓𐔂𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔤𐔠𐔍𐔑𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 60 [𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔀𐔝𐔍𐔠 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇]

1. 𐔕𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔀𐔝𐔍𐔠 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔖𐔓 𐔓𐔈𐔓 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝.

2. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔀𐔝𐔍𐔠 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝, 𐔗𐔈𐔙𐔠𐔇𐔃 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔈𐔜, 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛 𐔝𐔈 𐔀𐔛𐔖𐔂𐔍𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇.

3. 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔀𐔝𐔍𐔠 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔓:

(1) 𐔖𐔉𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔕𐔈 𐔒𐔇𐔏𐔀𐔓𐔍𐔣𐔒𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔏𐔈𐔒𐔁𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔎𐔇𐔝 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(2) 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔇𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔕𐔈 𐔉𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔌𐔇𐔙𐔜𐔒𐔇 𐔓𐔍𐔛𐔒𐔀𐔝 𐔐𐔇𐔋𐔍𐔛𐔐𐔀𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔇, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔊𐔀𐔝𐔍𐔝𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀, 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔛𐔟𐔋𐔇𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔍𐔛𐔒𐔀 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔑𐔀 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔟𐔀𐔙 𐔘𐔈 𐔗𐔍𐔏𐔈𐔗𐔀𐔒𐔎𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔎𐔇𐔏𐔝𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔊𐔙𐔀𐔒𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛𐔇;

(3) 𐔃𐔄𐔖 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍 𐔀 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

𐔓𐔇𐔓𐔍 61 [𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔍𐔒𐔍 𐔓𐔈 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛𐔍𐔒 𐔓𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇]

𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛𐔍𐔒 𐔓𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔓𐔍𐔠𐔇𐔐𐔇𐔝, 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔟 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔈𐔙𐔍𐔜𐔝 𐔓𐔈 𐔜𐔈𐔙𐔁𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔂𐔖𐔙 𐔓𐔈 𐔣𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔇 𐔁𐔀𐔓𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛, 𐔄𐔟𐔏𐔇 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔕𐔈𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔏𐔖𐔌𐔈 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔀𐔝 𐔘𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔎𐔓𐔈 𐔒𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔈𐔓 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔊𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔀𐔄𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 62 [𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔍𐔒𐔍 𐔓𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐]

1. 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔝 𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔛𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔟 𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔘𐔍𐔓𐔄 (10%) 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔓𐔖𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔟 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔛𐔍𐔓 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔓𐔈 𐔀𐔝𐔖 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈, 𐔗𐔖𐔛𐔝𐔍 𐔍 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔀𐔆𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇.

2. 𐔗𐔖𐔛𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝 𐔄𐔖 𐔝𐔀 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔘𐔈 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔇𐔝 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈, 𐔘𐔈 𐔏𐔀 𐔒𐔀𐔚𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔐𐔍𐔛𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔌𐔀𐔗𐔟𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔈𐔛.

3. 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝, 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔒𐔖𐔠𐔖𐔎𐔈 𐔄𐔍𐔀𐔐𐔖𐔊 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔎𐔇𐔝 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔜𐔈𐔙𐔁𐔇𐔓 𐔛𐔍 𐔗𐔍𐔏𐔈 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀𐔐𐔇 𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔀𐔏𐔝𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔄𐔙𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔊𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔝𐔀𐔏𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔝 𐔇 𐔛𐔀𐔎. 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔋𐔍𐔞𐔀𐔜𐔝𐔟 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔘𐔢𐔙𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔀𐔓𐔏𐔇𐔛𐔀𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔇𐔝 𐔀 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔜𐔏𐔇𐔐𐔍𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈. 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔏𐔈𐔝𐔖 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇 𐔍’𐔀 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔖𐔓 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔈𐔛, 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔍𐔜𐔘𐔢𐔙𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔍𐔝 𐔀 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈.

4. 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔛𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔖𐔛 𐔙𐔍𐔜𐔘𐔢𐔙𐔝𐔖𐔎𐔈 𐔀𐔏𐔝𐔍𐔓 𐔀 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔝, 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔠𐔐𐔇𐔙𐔈𐔛𐔖𐔓 𐔛𐔇, 𐔇𐔆𐔇 𐔗𐔀𐔛 𐔙𐔍𐔜𐔘𐔢𐔙𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔙𐔇𐔣𐔟𐔐𐔝𐔀𐔝𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔓 𐔜𐔏𐔇𐔐𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈, 𐔀𐔍/𐔀𐔎𐔖 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔜𐔝𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔗𐔈𐔙𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝 𐔓𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔓 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇, 𐔇 𐔂𐔍𐔐𐔀 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔈 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔖𐔎𐔈 𐔝𐔀 𐔜𐔘𐔢𐔙𐔝𐔖𐔎𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛.

5. 𐔓𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔖 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔍𐔒𐔍 𐔓𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔓 𐔇𐔏𐔣𐔇𐔏𐔟𐔝𐔍𐔠 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙.

𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 IV. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛

𐔓𐔇𐔓𐔍 63 [𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔒𐔇]

𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓 𐔐𐔍𐔋𐔠𐔈𐔓𐔈𐔛 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔍 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔟𐔙 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔗𐔈𐔙𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍.

𐔓𐔇𐔓𐔍 64 [𐔛𐔝𐔙𐔟𐔏𐔝𐔟𐔙𐔀 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝]

1. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔏𐔀 𐔕𐔈𐔘𐔍𐔓𐔄 𐔇 𐔕𐔈𐔣𐔇𐔝 (120) 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔟𐔙 𐔒𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔉𐔜𐔇𐔌𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔐𐔍𐔛𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔌𐔀𐔗𐔟𐔙𐔀. 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄 𐔓𐔄𐔀𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔍𐔄𐔍𐔛 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔗𐔀𐔙𐔝𐔍𐔠𐔇, 𐔏𐔖𐔀𐔐𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇, 𐔓𐔍𐔛𐔒𐔀𐔠𐔇 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙, 𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔓𐔟𐔒𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔐𐔇𐔉𐔜𐔒𐔇, 𐔝𐔈 𐔉𐔍𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔙𐔇𐔎 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔓𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔓.

2. 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔀𐔄𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔓𐔄𐔀𐔙𐔎𐔇𐔎𐔇, 𐔕𐔈𐔣𐔇𐔝

(20) 𐔗𐔙𐔇𐔎 𐔕𐔈𐔘𐔍𐔓𐔄 𐔇 𐔕𐔈𐔣𐔇𐔝 (120) 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔠𐔇 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔛𐔍 𐔠𐔍𐔎𐔖𐔓:

(1) 𐔗𐔀𐔙𐔝𐔍𐔝𐔈, 𐔏𐔖𐔀𐔐𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝, 𐔓𐔍𐔛𐔒𐔀𐔝 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈𐔝 𐔇 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔄𐔇𐔏𐔐𐔀𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔛𐔇𐔙𐔁, 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔓𐔈 𐔓𐔟𐔒𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔉𐔍𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔝 𐔇 𐔌𐔀𐔗𐔟𐔙𐔀, 𐔒𐔇 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔒𐔟𐔒𐔍𐔓 𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (10) 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀, 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔛𐔇 𐔓𐔟𐔒𐔙𐔍 𐔍 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔉𐔍𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔒𐔈 𐔍 𐔠𐔖𐔊𐔈𐔐 𐔛𐔇 𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (10);

(2) 𐔗𐔀𐔙𐔝𐔍𐔝𐔈, 𐔏𐔖𐔀𐔐𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝, 𐔓𐔍𐔛𐔒𐔀𐔝 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈𐔝 𐔇 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔄𐔇𐔏𐔐𐔀𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀, 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔓𐔈 𐔓𐔟𐔒𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔉𐔍𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔝 𐔇 𐔌𐔀𐔗𐔟𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔒𐔟𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔛𐔍 𐔓𐔈 𐔠𐔍𐔎𐔍𐔒: 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔙𐔖𐔒 𐔕𐔈 (1) 𐔠𐔇𐔓𐔄; 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔀𐔜𐔏𐔀𐔐𐔍 𐔕𐔈 (1) 𐔠𐔇𐔓𐔄; 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔇𐔋𐔍𐔗𐔝𐔍𐔀𐔓 𐔕𐔈 (1) 𐔠𐔇𐔓𐔄; 𐔆𐔇 𐔕𐔈 (1) 𐔠𐔇𐔓𐔄 𐔜𐔝𐔇𐔛𐔈 𐔄𐔖 𐔝’𐔍 𐔎𐔇𐔗𐔇𐔝 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔙𐔖𐔒, 𐔀𐔜𐔏𐔀𐔐𐔍, 𐔖𐔛𐔇 𐔇𐔋𐔍𐔗𐔝𐔍𐔀𐔓, 𐔘𐔈 𐔏𐔀 𐔓𐔟𐔒𐔙𐔍𐔓 𐔒𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔆 𐔝𐔈 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔒𐔇; 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔁𐔖𐔜𐔕𐔀𐔏 𐔝𐔙𐔍 (3) 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇, 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔝𐔟𐔙𐔏 𐔄𐔢 (2) 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔊𐔖𐔙𐔀𐔓 𐔕𐔈 (1) 𐔠𐔇𐔓𐔄, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔓𐔟𐔒𐔙𐔍 𐔍 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔉𐔍𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔒𐔈 𐔍 𐔠𐔖𐔊𐔈𐔐 𐔛𐔇 𐔓𐔟𐔒𐔙𐔍 𐔍 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀.

𐔓𐔇𐔓𐔍 65 [𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝]

𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛:

(1) 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔖𐔓 𐔐𐔍𐔋𐔇, 𐔙𐔇𐔣𐔖𐔐𐔟𐔝𐔀 𐔆𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔒𐔇;

(2) 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔖𐔎𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔓 𐔒𐔇 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔝 (2/3) 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎, 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔝 (2/3) 𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔝 𐔇 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈;

(3) 𐔜𐔗𐔀𐔑 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔇𐔓𐔄𐔟𐔒, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓;

(4) 𐔙𐔀𐔝𐔍𐔉𐔍𐔏𐔖𐔓 𐔝𐔙𐔀𐔏𐔝𐔀𐔝𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇;

(5) 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔖𐔓 𐔁𐔟𐔦𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(6) 𐔣𐔋𐔇𐔆 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔓 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔓𐔈𐔓𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝;

(7) 𐔣𐔋𐔇𐔆 𐔆𐔇 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔎𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈;

(8) 𐔣𐔋𐔇𐔆 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔆𐔇 𐔜𐔗𐔙𐔇𐔌 𐔒𐔖𐔛𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔛𐔀𐔎;

(9) 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔓 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝, 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇, 𐔍 𐔙𐔀𐔗𐔖𐔙𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝;

(10) 𐔣𐔋𐔇𐔆 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈;

(11) 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔓 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇;

(12) 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈;

(13) 𐔎𐔇𐔗 𐔗𐔈𐔐𐔘𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔄𐔇𐔏𐔙𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔒𐔁𐔍 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇;

(14) 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒, 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋;

(15) 𐔎𐔇𐔗 𐔀𐔒𐔓𐔍𐔛𐔝𐔍 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔝 (2/3) 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

(𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔟 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 23, 𐔊𐔣 7/2013: 65(15) 𐔜𐔝𐔟)

𐔓𐔇𐔓𐔍 66 [𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔀 𐔆𐔇 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍]

1. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝 𐔏𐔀𐔝𐔈𐔙𐔠𐔎𐔇𐔃𐔀𐔙, 𐔄𐔟𐔏𐔇 𐔉𐔍𐔑𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔍𐔝𐔀 𐔇 𐔛𐔇𐔀𐔓𐔂𐔈𐔛 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔍𐔠𐔇, 𐔘𐔈 𐔒𐔁𐔀𐔌𐔇𐔝 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔝𐔙𐔍𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (30) 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔜 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔍𐔝𐔀 𐔇 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔎𐔇𐔛 𐔣𐔢𐔙𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔟𐔐𐔝𐔀𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔠𐔇.

2. 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔝 𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄 𐔒𐔁𐔀𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔈 𐔛𐔈 𐔠𐔖𐔓𐔍 𐔝𐔙𐔍𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (30) 𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔝, 𐔏𐔟𐔙𐔛𐔇 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔜𐔗𐔈𐔙𐔓𐔄𐔀𐔙𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔎𐔖 𐔒𐔈 𐔠𐔖𐔓𐔈 𐔛𐔇 𐔄𐔢𐔣𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔇𐔛𐔈 (45) 𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔛 𐔜𐔗𐔈𐔙𐔓𐔄𐔀𐔙𐔎𐔇𐔛.

3. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔇 𐔞𐔈𐔚𐔇𐔝 𐔛𐔇𐔀𐔓𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝. 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔛𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔟𐔏 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔞𐔈𐔚𐔀𐔛𐔈 𐔛𐔇𐔀𐔓𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔈, 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔒𐔁𐔐𐔍𐔆𐔇𐔝 𐔗𐔀 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝.

4. 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔠𐔀𐔤𐔄𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔀𐔛𐔀 𐔇𐔒𐔇𐔙𐔋𐔇𐔓𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔝𐔈 𐔚𐔇𐔣𐔍𐔏𐔟𐔝 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔙𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔆𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔘 𐔛𐔀 𐔣𐔋𐔀𐔝 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔀 𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔛𐔍𐔃 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈.

5. 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝, 𐔣𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔀𐔝 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔖𐔙𐔇, 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 67 [𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔀 𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔓𐔈𐔓𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇]

1. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔀𐔆𐔈𐔝 𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔀 𐔣𐔋𐔇𐔆 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔗𐔇𐔛𐔈 (5) 𐔓𐔈𐔓𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈.

2. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔍 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔊𐔙𐔟𐔗𐔍 𐔒𐔈 𐔍 𐔒𐔀𐔆 𐔗𐔀𐔙𐔐𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔀𐔙 𐔆𐔇 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

3. 𐔝𐔙𐔇 (3) 𐔓𐔈𐔓𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔝𐔙𐔍 𐔊𐔙𐔟𐔗𐔇𐔝 𐔒𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔈𐔆𐔀 𐔗𐔀𐔙𐔐𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔀𐔙𐔇, 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

4. 𐔄𐔢 (2) 𐔓𐔈𐔓𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄 𐔆𐔇 𐔀𐔝𐔀 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇. 𐔕𐔈𐔙𐔍 𐔓𐔈𐔓𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔀𐔆𐔈𐔝 𐔇 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔘𐔈 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔛𐔇𐔙𐔁, 𐔆𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔙𐔍 𐔓𐔈𐔓𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔀𐔆𐔈𐔝 𐔇 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔘𐔈 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈.

5. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔆𐔇 𐔓𐔈𐔓𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔛 𐔗𐔙𐔇𐔎 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔠𐔇 (2/3) 𐔝𐔈 𐔓𐔟𐔒𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇.

6. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔆𐔇 𐔓𐔈𐔓𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔍𐔀 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔀𐔄𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝𐔍𐔠 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔙𐔇𐔓 𐔇 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

7. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔍 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝:

(1) 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔓 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔓;

(2) 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔓 𐔙𐔇𐔓𐔄𐔍𐔓 𐔇 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔛, 𐔞𐔈𐔚𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔖𐔓 𐔛𐔇𐔀𐔓𐔂𐔀𐔝;

(3) 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔏𐔙𐔟𐔀𐔓 𐔀𐔏𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍;

(4) 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔓 𐔇𐔆𐔇 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀, 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔇 𐔆𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔙𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

8. 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔒𐔟𐔓𐔊𐔇𐔛𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔀𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔓, 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔇 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔖𐔓 𐔕𐔈𐔙𐔍 𐔓𐔊𐔀 𐔓𐔈𐔓𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 68 [𐔛𐔇𐔀𐔓𐔂𐔀𐔝]

1. 𐔒𐔁𐔐𐔇𐔆𐔎𐔇𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇.

2. 𐔒𐔁𐔐𐔇𐔆𐔎𐔇𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔢𐔑𐔟𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔇𐔛𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔝𐔈 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔈 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔈𐔛 (1/3) 𐔛𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇, 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔙𐔇𐔓 𐔇 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝. 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔌𐔀𐔗𐔟𐔙 𐔇 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔗𐔀𐔙𐔇𐔓𐔝𐔇 𐔆𐔇 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔓 𐔠𐔖𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔠𐔇 (2/3) 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔍𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔘𐔈 𐔠𐔖𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈.

𐔓𐔇𐔓𐔍 69 [𐔖𐔙𐔀𐔙𐔍 𐔍 𐔛𐔇𐔀𐔓𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔏𐔟𐔖𐔙𐔟𐔒𐔍]

1. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔟𐔓𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔠𐔎𐔇𐔝𐔖𐔙𐔇 𐔍 𐔤𐔠𐔍𐔑𐔖𐔓 𐔓𐔈 𐔄𐔢 𐔛𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇.

2. 𐔛𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔠𐔇𐔙𐔖𐔙 𐔉𐔍𐔑𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔌𐔈𐔓𐔈𐔓 𐔇 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔟𐔀𐔎𐔍𐔝 𐔎𐔀𐔓𐔀𐔙, 𐔏𐔟𐔙𐔛𐔇 𐔛𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔠𐔎𐔇𐔜𐔝𐔖𐔙 𐔉𐔍𐔑𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔌𐔈𐔓𐔈𐔓 𐔇 𐔄𐔢𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔟𐔀𐔎𐔍𐔝 𐔜𐔝𐔀𐔝𐔖𐔙.

3. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔏𐔀 𐔏𐔟𐔖𐔙𐔟𐔒 𐔏𐔟𐔙 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔍𐔜𐔈𐔒 𐔒𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈 𐔛𐔇 𐔋𐔢𐔛𐔒𐔀 𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

4. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔁𐔐𐔍𐔆𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔛𐔇𐔀𐔓𐔂𐔈 𐔝𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔇𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛, 𐔝𐔈 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔈 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔈𐔛 (1/3) 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 70 [𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇]

1. 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔍 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔀𐔛𐔕𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔟𐔇𐔛.

2. 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔉𐔍𐔑𐔖𐔓 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔂𐔇𐔙𐔝𐔍𐔉𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔟𐔐𐔝𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔛.

3. 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔒𐔁𐔀𐔙𐔖𐔓 𐔖𐔛𐔇 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔐𐔇𐔉𐔜𐔈𐔒, 𐔓𐔈𐔛𐔇:

(1) 𐔓𐔟𐔏 𐔁𐔈𐔓 𐔁𐔇𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓;

(2) 𐔎𐔇𐔗 𐔄𐔖𐔙𐔈𐔌𐔇𐔘𐔎𐔇𐔓;

(3) 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔍 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(4) 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔖𐔓 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝;

(5) 𐔒𐔟𐔓𐔊𐔖𐔓 𐔋𐔀𐔜𐔝𐔈 (6) 𐔒𐔟𐔀𐔎 𐔚𐔇𐔜𐔝 𐔓𐔈 𐔛𐔇𐔀𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝. 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔀, 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔈 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔇;

(6) 𐔄𐔈𐔓𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔙𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔒𐔇 𐔕𐔈 𐔖𐔛𐔇 𐔒𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈 𐔠𐔎𐔇𐔝 𐔁𐔟𐔙𐔊𐔍𐔒;

(7) 𐔀𐔎𐔖/𐔀𐔍 𐔠𐔄𐔇𐔛.

4. 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔝 𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄, 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈𐔛𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇𐔕𐔈𐔌𐔇𐔙𐔈, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

𐔓𐔇𐔓𐔍 71 [𐔏𐔟𐔀𐔐𐔍𐔉𐔍𐔏𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔀 𐔋𐔍𐔓𐔖𐔙𐔇]

1. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔀𐔛 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔝𐔇𐔝𐔈𐔒𐔁𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈

(18) 𐔠𐔎𐔇𐔃 𐔖𐔛𐔇 𐔒𐔈 𐔍 𐔒𐔀𐔆 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔁𐔟𐔜 𐔏𐔙𐔍𐔝𐔇𐔙𐔇𐔝 𐔐𐔍𐔋𐔖𐔙𐔇, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝.

2. 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔀 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔖𐔎 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔛𐔈 𐔋𐔍𐔓𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 72 [𐔗𐔀𐔗𐔀𐔎𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔀]

𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔍 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔈 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔗𐔖𐔛𐔝 𐔇𐔏𐔣𐔇𐔏𐔟𐔝𐔍𐔠 𐔓𐔈 𐔀𐔄𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔈 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛𐔍 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇, 𐔆𐔇 𐔀𐔛 𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙 𐔇𐔏𐔣𐔇𐔏𐔟𐔝𐔍𐔠, 𐔛𐔍𐔏𐔟𐔙𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 73 [𐔗𐔀𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍𐔀 𐔇 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝]

1. 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔆𐔇 𐔀𐔛 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔇𐔓 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔗𐔀 𐔌𐔇𐔘𐔟𐔙 𐔄𐔖𐔙𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔗𐔙𐔀𐔏𐔍𐔜𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇:

(1) 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔈𐔝;

(2) 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔉𐔖𐔙𐔂𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(3) 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔂𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(4) 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔄𐔖𐔊𐔀𐔓𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(5) 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔀𐔋𐔇𐔓𐔂𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔐𐔍𐔋𐔇𐔓𐔂𐔈;

(6) 𐔟𐔆𐔈𐔌𐔇𐔘𐔈𐔛𐔍𐔝 𐔇 𐔀𐔋𐔇𐔓𐔂𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙𐔀;

(7) 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔄𐔍𐔗𐔐𐔖𐔒𐔀𐔝𐔍𐔏𐔈;

(8) 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔆𐔇 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔠𐔇.

2. 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔇 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔣𐔖𐔝𐔈𐔛𐔍𐔀 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔟𐔀𐔙, 𐔒𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛.

3. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔆𐔇 𐔣𐔢𐔙𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔈, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍 𐔇𐔏𐔣𐔇𐔏𐔟𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔓𐔍𐔠𐔇𐔐 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔇, 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔇𐔓 𐔛𐔍 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔗𐔀 𐔌𐔇𐔘𐔟𐔙 𐔄𐔖𐔙𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔗𐔙𐔀𐔏𐔍𐔜𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 74 [𐔟𐔜𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝]

𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔍𐔓 𐔒𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈, 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔀𐔝 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 75 [𐔍𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍]

1. 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔍𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔓𐔄𐔎𐔇𐔏𐔎𐔀 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇, 𐔗𐔀𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔉𐔟𐔜𐔈𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔛𐔍 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝. 𐔍𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔓𐔟𐔏 𐔗𐔇𐔓𐔊𐔖𐔓 𐔓𐔄𐔎𐔇𐔏𐔎𐔇𐔓 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔀𐔚𐔀 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈 𐔉𐔟𐔜𐔈𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔛𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔛𐔍 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

2. 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔍 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔀𐔚𐔇𐔛𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔀𐔛 𐔓𐔄𐔀𐔐𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔇𐔙𐔍𐔛𐔀 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔄𐔟𐔏𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔀𐔝 𐔇 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎 𐔛𐔍 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝 𐔍 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔗𐔀 𐔗𐔈𐔐𐔘𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 76 [𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔙𐔎𐔀 𐔇 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛]

𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔀𐔝 𐔇 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔝 (2/3) 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 77 [𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝]

1. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔌𐔇𐔙𐔜𐔒𐔇, 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇 𐔀𐔄 𐔌𐔖𐔂, 𐔘𐔈 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

2. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍, 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔇𐔛𐔈𐔓 𐔇 𐔕𐔈 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔈𐔛 (1/3) 𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎, 𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔓 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔈 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔈, 𐔄𐔟𐔏𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔇𐔆𐔇 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇 𐔌𐔇𐔝𐔍𐔒𐔖𐔙𐔇.

3. 𐔛𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔟 𐔕𐔈 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔟𐔇𐔛 𐔍 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍𐔝 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓 𐔗𐔀𐔙𐔐𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔀𐔙, 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔀𐔆𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔀𐔍 𐔍 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍𐔝.

4. 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔙𐔇𐔓 𐔇 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 78 [𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇]

1. 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔌𐔇𐔙𐔜𐔈𐔒 𐔍 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝. 𐔏𐔢 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔕𐔈 𐔇 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀 (1/3) 𐔇 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔊𐔙𐔟𐔗𐔍𐔓 𐔇 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔀 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔛𐔇𐔙𐔁, 𐔓𐔊𐔀 𐔕𐔈 𐔇 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀 (1/3) 𐔇 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔊𐔙𐔟𐔗𐔍𐔓 𐔇 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔀 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈, 𐔆𐔇 𐔕𐔈 𐔇 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀 (1/3) 𐔇 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈, 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄.

2. 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔇𐔛𐔈𐔓 𐔇 𐔂𐔍𐔐𐔍𐔝𐔄𐔖 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔃𐔄𐔖 𐔐𐔍𐔋 𐔍 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔄𐔖𐔙𐔈𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇. 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍, 𐔒𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎, 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔈 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔎𐔈 𐔙𐔇𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇 𐔓𐔈 𐔐𐔍𐔆𐔎𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔄𐔢 𐔎𐔀𐔠𐔈𐔜.

3. 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔀𐔄𐔙𐔇𐔛𐔟𐔀𐔙 𐔛𐔍 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝, 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝’𐔍 𐔁𐔈𐔎𐔈 𐔙𐔇𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

4. 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍, 𐔒𐔇 𐔓𐔍𐔛𐔒𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔝, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔎𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔇 𐔆𐔇 𐔒𐔀𐔛𐔀 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔑𐔀 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔍 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔄𐔇𐔙𐔖𐔓 𐔛𐔇 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔟𐔌𐔟𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔀𐔄𐔙𐔇𐔛𐔟𐔀𐔙 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇. 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔎𐔀𐔗𐔍𐔓 𐔒𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇 𐔍𐔓𐔄𐔍𐔠𐔍𐔄𐔟𐔀𐔐𐔇.

5. 𐔕𐔈 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝’𐔍 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔒𐔖𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔍𐔀 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔕𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙, 𐔖𐔛𐔇 𐔕𐔈 𐔊𐔙𐔟𐔗𐔍 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔝𐔈𐔓 𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (10) 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 79 [𐔓𐔍𐔛𐔒𐔀 𐔐𐔇𐔋𐔍𐔛𐔐𐔀𐔝𐔍𐔠𐔇]

𐔓𐔍𐔛𐔒𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔐𐔍𐔋𐔇, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔀 𐔒𐔀𐔚𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔊𐔀 𐔉𐔟𐔜𐔈𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔛𐔀𐔎/𐔝𐔍𐔎, 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀, 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔖𐔛𐔇 𐔒𐔈 𐔛𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔟 𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈𐔒𐔍𐔎𐔈 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈, 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 80 [𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇]

1. 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝, 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔇𐔝 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔒𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔍𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔘𐔈 𐔠𐔖𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈, 𐔗𐔈𐔙𐔠𐔇𐔃 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇𐔝 𐔏𐔟𐔙 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔇 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈.

2. 𐔐𐔍𐔋𐔍 𐔍 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔏𐔙𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔍 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔀𐔛𐔍 𐔝𐔀 𐔏𐔇𐔝𐔈 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔏𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔝𐔇𐔝𐔈 (8) 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔜 𐔗𐔀𐔛𐔍 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

3. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔇 𐔏𐔞𐔇𐔓 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄, 𐔀𐔍/𐔀𐔎𐔖 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔏𐔛𐔖𐔎𐔈 𐔀𐔙𐔛𐔢𐔇𐔝 𐔇 𐔏𐔞𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔞𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔕𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔍 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔀 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔕𐔈 𐔌𐔇𐔙𐔈.

4. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍, 𐔒𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇, 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔍𐔏𐔞𐔢𐔇𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛, 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔄𐔇𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔍 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔟𐔙.

5. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔝𐔇𐔝𐔈 (8) 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔜 𐔗𐔀𐔛 𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝, 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔇𐔚 𐔀𐔛𐔕𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔎𐔇𐔓 𐔖𐔛𐔇 𐔏𐔞𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔍𐔎, 𐔐𐔍𐔋𐔍 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔄𐔇𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔍 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔟𐔙, 𐔗𐔀 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔛𐔀𐔎/𐔝𐔍𐔎 𐔆𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔊𐔀𐔣𐔇𐔝𐔈𐔓 𐔣𐔢𐔙𐔝𐔀𐔙𐔇.

6. 𐔐𐔍𐔋𐔍 𐔌𐔢𐔓 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔘𐔍 𐔗𐔇𐔛𐔈𐔒𐔁𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (15) 𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔛 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔓𐔈 𐔊𐔀𐔣𐔇𐔝𐔈𐔓 𐔣𐔢𐔙𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔈𐔙𐔠𐔇𐔃 𐔓𐔈𐔛𐔇, 𐔒𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋 𐔓𐔟𐔏 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 81 [𐔐𐔇𐔋𐔍𐔛𐔐𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔒𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛 𐔠𐔍𐔝𐔀𐔐]

1. 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓, 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔖𐔛𐔇 𐔜𐔉𐔟𐔘𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔠𐔍𐔎𐔍𐔒, 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔠𐔖𐔝𐔀 𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔝 𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈.

(1) 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔎𐔝𐔈 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔠𐔇, 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔖𐔛𐔇 𐔜𐔟𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀, 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔜𐔝𐔙𐔍𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔆𐔈𐔓𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔇𐔎𐔏𐔟𐔉𐔍𐔝𐔀𐔙𐔇;

(2) 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔀𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈;

(3) 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔠𐔇;

(4) 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔝 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇;

(5) 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔝𐔙𐔀𐔜𐔈𐔊𐔍𐔒𐔍𐔛𐔈 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔣𐔖𐔓𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔟𐔙𐔀;

(6) 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔉𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇;

(7) 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔙𐔛𐔍𐔒𐔍𐔓;

(8) 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔛𐔍𐔒𐔁𐔖𐔐𐔇𐔠𐔇, 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔛𐔍𐔒𐔁𐔖𐔐𐔇𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔉𐔇𐔛𐔝𐔀𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇.

2. 𐔀𐔛𐔕𐔈𐔙𐔍 𐔓𐔊𐔀 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛 𐔠𐔍𐔝𐔀𐔐, 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝’𐔍 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔇𐔓𐔄𐔟𐔒𐔍𐔝.

(81.1 𐔆𐔇 81.1(5) 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔟 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 2 𐔆𐔇 3, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 82 [𐔜𐔗𐔈𐔙𐔓𐔄𐔀𐔙𐔎𐔀 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝]

1. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔜𐔗𐔈𐔙𐔓𐔄𐔀𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔖 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇:

(1) 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔀𐔉𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔗𐔙𐔇𐔎 𐔋𐔀𐔜𐔝𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (60) 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔜 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔍𐔝𐔀 𐔇 𐔂𐔀𐔏𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀;

(2) 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔗𐔈𐔙𐔓𐔄𐔀𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔠𐔖𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔝 (2/3) 𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇, 𐔜𐔗𐔈𐔙𐔓𐔄𐔀𐔙𐔎𐔀 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔄𐔇𐔏𐔙𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(3) 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔀𐔉𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔗𐔙𐔇𐔎 𐔋𐔀𐔜𐔝𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (60) 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔜 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔍𐔝𐔀 𐔇 𐔉𐔍𐔑𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔛, 𐔓𐔟𐔏 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔇𐔝 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

2. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔜𐔗𐔈𐔙𐔓𐔄𐔀𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔀𐔛 𐔠𐔖𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔟𐔏𐔛𐔇𐔛𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔒𐔖𐔛𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈.

𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 V. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛

𐔓𐔇𐔓𐔍 83 [𐔛𐔝𐔀𐔝𐔟𐔛𐔍 𐔍 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝]

𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔏𐔙𐔇𐔟 𐔍 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔓 𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

𐔓𐔇𐔓𐔍 84 [𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝]

𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛:

(1) 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔓 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔆𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈;

(2) 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔓 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈;

(3) 𐔜𐔗𐔀𐔑 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔞𐔈𐔚𐔇𐔝 𐔒𐔁𐔐𐔇𐔆𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔈 𐔝𐔇 𐔝𐔍𐔎;

(4) 𐔓𐔡𐔎𐔇𐔚 𐔄𐔇𐔏𐔙𐔇𐔝𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈;

(5) 𐔜𐔗𐔀𐔑 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔇 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(6) 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔞𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔍𐔜𐔘𐔢𐔙𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔄𐔇𐔙𐔖𐔓 𐔛𐔇 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔈𐔒𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔀𐔝 𐔐𐔇𐔋𐔍𐔝𐔍𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔈 𐔀 𐔒𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔀𐔎. 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔙𐔍𐔏𐔞𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔕𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔍 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔀 𐔜𐔉𐔙𐔢𐔝𐔈𐔣𐔖𐔎𐔈 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔕𐔈 𐔌𐔇𐔙𐔈;

(7) 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔏𐔙𐔟𐔀𐔓 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈;

(8) 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔓 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈;

(9) 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔓𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔓 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇;

(10) 𐔟𐔆𐔈𐔌𐔇𐔘 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝;

(11) 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔖𐔓 𐔐𐔇𐔝𐔙𐔀𐔝 𐔏𐔙𐔇𐔄𐔇𐔓𐔂𐔍𐔀𐔐𐔇 𐔝𐔈 𐔜𐔇𐔉𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔄𐔍𐔗𐔐𐔖𐔒𐔀𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔀𐔏𐔙𐔇𐔄𐔍𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(12) 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔓𐔝 𐔛𐔟𐔗𐔙𐔇𐔒 𐔍 𐔉𐔖𐔙𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(13) 𐔟𐔆𐔈𐔌𐔇𐔘 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔓 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔀𐔝𐔍𐔠 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇;

(14) 𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔓 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔀𐔙𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈, 𐔗𐔀𐔛 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔝𐔍𐔛𐔈 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔀𐔐𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝, 𐔘𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔓 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝;

(15) 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔓 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔛𐔟𐔗𐔙𐔇𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(16) 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔓 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(17) 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔓 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔍𐔀𐔐 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(18) 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔓 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(19) 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔓 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇, 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝;

(20) 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔓𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔉𐔖𐔙𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔀𐔛 𐔙𐔇𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔝;

(21) 𐔛𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔟 𐔒𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔓, 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓, 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔀𐔋𐔇𐔓𐔂𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔐𐔇𐔋𐔇𐔓𐔂𐔈;

(22) 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔓;

(23) 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔎𐔈 𐔒𐔁𐔐𐔇𐔆𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔍 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔖𐔓 𐔀𐔝𐔖 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔌𐔈𐔓 𐔇 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇;

(24) 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔄𐔍𐔗𐔐𐔖𐔒𐔀𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔑𐔀𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔒𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔓;

(25) 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔓 𐔜𐔇𐔉𐔀𐔝 𐔇 𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔄𐔍𐔗𐔐𐔖𐔒𐔀𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈;

(26) 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔠𐔇;

(27) 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔊𐔟𐔠𐔇𐔙𐔓𐔀𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔁𐔀𐔓𐔏𐔈𐔛 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔜𐔈𐔙𐔁𐔇𐔓 𐔇𐔆𐔇 𐔛𐔍 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔖𐔙 𐔒𐔇𐔓𐔀𐔦𐔟𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔁𐔖𐔙𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔓𐔏𐔈𐔛;

(28) 𐔎𐔇𐔗 𐔒𐔇𐔄𐔀𐔐𐔎𐔇, 𐔒𐔍𐔙𐔈𐔕𐔖𐔌𐔎𐔇 𐔆𐔇 𐔃𐔒𐔍𐔒𐔇, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓;

(29) 𐔜𐔗𐔀𐔑 𐔉𐔀𐔐𐔎𐔇 𐔍𐔓𐔄𐔍𐔠𐔍𐔄𐔟𐔀𐔐𐔇, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓;

(30) 𐔛ё 𐔗𐔀𐔏𐔟 𐔕𐔈 𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔓𐔈 𐔠𐔍𐔝 𐔍 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔍𐔝𐔀𐔣𐔍 𐔒𐔇 𐔉𐔟𐔜𐔈𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎.

𐔓𐔇𐔓𐔍 85 [𐔏𐔟𐔀𐔐𐔍𐔉𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝]

𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔇𐔝 𐔃𐔄𐔖 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔀𐔛 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔇 𐔏𐔀 𐔒𐔁𐔟𐔜𐔟𐔙 𐔒𐔖𐔜𐔈𐔓 𐔝𐔙𐔍𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔇 𐔗𐔇𐔛𐔈 (35) 𐔠𐔎𐔇𐔃𐔀𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 86 [𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔀 𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝]

1. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍, 𐔒𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔉𐔜𐔇𐔌𐔝𐔈.

2. 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔀 𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔎𐔖 𐔒𐔈 𐔠𐔖𐔓𐔈 𐔛𐔇 𐔝𐔙𐔍𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (30) 𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔐.

3. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔀𐔛 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔓𐔖𐔒𐔍𐔓𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔛𐔍 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔀𐔎𐔖/𐔀𐔍 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔏𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔝𐔈𐔓 𐔝𐔙𐔍𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (30) 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛. 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔏𐔙𐔟𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

4. 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔀 𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔝 (2/3) 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

5. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔀𐔛𐔕𐔈𐔙𐔍 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔇𐔚 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔗𐔙𐔇𐔎 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔠𐔇 (2/3) 𐔓𐔈 𐔄𐔢 𐔠𐔖𐔝𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔀, 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔠𐔖𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔒𐔇𐔛 𐔝𐔈 𐔄𐔢 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈 𐔓𐔟𐔒𐔙𐔍𐔓 𐔒𐔈 𐔝𐔈 𐔐𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔠𐔖𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔄𐔢𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔘𐔈 𐔒𐔇𐔚 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇, 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔇𐔝 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

6. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔓𐔈 𐔠𐔖𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔈, 𐔀𐔛𐔕𐔈𐔙𐔍 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝 𐔓𐔟𐔏 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔇𐔝 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔜𐔗𐔈𐔙𐔓𐔄𐔀𐔌𐔇𐔝 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔆𐔇 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔇𐔓 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔝 𐔇 𐔙𐔇𐔎𐔀, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔀𐔌𐔇𐔓 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔄𐔢𐔣𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔇𐔛𐔈 (45) 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔜.

𐔓𐔇𐔓𐔍 87 [𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔆𐔇 𐔁𐔇𐔝𐔍𐔒𐔍]

1. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔉𐔍𐔑𐔖𐔓 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔓 𐔗𐔀𐔛𐔍 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔝𐔈 𐔆𐔈𐔓𐔈 𐔁𐔇𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛. 𐔝𐔇𐔏𐔛𐔝𐔍 𐔍 𐔁𐔇𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

2. 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔇𐔛𐔈 (5) 𐔠𐔎𐔇𐔝.

3. 𐔗𐔀𐔛 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔈, 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔙𐔍𐔣𐔋𐔇𐔆𐔇𐔝 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔇𐔆𐔇 𐔕𐔈 𐔌𐔇𐔙𐔈.

𐔓𐔇𐔓𐔍 88 [𐔗𐔀𐔗𐔀𐔎𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔀]

1. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔀𐔛𐔕𐔈 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏.

2. 𐔗𐔀𐔛 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔛, 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔀𐔛𐔕𐔈 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔝𐔍 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 89 [𐔍𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍]

𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔍𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔓𐔄𐔎𐔇𐔏𐔎𐔀 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇, 𐔗𐔀𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔉𐔟𐔜𐔈𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

𐔓𐔇𐔓𐔍 90 [𐔒𐔟𐔓𐔊𐔇𐔛𐔀 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔖𐔌𐔜𐔒𐔇 𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝]

1. 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔛𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔖𐔌𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔓𐔟𐔏 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔀𐔉𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔁𐔟𐔜𐔟𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎, 𐔀𐔎𐔖/𐔀𐔍 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝’𐔍𐔀 𐔏𐔀𐔐𐔖𐔎𐔈 𐔠𐔟𐔑𐔓𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍𐔜𐔝 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔀𐔝 𐔇 𐔗𐔖𐔛𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎, 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔟𐔇𐔛 𐔍 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛. 𐔟𐔙𐔆𐔙𐔍 𐔍 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔀𐔐𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔁𐔀𐔎𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔈𐔙𐔍𐔜𐔝 𐔀𐔙𐔛𐔢𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔌𐔈𐔣𐔋𐔀𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔏𐔀𐔐𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔏𐔀 𐔕𐔖𐔌𐔟𐔙𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔖. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔙𐔍𐔉𐔍𐔑𐔖𐔎𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔏𐔟𐔙 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇 𐔝’𐔍 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔝𐔈, 𐔆𐔇 𐔏𐔈𐔜𐔝𐔟 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔍 𐔗𐔟𐔜𐔖𐔓 𐔗𐔖𐔛𐔝𐔍 𐔍 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔟𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝.

2. 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔛𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔏𐔀 𐔓𐔄𐔖𐔆𐔟𐔙 𐔏𐔀𐔐𐔍𐔒𐔍 𐔠𐔟𐔑𐔓𐔇𐔝𐔀𐔙 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇, 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔀𐔛 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔒𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔐𐔍𐔟𐔒𐔍𐔓 𐔒𐔎𐔇𐔏𐔈𐔛𐔖𐔙, 𐔒𐔇 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔝 (2/3) 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔖𐔌𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔍 𐔗𐔀𐔀𐔉𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔀. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔍 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔜𐔈𐔙𐔁𐔇𐔎𐔈 𐔛𐔍 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔟𐔇𐔛 𐔍 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔇𐔙𐔍𐔛𐔀 𐔀𐔎𐔖/𐔀𐔍 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔍 𐔀𐔉𐔝𐔈 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔙𐔍𐔉𐔍𐔑𐔖𐔎𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝.

3. 𐔗𐔖𐔛𐔝𐔍 𐔍 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔟𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔍𐔟𐔆𐔈 𐔒𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔛𐔇 𐔋𐔀𐔜𐔝𐔈 (6) 𐔒𐔟𐔀𐔎.

𐔓𐔇𐔓𐔍 91 [𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝]

1. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔀𐔍/𐔀𐔎𐔖 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔄𐔈𐔓𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔏𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔀𐔎𐔖/𐔀𐔍 𐔓𐔟𐔏 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍/𐔇 𐔀𐔉𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔍𐔎 𐔗𐔖𐔛𐔝𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔏𐔀𐔏 𐔝𐔈 𐔛𐔈𐔒𐔟𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔏𐔀 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔛𐔇 𐔀𐔎𐔖/𐔀𐔍 𐔏𐔀 𐔁𐔈𐔙𐔈 𐔜𐔏𐔇𐔐𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛.

2. 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔍𐔂𐔍𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔕𐔈 𐔇 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀 (1/3) 𐔇 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔏𐔙𐔟𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔕𐔈 𐔗𐔇𐔝𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔜𐔗𐔎𐔇𐔊𐔖𐔓 𐔀𐔙𐔛𐔢𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒. 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔛𐔇 𐔗𐔇𐔝𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔛𐔟𐔗𐔖𐔣𐔖𐔓 𐔛𐔈𐔒𐔟𐔓𐔄𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈, 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔎𐔈 𐔒𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔐𐔍𐔟𐔒𐔍𐔝 𐔒𐔎𐔇𐔏𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔓 𐔜𐔈𐔓𐔄𐔇𐔝𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝. 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔛𐔇 𐔗𐔇𐔝𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔛𐔟𐔗𐔖𐔣𐔖𐔓 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔜𐔏𐔇𐔐𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛, 𐔗𐔇𐔝𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝’𐔍 𐔄𐔖𐔙𐔈𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇𐔕𐔈𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇, 𐔇 𐔂𐔍𐔐𐔀 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔜𐔝𐔀𐔝𐔈 (7) 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔜 𐔓𐔊𐔀 𐔒𐔀𐔚𐔎𐔀 𐔇 𐔗𐔇𐔝𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝.

3. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔄𐔈𐔓𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔏𐔙𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈 𐔖𐔛𐔇 𐔏𐔟𐔙 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔓𐔇𐔓, 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔝𐔀𐔝𐔖𐔓 𐔘𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔓𐔟𐔏 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔀𐔉𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔏𐔀𐔏 𐔝𐔈 𐔛𐔈𐔒𐔟𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔝𐔀𐔝𐔖𐔓 𐔛𐔇 𐔀𐔎𐔖/𐔀𐔍 𐔏𐔀 𐔁𐔈𐔙𐔈 𐔜𐔏𐔇𐔐𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛, 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔎𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔓 𐔒𐔇 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔝 (2/3) 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎.

𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 VI. 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛

𐔓𐔇𐔓𐔍 92 [𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔒𐔇]

1. 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍, 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝.

2. 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔓 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇𐔏𐔣𐔇𐔏𐔟𐔝𐔍𐔠 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔓 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔋.

3. 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔖𐔓 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔓 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

4. 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔒𐔇𐔚 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔇, 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔓 𐔗𐔙𐔖𐔎𐔇𐔏𐔝𐔐𐔍𐔋𐔇 𐔆𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇 𐔇𐔏𐔣𐔍𐔛𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔎𐔀𐔗𐔈 𐔒𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔚𐔇𐔞 𐔗𐔙𐔖𐔎𐔇𐔏𐔝𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔀𐔎𐔖.

𐔓𐔇𐔓𐔍 93 [𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈]

𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔏𐔀 𐔏𐔈𐔝𐔖 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀:

(1) 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔖𐔓 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔜𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝;

(2) 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔖𐔓 𐔤𐔠𐔍𐔑𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝;

(3) 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔓 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔗𐔙𐔖𐔎𐔇𐔏𐔝𐔐𐔍𐔋𐔇 𐔆𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀;

(4) 𐔒𐔇𐔚 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔓𐔡𐔎𐔇𐔚 𐔀𐔏𐔝𐔇 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔙𐔇, 𐔝𐔈 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇;

(5) 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔓 𐔁𐔟𐔦𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(6) 𐔟𐔆𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔓 𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔀𐔄𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝𐔈𐔛;

(7) 𐔟𐔆𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔆𐔇 𐔤𐔠𐔍𐔑𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔜𐔈𐔙𐔁𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇;

(8) 𐔍 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔓 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔇𐔉𐔀 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔄𐔍𐔗𐔐𐔖𐔒𐔀𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(9) 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔓 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛;

(10) 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔓𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔓 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇;

(11) 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔓 𐔇𐔆𐔇 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔇𐔏𐔣𐔇𐔏𐔟𐔝𐔍𐔠𐔇, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔓𐔟𐔏 𐔟 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 94 [𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔝]

𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍 𐔏𐔀 𐔏𐔈𐔝𐔖 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀:

(1) 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔟𐔆𐔈𐔌𐔇𐔘 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔓𐔈;

(2) 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔀𐔝 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔝𐔀𐔙𐔇;

(3) 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈;

(4) 𐔓𐔄𐔈𐔚𐔖𐔓 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈, 𐔗𐔀 𐔗𐔈𐔐𐔘𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝;

(5) 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔖𐔓 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔓 𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(6) 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔂𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(7) 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔁𐔍 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇𐔝 𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔐𐔍𐔋𐔇𐔓𐔂𐔈𐔛;

(8) 𐔛𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔟 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔓, 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓, 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔀𐔋𐔇𐔓𐔂𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔐𐔍𐔋𐔇𐔓𐔂𐔈;

(9) 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝;

(10) 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔓 𐔇𐔆𐔇 𐔗𐔟𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀, 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 95 [𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔀 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈]

1. 𐔗𐔀𐔛 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔠𐔇, 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔍 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔓 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔈𐔙, 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔝𐔍𐔓𐔈 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔏𐔖𐔀𐔐𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍𐔓 𐔘𐔈 𐔏𐔀 𐔉𐔍𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔜𐔒𐔇 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔟𐔀𐔙 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔓𐔈.

2. 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔈𐔙, 𐔎𐔖 𐔒𐔈 𐔠𐔖𐔓𐔈 𐔛𐔇 𐔗𐔇𐔛𐔈𐔒𐔁𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (15) 𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔛 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔘𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔓 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔀𐔓𐔀 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

3. 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔄𐔇𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔇 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔟𐔙 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔒𐔇𐔚 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

4. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔀 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔇𐔚 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔜𐔒𐔇, 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (10) 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔜 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔍𐔓 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔛𐔈 𐔕𐔈𐔎𐔝𐔈𐔛 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔈. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔀𐔛 𐔌𐔇𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔄𐔢𐔝𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔇𐔝 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀, 𐔀𐔝𐔈𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔍 𐔜𐔗𐔀𐔑 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔀𐔌𐔇𐔓 𐔎𐔖 𐔒𐔈 𐔠𐔖𐔓𐔈 𐔛𐔇 𐔄𐔢𐔣𐔇𐔝 (40) 𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔍𐔝𐔀 𐔇 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇.

5. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍 𐔎𐔇𐔗 𐔄𐔖𐔙𐔈𐔌𐔇𐔘𐔎𐔇𐔓 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔙𐔛𐔢𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀, 𐔗𐔖𐔛𐔝𐔍 𐔍 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎 𐔒𐔁𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔍 𐔐𐔍𐔙𐔈, 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔁𐔍𐔇, 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔝𐔍𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔏𐔖𐔀𐔐𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍𐔓 𐔘𐔈 𐔏𐔀 𐔉𐔍𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄, 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔖𐔓 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔍, 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔟𐔀𐔙 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔓𐔈.

6. 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔗𐔀𐔛 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔛, 𐔎𐔀𐔗𐔍𐔓 𐔁𐔇𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝. 𐔝𐔇𐔏𐔛𐔝𐔍 𐔍 𐔁𐔇𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 96 [𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇]

1. 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔇𐔏𐔣𐔇𐔏𐔟𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔌𐔇𐔓, 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔈𐔛, 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈.

2. 𐔓𐔟𐔒𐔙𐔍 𐔍 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔛𐔀𐔎.

3. 𐔓𐔈 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔛𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔟 𐔕𐔈 (1) 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔈𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔛𐔇𐔙𐔁 𐔆𐔇 𐔕𐔈 (1) 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔈𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙 𐔎𐔖𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔒𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈 𐔛𐔇 𐔄𐔢𐔒𐔁𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀, 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔝𐔈 𐔇𐔆𐔇 𐔕𐔈 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔈, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔓 𐔕𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔎𐔖𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈.

4. 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔛𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔟 𐔄𐔢 (2) 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔛𐔇𐔙𐔁 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔄𐔢 (2) 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔎𐔖𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔒𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈 𐔛𐔇 𐔄𐔢𐔒𐔁𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (12) 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀, 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔝𐔈 𐔇𐔆𐔇 𐔕𐔈 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔈, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔓 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔛𐔇𐔙𐔁, 𐔆𐔇 𐔕𐔈 (1) 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔈𐔙, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔓 𐔕𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔎𐔖𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈.

5. 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔀 𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔠𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔇𐔝 𐔗𐔀𐔛 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔒𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔝𐔍𐔝𐔈, 𐔒𐔇 𐔏𐔖𐔀𐔐𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔊𐔙𐔟𐔗𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔈𐔝𐔀 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀 𐔇 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀𐔐 𐔍 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔟 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔛𐔍𐔓 𐔗𐔀𐔙𐔝𐔍𐔠𐔇, 𐔏𐔖𐔀𐔐𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇, 𐔓𐔍𐔛𐔒𐔀𐔠𐔇 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔄𐔇𐔏𐔐𐔀𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔓𐔈 𐔉𐔎𐔀𐔐𐔈.

6. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍, 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔀𐔐𐔍𐔉𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙, 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

7. 𐔗𐔀𐔗𐔀𐔎𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔐𐔍𐔆𐔟𐔙 𐔒𐔇 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 97 [𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔀]

1. 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀, 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔝, 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

2. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍, 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔒𐔇𐔚 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀, 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔓𐔈 𐔍𐔓𐔄𐔍𐔠𐔍𐔄𐔟𐔀𐔐𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔍𐔓 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔜𐔀𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 98 [𐔍𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍]

𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔍𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔓𐔄𐔎𐔇𐔏𐔎𐔀 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇, 𐔗𐔀𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐𐔇 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔉𐔟𐔜𐔈𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔛𐔍 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈.

𐔓𐔇𐔓𐔍 99 [𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔀𐔝]

𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔀𐔝 𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔛 𐔓𐔈 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 100 [𐔒𐔖𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔠𐔖𐔝𐔈𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝]

1. 𐔒𐔖𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔒𐔖𐔛𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔙𐔍𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔕𐔈 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔈𐔛 (1/3) 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

2. 𐔠𐔖𐔝𐔈𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔀 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔎𐔈 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍.

3. 𐔒𐔖𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔒𐔖𐔛𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔠𐔍𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔓𐔄𐔍𐔓 𐔇 𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔎𐔖 𐔒𐔈 𐔠𐔖𐔓𐔈 𐔛𐔇 𐔗𐔇𐔛𐔈 (5) 𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔀𐔛 𐔒𐔈 𐔌𐔇𐔙𐔈𐔝 𐔛𐔇 𐔄𐔢 (2) 𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔀𐔝𐔀 𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔜𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎.

4. 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔄𐔇𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔛𐔇 𐔒𐔖𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔒𐔖𐔛𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔟𐔀𐔙, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔠𐔖𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔀 𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

5. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔒𐔖𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔒𐔖𐔛𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔄𐔈𐔜𐔝𐔖𐔓, 𐔒𐔖𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙 𐔍 𐔒𐔖𐔛𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔙𐔍𐔓𐔊𐔙𐔍𐔌𐔇𐔝 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔓𐔈𐔓𐔝𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (90) 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔀𐔙𐔆𐔜𐔒𐔇.

6. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔒𐔖𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔒𐔖𐔛𐔁𐔇𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔠𐔖𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔝𐔈𐔙𐔈𐔛𐔍, 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔄𐔇𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔄𐔖𐔙𐔈𐔌𐔇𐔘𐔎𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 101 [𐔜𐔈𐔙𐔁𐔍𐔒𐔍 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐]

1. 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔀 𐔇 𐔜𐔈𐔙𐔁𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈𐔑𐔖𐔎𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔄𐔟𐔏𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔄𐔇𐔙𐔀𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔛𐔈 𐔋𐔍𐔓𐔖𐔙𐔇, 𐔝𐔈 𐔕𐔖𐔌𐔟𐔙𐔀 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔍𐔜𐔝.

2. 𐔕𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔈𐔙𐔁𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔜𐔈𐔙𐔁𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐 𐔆𐔇 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔓 𐔄𐔍𐔠𐔇𐔙𐔛𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 VII. 𐔛𐔍𐔛𐔝𐔇𐔒𐔍 𐔍 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈

𐔓𐔇𐔓𐔍 102 [𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔛𐔝𐔇𐔒𐔍𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙]

1. 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔝.

2. 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔟𐔓𐔍𐔏, 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙, 𐔍 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈, 𐔀𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏 𐔇 𐔍 𐔗𐔀𐔀𐔓𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔘𐔀𐔛𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀.

3. 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔝 𐔋𐔢𐔏𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝.

4. 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔀𐔓𐔜𐔈𐔒.

5. 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔓𐔏𐔇𐔛𐔈 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔕𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙, 𐔗𐔈𐔙𐔠𐔇𐔃 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔇. 𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔎𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏𐔇, 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋. 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔐𐔇𐔎𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔕𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔗𐔈𐔙𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔓 𐔛𐔟𐔗𐔙𐔇𐔒𐔇, 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔑𐔀 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔀𐔓𐔏𐔇𐔛𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 103 [𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔆𐔇 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔛𐔄𐔍𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔠𐔇]

1. 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍, 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔒𐔍 𐔆𐔇 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔛𐔄𐔍𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔛𐔟𐔗𐔙𐔇𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔍 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀, 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

2. 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔛𐔟𐔗𐔙𐔇𐔒𐔇 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔒𐔈 𐔍 𐔐𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙.

3. 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔇𐔛𐔈𐔒𐔁𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔘𐔍𐔓𐔄 (15%) 𐔇 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔛𐔟𐔗𐔙𐔇𐔒𐔇, 𐔗𐔖𐔙 𐔎𐔖 𐔒𐔈 𐔗𐔀𐔏 𐔛𐔇 𐔝𐔙𐔇 (3) 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈, 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔀𐔆𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈.

4. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔛𐔟𐔗𐔙𐔇𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔇 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔓 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔀𐔆𐔈𐔝 𐔇 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔛𐔟𐔗𐔙𐔇𐔒𐔇, 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝 𐔜𐔝𐔀𐔝𐔈𐔠𐔎𐔇𐔃𐔀𐔙, 𐔗𐔀 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍 𐔝𐔈 𐔙𐔍𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔗𐔀𐔛 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔖𐔛𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔛𐔀𐔎/𐔝𐔍𐔎.

5. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

6. 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔇𐔛𐔈𐔒𐔁𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔘𐔍𐔓𐔄 (15%) 𐔇 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔄𐔖 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙, 𐔇 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔛𐔄𐔍𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔓 𐔇 𐔀𐔗𐔇𐔐𐔍𐔝, 𐔗𐔖𐔙 𐔎𐔖 𐔒𐔈 𐔗𐔀𐔏 𐔛𐔇 𐔄𐔢 (2) 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔀𐔆𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈.

7. 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔏𐔟𐔙 𐔏𐔎𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔇 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔜𐔒𐔇, 𐔗𐔖𐔙 𐔓𐔈 𐔀𐔛𐔕𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 104 [𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇]

1. 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔍 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓, 𐔙𐔍𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔓 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

2. 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔀 𐔇 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔓 𐔜𐔟𐔒𐔈𐔑𐔖𐔎𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔍𐔜𐔝 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔛𐔈 𐔋𐔍𐔓𐔖𐔙𐔇.

3. 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔀 𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔛𐔄𐔍𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛𐔇. 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔈𐔓𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒 𐔖𐔛𐔇 𐔙𐔍𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒, 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛𐔇.

4. 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔏𐔀𐔏 𐔝𐔈 𐔄𐔈𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔖𐔛𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔀𐔠𐔇.

5. 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔀𐔓𐔏𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔒𐔁𐔍 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔗𐔈𐔙𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝 𐔓𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔓 𐔛𐔟𐔗𐔙𐔇𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

6. 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔉𐔇𐔙𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙 𐔠𐔟𐔑𐔓𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔗𐔈𐔙𐔠𐔇𐔃 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔜𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋, 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔏𐔀𐔏 𐔝𐔈 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔇𐔉𐔍𐔏𐔀𐔛 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔒𐔀𐔛𐔀𐔠𐔇 𐔄𐔍𐔛𐔍𐔗𐔐𐔍𐔓𐔖𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 105 [𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔆𐔇 𐔙𐔍𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍]

1. 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔉𐔍𐔑𐔇𐔛𐔝𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔠𐔎𐔇𐔃𐔀𐔙. 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔍𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔌𐔇𐔙𐔜𐔈𐔒 𐔄𐔇𐔙𐔍 𐔓𐔈 𐔒𐔖𐔜𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔇𐔓𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔛𐔍𐔏𐔟𐔙𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔈 𐔐𐔍𐔋, 𐔗𐔈𐔙𐔠𐔇𐔃 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

2. 𐔏𐔙𐔍𐔝𐔇𐔙𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔀𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔍𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔕𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔍, 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔀𐔝𐔖 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔄𐔀𐔑𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔑𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔙𐔍𐔝𐔇𐔙𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔟𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 106 [𐔗𐔀𐔗𐔀𐔎𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔀]

1. 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓 𐔓𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔓𐔈 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔀𐔏𐔝𐔍𐔠𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏 𐔖𐔛𐔇 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔀𐔏𐔝𐔍𐔠𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔀𐔐𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

2. 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔟 𐔐𐔇𐔎𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈𐔛 𐔝𐔈 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔓𐔈 𐔃𐔉𐔀𐔙𐔈𐔄𐔖 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔇, 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔍𐔜𐔍𐔓 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔆𐔇 𐔗𐔀𐔀𐔓𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔙𐔖𐔐𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 107 [𐔍𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍]

1. 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝, 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔇𐔆𐔇 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔗𐔖𐔙𐔖𐔝𐔈, 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔍𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔓𐔄𐔎𐔇𐔏𐔎𐔀 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇, 𐔗𐔀𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐𐔇 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔓𐔊𐔀 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍, 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔀, 𐔠𐔖𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔁𐔈𐔙𐔈, 𐔒𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔜𐔗𐔙𐔇𐔌𐔟𐔙 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔀𐔚𐔀 𐔘𐔈 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔉𐔟𐔜𐔈𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔛𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈.

2. 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝, 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔇𐔆𐔇 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔗𐔖𐔙𐔖𐔝𐔈, 𐔓𐔟𐔏 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔍𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍, 𐔏𐔟𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔓𐔈 𐔜𐔏𐔇𐔐𐔟𐔙 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔒𐔇 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒.

3. 𐔏𐔟𐔙 𐔕𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙 𐔀𐔏𐔟𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔀𐔚𐔇𐔛𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝, 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔕𐔖𐔉𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔗𐔀 𐔠𐔖𐔓𐔇𐔛𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

𐔓𐔇𐔓𐔍 108 [𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛]

1. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔈𐔛𐔍𐔓𐔈 𐔆𐔇 𐔗𐔀𐔀𐔓𐔈𐔛𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔛𐔍𐔛𐔝𐔇𐔒𐔍𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙.

2. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔓𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔘𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔝 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙𐔀, 𐔗𐔙𐔖𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔀𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔜𐔟𐔒𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔇 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔎𐔇𐔏𐔍𐔓 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔛𐔈 𐔋𐔍𐔓𐔖𐔙𐔇. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔄𐔖 𐔝’𐔟 𐔎𐔀𐔗𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔀𐔙𐔈𐔛𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒 𐔛𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈, 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔓𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

3. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔇𐔏𐔙𐔟𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒 𐔆𐔇 𐔙𐔍𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔖 𐔀𐔜𐔝𐔟 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔉𐔇𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔈𐔓 𐔄𐔍𐔛𐔍𐔗𐔐𐔍𐔓𐔖𐔙𐔇 𐔏𐔟𐔓𐔄𐔈𐔙 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇.

4. 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔌𐔀𐔗𐔟𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔇, 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔇𐔙𐔍𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈𐔠𐔇, 𐔆𐔇 𐔏𐔢 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔓 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔛𐔈 𐔋𐔍𐔓𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔛𐔄𐔍𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛𐔇. 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈𐔝 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝’𐔍 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈𐔛𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔙𐔍𐔝𐔇𐔙𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

5. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔍𐔓𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙, 𐔀𐔄𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙, 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔍𐔐𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔀𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓, 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔀𐔄𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝𐔖𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔠𐔇, 𐔌𐔀𐔙𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔁𐔟𐔦𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔍𐔓, 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔓𐔟𐔒𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍𐔓 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔛𐔄𐔍𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔁𐔈𐔓 𐔙𐔇𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔎𐔀. 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔎𐔀 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

6. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔝𐔙𐔇𐔒𐔁𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (13) 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈, 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔀𐔐𐔍𐔉𐔍𐔏𐔍𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔇𐔏𐔛𐔗𐔇𐔙𐔝𐔍𐔣𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔀𐔐𐔇. 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝 𐔗𐔇𐔛𐔈𐔠𐔎𐔇𐔃𐔀𐔙 𐔆𐔇 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔈𐔓 𐔓𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈:

(1) 𐔜𐔝𐔀𐔝𐔈 (7) 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔟𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔍𐔝;

(2) 𐔄𐔢 (2) 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔍 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔍𐔓 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔍 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔝 𐔇 𐔉𐔍𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔀𐔙𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔝𐔈𐔓 𐔕𐔈𐔙𐔍 𐔗𐔙𐔇𐔎 𐔏𐔈𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔢𐔠𐔇, 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙;

(3) 𐔄𐔢 (2) 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔍 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔍𐔓 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔍 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔝 𐔇 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔛𐔇𐔙𐔁 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈, 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔝𐔈𐔓 𐔕𐔈𐔙𐔍 𐔗𐔙𐔇𐔎 𐔏𐔈𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔢𐔠𐔇, 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙;

(4) 𐔄𐔢 (2) 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔍 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔍𐔓 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔝 𐔇 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀, 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔝𐔈𐔓 𐔕𐔈𐔙𐔍 𐔗𐔙𐔇𐔎 𐔏𐔈𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔢𐔠𐔇, 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙;

(5) 𐔗𐔀𐔗𐔀𐔎𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔝𐔈 𐔘𐔇𐔓𐔍𐔝 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔍 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

7. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔀𐔆𐔈𐔝 𐔇 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔝, 𐔣𐔋𐔇𐔆 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔣𐔈𐔠𐔈𐔓𐔄𐔈𐔛𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍𐔓 𐔒𐔇 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝 𐔝𐔙𐔇𐔠𐔎𐔇𐔃𐔀𐔙. 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔀 𐔓𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔖 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔇 𐔣𐔋𐔀𐔝 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

8. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍 𐔍 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔍 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔟 𐔕𐔈 𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔓𐔈 𐔠𐔍𐔝 𐔐𐔍𐔆𐔟𐔙 𐔒𐔇 𐔛𐔍𐔛𐔝𐔇𐔒𐔍𐔓 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙.

9. 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔓𐔊𐔀 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔟𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔝 𐔇 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔏𐔢 𐔊𐔙𐔟𐔗 𐔍 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔓𐔟𐔏 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔓 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇 𐔗𐔀𐔛 𐔄𐔢 𐔛𐔇𐔀𐔓𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔈𐔗𐔀𐔛𐔕𐔈𐔜𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝, 𐔀𐔝𐔈𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔍𐔄𐔖 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔍 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔖𐔎𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇.

10. 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇, 𐔓𐔈𐔓 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔛𐔄𐔍𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔌𐔇𐔝 𐔇𐔏𐔛𐔏𐔐𐔟𐔣𐔍𐔠𐔍𐔜𐔝 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔕𐔈 𐔀 𐔒𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔠𐔇, 𐔏𐔟 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔀 𐔇 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔍 𐔝𐔀𐔏𐔖𐔓 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔛𐔇𐔙𐔁 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔢 (2) 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔘𐔈 𐔍 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔍𐔓 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔝 𐔇 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔛𐔇𐔙𐔁 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔙𐔍𐔜𐔝 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔟𐔓𐔀𐔓𐔍𐔒𐔇. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔀 𐔄𐔢 (2) 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔙𐔇𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔈, 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔄𐔢 𐔛𐔇𐔀𐔓𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔈𐔗𐔀𐔛𐔕𐔈𐔜𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔀𐔝𐔈𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔍𐔄𐔖 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔍 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔎𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔈.

(108.6(1)–(2) 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔟 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 25, 𐔊𐔣 9/2016)

𐔓𐔇𐔓𐔍 109 [𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝]

1. 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔒𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔓𐔄𐔎𐔇𐔏𐔎𐔇𐔓 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔀𐔏𐔟𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙, 𐔛𐔍𐔏𐔟𐔙𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

2. 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓 𐔍 𐔗𐔀𐔀𐔓𐔜𐔈𐔒, 𐔆𐔇 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔖𐔓 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝.

3. 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍, 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔀𐔝 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

4. 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔜𐔟𐔒𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔖𐔓 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔛𐔈 𐔋𐔍𐔓𐔖𐔙𐔇.

5. 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔉𐔍𐔑𐔇𐔛𐔝𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔠𐔎𐔇𐔃𐔀𐔙. 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔍𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔌𐔇𐔙𐔜𐔈𐔒 𐔄𐔇𐔙𐔍 𐔓𐔈 𐔒𐔖𐔜𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔇𐔓𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔛𐔍𐔏𐔟𐔙𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋, 𐔗𐔈𐔙𐔠𐔇𐔃 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

6. 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔈𐔝 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔏𐔀𐔏 𐔝𐔈 𐔄𐔈𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔖𐔛𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔀𐔠𐔇.

7. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛. 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔜𐔝𐔀𐔝𐔈𐔠𐔎𐔇𐔃𐔀𐔙𐔈, 𐔗𐔀 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍 𐔙𐔍𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍.

𐔓𐔇𐔓𐔍 110 [𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛]

1. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔓𐔈 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔘𐔀𐔛𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔘𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙, 𐔗𐔙𐔖𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔀𐔐, 𐔍 𐔗𐔀𐔀𐔓𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔓 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔜𐔟𐔒𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔛𐔈 𐔋𐔍𐔓𐔖𐔙𐔇.

2. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔏𐔙𐔟𐔝𐔖𐔎𐔈, 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔎𐔈, 𐔀𐔠𐔀𐔓𐔂𐔖𐔎𐔈, 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔉𐔇𐔙𐔖𐔎𐔈, 𐔄𐔍𐔛𐔍𐔗𐔐𐔍𐔓𐔖𐔎𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔈𐔝 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔄𐔖 𐔝’𐔍 𐔎𐔀𐔗𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔀𐔙𐔈𐔛𐔍 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔓𐔈𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋. 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈𐔝 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝’𐔍 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈𐔛𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔙𐔍𐔝𐔇𐔙𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

3. 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔌𐔀𐔗𐔟𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔇, 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔇𐔙𐔍𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔄𐔍𐔄𐔀𐔝𐔈𐔠𐔇, 𐔆𐔇 𐔏𐔢 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔓 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔛𐔈 𐔋𐔍𐔓𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔛𐔄𐔍𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛.

4. 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔀 𐔇 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓, 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍𐔓, 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔓, 𐔛𐔝𐔙𐔟𐔏𐔝𐔟𐔙𐔈𐔓 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔀𐔝 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔈𐔛, 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 111 [𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔟𐔙𐔀]

1. 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔟𐔙𐔀 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙, 𐔇 𐔂𐔍𐔐𐔀 𐔖𐔉𐔙𐔖𐔓 𐔜𐔈𐔙𐔁𐔍𐔒𐔇 𐔛𐔍𐔏𐔟𐔙 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

2. 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔉𐔍𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔙𐔖𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔓 𐔇 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍𐔝, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔎𐔀 𐔇 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔇, 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 VIII. 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇

𐔓𐔇𐔓𐔍 112 [𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔒𐔇]

1. 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔗𐔙𐔇𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔓.

2. 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔇 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔓𐔈 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔀𐔎.

𐔓𐔇𐔓𐔍 113 [𐔎𐔟𐔙𐔍𐔛𐔄𐔍𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔆𐔇 𐔗𐔀𐔐𐔈𐔝 𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀]

1. 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔓𐔊𐔙𐔍𐔝𐔟𐔙𐔀 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔖𐔙𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔀𐔐𐔀 𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙.

2. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔆𐔇 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔙𐔇𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔠𐔍𐔎𐔍𐔒:

(1) 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇, 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔏𐔙𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔙𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈, 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔓;

(2) 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔛𐔝𐔀𐔝𐔟𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔓.

3. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔙𐔇𐔓𐔈 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔠𐔍𐔎𐔍𐔒:

(1) 𐔏𐔖𐔓𐔉𐔐𐔍𐔏𐔝𐔍 𐔓𐔈 𐔒𐔇𐔛 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛;

(2) 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔇𐔓𐔄𐔟𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔓;

(3) 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔀𐔚𐔀 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔓;

(4) 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔕𐔈 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛 𐔒𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔇 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇, 𐔝𐔈 𐔙𐔀𐔝𐔍𐔉𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔇 𐔆𐔇 𐔙𐔍𐔜𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔓𐔄𐔎𐔇𐔏𐔟𐔙;

(5) 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔇𐔐𐔟𐔙 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔀 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

4. 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔇𐔛𐔝𐔖𐔎𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔀𐔏𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔂𐔇𐔓𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔣𐔠𐔖𐔊𐔈𐔐𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔌𐔢𐔙𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔈𐔛, 𐔓𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔛𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔏𐔟𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔀𐔍 𐔐𐔍𐔋 𐔖𐔛𐔇 𐔀𐔏𐔝.

5. 𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (10) 𐔀 𐔒𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔕𐔈 𐔀𐔉𐔀𐔝𐔍 𐔗𐔙𐔇𐔎 𐔝𐔇𐔝𐔈 (8) 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔜 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔍𐔝𐔀 𐔇 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝, 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔇𐔛𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔃𐔉𐔀𐔙𐔈𐔄𐔖 𐔐𐔍𐔋𐔍 𐔖𐔛𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍, 𐔛𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔁𐔀𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓, 𐔀𐔜𐔝𐔟 𐔇𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔓𐔄𐔎𐔇𐔏𐔟𐔙.

6. 𐔝𐔙𐔍𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (30) 𐔀 𐔒𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔙𐔇𐔓𐔈 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔏𐔀 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙 𐔜𐔏𐔇𐔐𐔎𐔇 𐔛𐔇𐔙𐔍𐔖𐔣𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛.

7. 𐔍𐔓𐔄𐔍𐔠𐔍𐔄𐔈𐔝 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔙𐔇𐔓𐔈 𐔜𐔏𐔇𐔐𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔍𐔓𐔄𐔍𐔠𐔍𐔄𐔟𐔀𐔐𐔇, 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈, 𐔒𐔍𐔙𐔈𐔗𐔖 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔗𐔀𐔛𐔍 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔓𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔒𐔎𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

8. 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔝 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝’𐔍 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔍𐔝𐔀𐔣𐔍 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔍, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔀𐔎𐔖 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔓𐔊𐔙𐔍𐔝𐔟𐔙 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔈𐔛 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔇𐔛𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔓 𐔆𐔇 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔀𐔛𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙, 𐔠𐔀𐔙𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝 𐔓𐔈 𐔉𐔎𐔀𐔐𐔈.

9. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔍 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔇𐔝 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄, 𐔒𐔇 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔝𐔀𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔍 𐔣𐔠𐔖𐔊𐔈𐔐𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍𐔓 II 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛.

10. 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔛𐔄𐔍𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔜𐔝𐔇𐔛𐔈 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 114 [𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔀 𐔆𐔇 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇]

1. 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔓𐔈𐔓𐔝𐔈 (9) 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔛𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔜𐔘𐔟𐔀𐔙 𐔆𐔇 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔐𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇 𐔒𐔇 𐔒𐔖𐔙𐔀𐔐𐔍𐔓 𐔒𐔈 𐔝𐔈 𐔐𐔀𐔙𐔝𐔈, 𐔎𐔖 𐔒𐔇 𐔒𐔈 𐔗𐔀𐔏 𐔛𐔇 𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (10) 𐔠𐔎𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙𐔠𐔖𐔎𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛𐔇. 𐔏𐔟𐔀𐔐𐔍𐔉𐔍𐔏𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋. 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔣𐔍𐔛𐔈 𐔋𐔍𐔓𐔖𐔙𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓.

2. 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝 𐔓𐔈𐔓𐔝𐔈𐔠𐔎𐔇𐔃𐔀𐔙, 𐔗𐔀 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍 𐔠𐔀𐔤𐔄𐔍𐔒𐔍.

3. 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔜𐔝𐔀𐔝𐔈 (7) 𐔓𐔊𐔀 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝, 𐔠𐔀𐔙𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔠𐔇 (2/3) 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔍𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔘𐔈 𐔠𐔖𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈. 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔄𐔢 (2) 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔈, 𐔒𐔇𐔚𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔍𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔘𐔈 𐔠𐔖𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈, 𐔗𐔖𐔙 𐔘𐔈 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔗𐔀𐔛 𐔗𐔈𐔐𐔘𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔍 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙 𐔖𐔛𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈.

4. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔖𐔓 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔁𐔀𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔝, 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔍 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔓𐔇𐔓, 𐔒𐔇 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈, 𐔗𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔙𐔍𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔎𐔇.

5. 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔀 𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔏𐔙𐔢𐔇𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇, 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔒𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔉𐔜𐔇𐔌𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛, 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝 𐔝𐔙𐔇𐔠𐔎𐔇𐔃𐔀𐔙. 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔀 𐔓𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔖 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔇 𐔣𐔋𐔀𐔝 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔍𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 115 [𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇]

1. 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔓 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔜𐔈𐔒, 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔙𐔇𐔓 𐔇 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛, 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔛𐔇𐔝 𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

2. 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔖𐔓 𐔙𐔀𐔗𐔖𐔙𐔝𐔍𐔓 𐔠𐔎𐔇𐔝𐔖𐔙.

𐔓𐔇𐔓𐔍 116 [𐔇𐔉𐔇𐔏𐔝𐔍 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏 𐔍 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇]

1. 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

2. 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔇𐔙𐔍𐔛𐔀 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔒𐔖𐔛 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔖𐔎𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇, 𐔀𐔎𐔖 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔛𐔟𐔛𐔗𐔇𐔓𐔄𐔖𐔎𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔖𐔌𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔖𐔛𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔇𐔛𐔝𐔟𐔀𐔙, 𐔄𐔇𐔙𐔍𐔛𐔀 𐔝𐔈 𐔒𐔇𐔚𐔇𐔝 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔍𐔄𐔇𐔙𐔖𐔓 𐔘𐔈 𐔀𐔗𐔐𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔀 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔇𐔛𐔝𐔟𐔀𐔙, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔏𐔝𐔖𐔎 𐔄𐔈𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔗𐔀𐔙𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇.

3. 𐔗𐔈𐔙𐔠𐔇𐔃 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔇 𐔒𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇, 𐔜𐔉𐔟𐔘𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝, 𐔍 𐔀𐔏𐔝𐔍𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔍 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔌𐔢𐔓 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔘𐔍 𐔓𐔈 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛.

4. 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔊𐔀𐔣𐔇𐔝𐔈𐔓 𐔣𐔢𐔙𐔝𐔀𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 117 [𐔍𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍]

𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔍𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔓𐔄𐔎𐔇𐔏𐔎𐔀 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇, 𐔗𐔀𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐𐔇 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔀, 𐔒𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔜𐔗𐔙𐔇𐔌𐔟𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔀 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔉𐔟𐔜𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔛𐔍 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 118 [𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍]

𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔠𐔇 (2/3) 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇, 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔏𐔙𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔀 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔖𐔛𐔗𐔈𐔙𐔉𐔍𐔑𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔀𐔠𐔇.

𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 IX. 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔆𐔈𐔓𐔎𐔇𐔝 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏𐔇

𐔓𐔇𐔓𐔍 119 [𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔒𐔇]

1. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔕𐔈 𐔒𐔎𐔇𐔄𐔍𐔛 𐔝𐔈 𐔉𐔀𐔠𐔖𐔙𐔜𐔈𐔒 𐔐𐔍𐔋𐔖𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔝𐔙𐔇𐔊𐔟𐔝, 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔍𐔠𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏 𐔆𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔇 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔀𐔝𐔇.

2. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔐𐔍𐔋𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔍𐔓𐔠𐔇𐔛𐔝𐔍𐔝𐔖𐔙𐔈𐔝 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔝 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔒𐔇.

3. 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔏𐔟𐔚𐔇𐔓𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔇𐔛 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔎𐔇𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔀𐔁𐔟𐔣𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔈𐔛 𐔄𐔖𐔒𐔍𐔓𐔟𐔇𐔛𐔇, 𐔖𐔛𐔇 𐔗𐔙𐔀𐔏𐔝𐔍𐔏𐔀𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔇 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔏𐔟𐔚𐔇𐔓𐔂𐔈𐔓, 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔀𐔐𐔟𐔀𐔙𐔀, 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔎𐔀𐔜𐔝𐔍𐔒 𐔏𐔟𐔙 𐔏𐔈𐔝𐔖 𐔐𐔇𐔎𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔇𐔏𐔛𐔗𐔐𐔍𐔂𐔍𐔝𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

4. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔙𐔖𐔒𐔖𐔠𐔖𐔓 𐔒𐔍𐔙𐔈𐔘𐔇𐔓𐔎𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔛𐔀𐔎 𐔄𐔟𐔏𐔇 𐔍𐔓𐔏𐔟𐔙𐔀𐔎𐔟𐔀𐔙 𐔤𐔠𐔍𐔑𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔘𐔈𐔓𐔄𐔙𐔟𐔇𐔜𐔈𐔒 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏.

5. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔎𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔙𐔇𐔊𐔟𐔝 𐔀𐔝𐔈𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔏𐔟𐔙 𐔠𐔇𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔊𐔟 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔓𐔈 𐔒𐔀𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔎𐔀𐔉𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔍𐔓 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏.

6. 𐔍𐔓𐔠𐔇𐔛𐔝𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔒 𐔍 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔡𐔎𐔇𐔚𐔎𐔀 𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔜𐔒𐔇 𐔇 𐔉𐔍𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔀𐔐𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔠𐔇𐔛𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

7. 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔒𐔀𐔝𐔖𐔙𐔈𐔠𐔇, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

8. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔖𐔁𐔐𐔍𐔊𐔟𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔊𐔟𐔀𐔎𐔈 𐔝𐔀𐔝𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔍𐔁𐔟𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

9. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔒𐔁𐔍 𐔃𐔄𐔖 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇 𐔘𐔈 𐔀𐔎𐔖 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔖𐔑𐔖𐔓 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛𐔍𐔓 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏, 𐔒𐔇 𐔘𐔈𐔑𐔍𐔒 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔏𐔛𐔍𐔒𐔀𐔐𐔍𐔣𐔖𐔎𐔈 𐔠𐔐𐔇𐔙𐔈𐔓 𐔀𐔉𐔀𐔝𐔋𐔀𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔛. 1

10. 𐔜𐔈𐔙𐔁𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔍𐔒𐔗𐔖𐔓𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔁𐔍 𐔏𐔈𐔝𐔖 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔎𐔈 𐔇𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔓𐔛𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈.

𐔓𐔇𐔓𐔍 120 [𐔉𐔍𐔓𐔀𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇]

1. 𐔜𐔗𐔇𐔓𐔣𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔐𐔇𐔆𐔎𐔀 𐔇 𐔝𐔈 𐔌𐔢𐔙𐔀𐔠𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔑𐔖𐔊𐔀𐔙𐔍𐔆𐔈𐔓𐔎𐔇𐔛, 𐔇𐔉𐔇𐔏𐔝𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔛𐔈, 𐔇𐔉𐔍𐔏𐔀𐔛𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔗𐔀𐔙𐔇𐔓𐔂𐔈𐔛.

2. 𐔀𐔄𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔉𐔍𐔛𐔏𐔀𐔐𐔇 𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔓𐔍𐔠𐔇𐔐𐔇𐔝 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔍𐔓𐔉𐔐𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔟𐔐𐔈𐔝 𐔆𐔇 𐔤𐔠𐔍𐔑𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔘𐔈𐔓𐔄𐔙𐔟𐔇𐔜𐔈𐔒 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔙𐔍𐔎𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔛.

3. 𐔌𐔟𐔀𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔆𐔇 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔈 𐔛𐔝𐔀𐔁𐔍𐔐𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏 𐔆𐔇 𐔘𐔈𐔓𐔄𐔙𐔟𐔇𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔉𐔍𐔛𐔏𐔀𐔐𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 121 [𐔗𐔙𐔖𐔓𐔀]

1. 𐔑𐔖𐔎𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

2. 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔉𐔍𐔣𐔍𐔏𐔈 𐔝𐔈 𐔌𐔟𐔀𐔎 𐔆𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔌𐔟𐔀𐔎𐔀 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔒𐔁𐔍 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔀𐔐𐔟𐔀𐔎𐔝𐔜𐔒𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔀𐔙𐔛𐔢𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔖𐔛𐔇 𐔒𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇.

3. 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔉𐔍𐔣𐔍𐔏𐔈 𐔝𐔈 𐔌𐔟𐔀𐔎 𐔆𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔌𐔟𐔀𐔎𐔀 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔀𐔙𐔛𐔢𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔂𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔉𐔙𐔢𐔝𐔈𐔣𐔍𐔒 𐔆𐔇/𐔖𐔛𐔇 𐔇𐔏𐔛𐔗𐔐𐔖𐔀𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔛𐔟𐔙𐔛𐔇𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛𐔍 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇, 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔟 𐔙𐔇𐔛𐔟𐔙𐔛𐔇𐔝 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔖𐔙𐔇, 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔉𐔙𐔀𐔛𐔝𐔙𐔟𐔏𐔝𐔟𐔙𐔈𐔛 𐔓𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛𐔍 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 122 [𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔗𐔀𐔛𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔆𐔇 𐔁𐔟𐔙𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔖𐔙𐔇]

1. 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔀𐔙𐔛𐔢𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔎𐔈 𐔙𐔇𐔛𐔟𐔙𐔛𐔇𐔝 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔖𐔙 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔇𐔐 𐔖𐔁𐔐𐔍𐔊𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔄𐔀𐔐𐔍𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔍𐔒 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏.

2. 𐔗𐔀𐔛𐔟𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔖𐔙𐔇, 𐔛𐔍 𐔟𐔎𐔈𐔙𐔀𐔝, 𐔌𐔀𐔗𐔈𐔛𐔍𐔙𐔀 𐔀𐔎𐔙𐔖𐔙𐔇, 𐔗𐔀𐔛𐔟𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔓𐔇𐔙𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔀𐔛𐔟𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔖𐔙𐔇, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔝𐔙𐔟𐔀𐔑𐔍, 𐔗𐔢𐔎𐔇𐔝, 𐔁𐔖𐔝𐔀 𐔁𐔍𐔒𐔖𐔙𐔇 𐔇 𐔜𐔝𐔀𐔣𐔖𐔙𐔇, 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔈𐔛, 𐔗𐔀𐔐𐔟𐔇𐔎𐔝𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔀 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔙𐔈𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔐𐔝𐔟𐔙𐔖𐔙𐔇, 𐔌𐔍𐔛𐔝𐔖𐔙𐔍𐔏𐔇, 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔇𐔏𐔖𐔐𐔖𐔋𐔍𐔏𐔇, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔛𐔇 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔈, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

3. 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔒𐔁𐔍 𐔇𐔏𐔛𐔗𐔐𐔖𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔠𐔇 𐔒𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔓𐔛𐔍𐔒𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔍𐔑𐔀 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 X. 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔀 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇 𐔆𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔀𐔐

𐔓𐔇𐔓𐔍 123 [𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔒𐔇]

1. 𐔇 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔇𐔛 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

2. 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔀 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈𐔗𐔈𐔙𐔒𐔎𐔇𐔝 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔟𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔒𐔇, 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔙𐔀𐔁𐔀𐔙𐔝𐔀, 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔙𐔀 𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔗𐔈𐔙𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔉𐔜𐔇𐔌𐔝𐔈.

3. 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔍𐔀 𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔇𐔛 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇 𐔁𐔀𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔖𐔓 𐔏𐔀𐔙𐔝𐔈𐔓 𐔇𐔠𐔙𐔖𐔗𐔍𐔀𐔓𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔇𐔓 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔇𐔚 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔛𐔢𐔜 𐔆𐔇 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔖𐔓 𐔏𐔀𐔙𐔝𐔈𐔓 𐔇𐔠𐔙𐔖𐔗𐔍𐔀𐔓𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔇𐔓 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇 𐔓𐔈 𐔒𐔀𐔛𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔏𐔙𐔟𐔇𐔛.

4. 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔀 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇 𐔁𐔀𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔈, 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔗𐔀𐔙𐔇𐔓𐔂𐔈𐔛, 𐔇𐔉𐔍𐔏𐔀𐔛𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔇𐔉𐔇𐔏𐔝𐔍𐔠𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔓𐔈 𐔖𐔉𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔜𐔈𐔙𐔁𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇, 𐔄𐔟𐔏𐔇 𐔟 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔏𐔟𐔎𐔄𐔇𐔛 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔈 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔊𐔀𐔠𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔉𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔆𐔇 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 124 [𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔆𐔇 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔇𐔛 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇]

1. 𐔕𐔈𐔛𐔍 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔙𐔇 𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔇𐔛 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀. 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔝 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔑𐔈 𐔝𐔈 𐔐𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔇𐔛 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔏𐔟𐔙𐔀𐔎𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇 𐔀𐔏𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔛𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔐𐔇.

2. 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔠𐔇, 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔎𐔝𐔈, 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

3. 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔝 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀 𐔠𐔇𐔝𐔀𐔓𐔀𐔏𐔇, 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔙𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔐𐔇𐔊𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓. 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔙𐔖𐔙 𐔘𐔈 𐔄𐔇𐔐𐔇𐔊𐔖𐔓 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔝, 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔀𐔑𐔖𐔓 𐔜𐔗𐔇𐔓𐔣𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔄𐔇𐔐𐔇𐔊𐔍𐔒𐔍𐔝.

4. 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔝 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔐 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔟𐔉𐔍𐔝𐔀𐔙, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

5. 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔝 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔍𐔓, 𐔝𐔈 𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈, 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔐𐔇𐔆𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔜𐔗𐔇𐔓𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔌𐔢𐔙𐔀𐔝 𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔀 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔍𐔓 𐔉𐔖𐔓𐔄𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙𐔇, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

6. 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔝 𐔖𐔁𐔐𐔍𐔊𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔓, 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔝, 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙𐔇.

7. 𐔙𐔍𐔜𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔀𐔄𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝𐔍𐔠 𐔍 𐔀𐔏𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔠𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔜𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔎𐔇𐔛 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓.

𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 XI. 𐔛𐔇𐔏𐔝𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈

𐔓𐔇𐔓𐔍 125 [𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔒𐔇]

1. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔏𐔀 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔒𐔁𐔍 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝, 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔓𐔈, 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛𐔍𐔓𐔈, 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇, 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔐𐔍𐔋𐔇𐔓𐔂𐔈𐔓, 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔝 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐𐔇 𐔇𐔒𐔇𐔙𐔋𐔇𐔓𐔝𐔇 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔍 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔖𐔑𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔎𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔝.

2. 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈𐔠𐔇 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛. 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔒𐔇 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔗𐔀𐔙𐔇𐔓𐔂𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔛𐔝𐔀𐔓𐔄𐔀𐔙𐔄𐔇𐔝 𐔄𐔇𐔒𐔖𐔏𐔙𐔀𐔝𐔍𐔏𐔇 𐔇 𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝 𐔝𐔈 𐔕𐔖𐔌𐔟𐔙𐔀 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔍𐔜𐔝. 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈𐔑𐔖𐔎𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

3. 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔙𐔇𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔖𐔓 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔇 𐔀𐔗𐔐𐔍𐔏𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔆𐔇 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔖𐔓 𐔒𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔇 𐔒𐔇 𐔌𐔖𐔒𐔖𐔐𐔖𐔊𐔈𐔝 𐔙𐔀𐔎𐔖𐔓𐔀𐔐𐔈.

4. 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔖𐔑𐔍 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐 𐔆𐔇 𐔄𐔇𐔒𐔖𐔏𐔙𐔀𐔝𐔍𐔏 𐔒𐔁𐔍 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝.

5. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙 𐔁𐔟𐔦𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔀𐔝 𐔇 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈, 𐔛𐔍𐔏𐔟𐔙 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 126 [𐔉𐔖𐔙𐔂𐔀 𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛]

1. 𐔉𐔖𐔙𐔂𐔀 𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔉𐔖𐔙𐔂𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔆𐔇 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔄𐔈𐔙𐔊𐔖𐔎 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔛𐔀𐔎 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔛𐔀𐔎 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇.

2. 𐔉𐔖𐔙𐔂𐔀 𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔓 𐔘𐔢𐔝𐔇𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

3. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔓𐔝 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔍 𐔉𐔖𐔙𐔂𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔇 𐔂𐔍𐔐𐔀 𐔋𐔍𐔞𐔒𐔖𐔓𐔈 𐔍 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔖𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐𐔇 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔟𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔄𐔇𐔒𐔖𐔏𐔙𐔀𐔝𐔍𐔏𐔇.

4. 𐔉𐔖𐔙𐔂𐔀 𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔛𐔝𐔇, 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔓 𐔜𐔟𐔒𐔈𐔑𐔖𐔎𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔙𐔇𐔏𐔙𐔟𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔀𐔛𐔍𐔝 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

5. 𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔓𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔉𐔖𐔙𐔂𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔇 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈. 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔜𐔈𐔒 𐔍 𐔉𐔖𐔙𐔂𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 127 [𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔍 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛]

1. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔍 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔓𐔈, 𐔗𐔈𐔙𐔊𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝𐔇𐔋𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔍 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔏𐔀 𐔇𐔆𐔇 𐔙𐔖𐔐 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔟𐔇𐔛 𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔎𐔓𐔈 𐔒𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

2. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔍 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍 𐔒𐔇 𐔒𐔁𐔈𐔜𐔝𐔇𐔝𐔎𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔀, 𐔗𐔈𐔙𐔠𐔇𐔃 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔍𐔟𐔆𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔛𐔍𐔏𐔟𐔙𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔜𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈.

3. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔎𐔈 𐔝𐔀𐔏𐔍𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔆𐔇 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔖𐔁𐔐𐔍𐔊𐔟𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔙𐔇𐔓𐔄𐔖𐔎𐔈 𐔗𐔟𐔓𐔈𐔓 𐔇 𐔝𐔍𐔎 𐔓𐔊𐔟𐔜𐔝𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔓. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔍 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔖𐔎𐔈 𐔓𐔊𐔟𐔜𐔝𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔒𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇.

4. 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 128 [𐔗𐔖𐔐𐔍𐔂𐔍𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛]

1. 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔂𐔍𐔀 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔁𐔀𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔟𐔀𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔓𐔈 𐔝𐔈𐔙𐔈 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

2. 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔂𐔍𐔀 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔛𐔝𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔓 𐔜𐔟𐔒𐔈𐔑𐔖𐔎𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

3. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔂𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔇 𐔙𐔇𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓. 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔜𐔈𐔒 𐔍 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔂𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

4. 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔂𐔍𐔀 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔏𐔀 𐔣𐔍𐔓𐔦𐔍𐔙 𐔝𐔈 𐔟𐔓𐔍𐔉𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔟𐔇𐔛 𐔓𐔈 𐔝𐔈𐔙𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔒𐔇 𐔛𐔝𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔂𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔏𐔖𐔚𐔇𐔛𐔗𐔖𐔓𐔄𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔎𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔐𐔈. 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔂𐔍𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔐𐔇𐔌𐔝𐔈𐔛𐔖𐔓 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔒𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔆𐔇 𐔟𐔆𐔈𐔌𐔇𐔘𐔈𐔛𐔍𐔝 𐔇 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔇𐔛 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔀𐔠𐔇 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐𐔇, 𐔛𐔍𐔏𐔟𐔙 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋. 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔀 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔇 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔂𐔍𐔛𐔈 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔕𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔇 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔛𐔘𐔢𐔙𐔖𐔓, 𐔄𐔇𐔙𐔍 𐔓𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔑𐔈𐔓 𐔒𐔈 𐔐𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔟𐔓𐔄𐔜𐔒𐔇, 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛𐔇.

5. 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔂𐔍𐔀 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔁𐔀𐔓 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔖𐔑𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔙𐔍𐔝 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔗𐔈𐔙𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔒𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 129 [𐔀𐔋𐔇𐔓𐔂𐔍𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔐𐔍𐔋𐔇𐔓𐔂𐔈]

1. 𐔀𐔋𐔇𐔓𐔂𐔍𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔐𐔍𐔋𐔇𐔓𐔂𐔈 𐔣𐔁𐔟𐔐𐔖𐔓, 𐔌𐔇𐔝𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔘𐔢𐔙 𐔏𐔈𐔙𐔂𐔈𐔓𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

2. 𐔀𐔋𐔇𐔓𐔂𐔍𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔐𐔍𐔋𐔇𐔓𐔂𐔈 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔛𐔝𐔇,𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔍𐔜𐔝 𐔇 𐔗𐔀𐔀𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔜𐔟𐔒𐔇𐔝𐔓𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔍 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙𐔎𐔇𐔛 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

3. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍, 𐔗𐔀𐔛 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔒𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔓𐔈, 𐔛𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔟 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓, 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔀𐔋𐔇𐔓𐔂𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔐𐔍𐔋𐔇𐔓𐔂𐔈. 𐔏𐔟𐔀𐔐𐔍𐔉𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔆𐔇 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍, 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

4. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍 𐔒𐔀𐔚𐔍𐔓 𐔝𐔈 𐔕𐔈𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔍𐔓𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇 𐔓𐔈 𐔐𐔍𐔆𐔎𐔇 𐔒𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔐𐔍𐔋𐔇𐔓𐔂𐔈𐔓.

𐔓𐔇𐔓𐔍 130 [𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐 𐔍 𐔀𐔠𐔍𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝]

1. 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐 𐔍 𐔀𐔠𐔍𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔓 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔀𐔠𐔍𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔖𐔉𐔙𐔟𐔇𐔛 𐔍 𐔜𐔈𐔙𐔁𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔓𐔀𐔠𐔍𐔊𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔀𐔎𐔙𐔖𐔙, 𐔛𐔍𐔏𐔟𐔙 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

2. 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐 𐔍 𐔀𐔠𐔍𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔖𐔓 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔒𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔙𐔇𐔐𐔇𐔠𐔀𐔓𐔝𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔙𐔇, 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 131 [𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔀 𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇]

1. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔏𐔟𐔙:

(1) 𐔏𐔀 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔀𐔛𐔀 𐔇𐔒𐔇𐔙𐔋𐔇𐔓𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛;

(2) 𐔏𐔀 𐔚𐔇𐔣𐔍𐔏 𐔝𐔈 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔜𐔈𐔒 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔙𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇;

(3) 𐔏𐔀 𐔉𐔀𐔝𐔏𐔇𐔘𐔈𐔛𐔍 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔖𐔙𐔇, 𐔇 𐔂𐔍𐔐𐔀 𐔗𐔙𐔇𐔏 𐔝𐔈𐔙𐔈 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔕𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎.

2. 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔀 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔟𐔏 𐔛𐔟𐔛𐔗𐔇𐔓𐔄𐔖𐔌𐔇𐔝. 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔒𐔁𐔍 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈, 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔓 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔄𐔇𐔙𐔍 𐔓𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔑𐔈𐔓 𐔇 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔜𐔒𐔇, 𐔗𐔈𐔙 𐔛𐔀 𐔒𐔈 𐔗𐔀𐔏 𐔏𐔖𐔌𐔈 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔝𐔈 𐔇 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔜𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈. 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔐𐔍𐔋𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔀𐔠𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔖𐔌𐔇𐔝. 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋, 𐔗𐔖𐔙 𐔀𐔝𐔖 𐔓𐔟𐔏 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔜𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔎𐔇 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔓𐔇𐔓.

3. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔘𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔒𐔀𐔛𐔀𐔠𐔇 𐔇𐔒𐔇𐔙𐔋𐔇𐔓𐔝𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛, 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔀𐔛 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔒𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔓, 𐔜𐔗𐔀𐔑 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇. 𐔒𐔇 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔈 𐔒𐔇𐔕𐔈𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔄𐔇𐔏𐔙𐔇𐔝𐔍𐔓, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔓 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔈𐔙𐔂𐔈𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔃𐔉𐔀𐔙𐔈𐔄𐔖 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈. 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔄𐔢𐔣𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔇𐔝𐔈 (48) 𐔖𐔙𐔈𐔜, 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔎𐔀𐔗𐔈 𐔗𐔈𐔐𐔘𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔒𐔇 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔝 (2/3) 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔍𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔘𐔈 𐔠𐔖𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔇𐔗𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔐𐔘𐔍𐔒𐔍, 𐔄𐔇𐔏𐔙𐔇𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔓𐔟𐔏 𐔏𐔀 𐔉𐔖𐔙𐔂𐔈 𐔀𐔛 𐔇𐔉𐔇𐔏𐔝.

4. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔏𐔀 𐔚𐔇𐔣𐔍𐔏 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔙𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔖𐔛𐔇 𐔇𐔏𐔣𐔍𐔛𐔝𐔖𐔓 𐔕𐔈 𐔉𐔀𐔝𐔏𐔇𐔘𐔈𐔛𐔍 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔝𐔈𐔙𐔈 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔖𐔛𐔇 𐔕𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎, 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔓, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇. 𐔒𐔇 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔈 𐔒𐔇𐔕𐔈𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔕𐔈 𐔄𐔇𐔏𐔙𐔇𐔝, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔓 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔇𐔒𐔇𐔙𐔋𐔇𐔓𐔂𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔃𐔉𐔀𐔙𐔈𐔄𐔖 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔒𐔁𐔍 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈. 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔄𐔢𐔣𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔇𐔝𐔈 (48) 𐔖𐔙𐔈𐔜, 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔎𐔀𐔗𐔈 𐔗𐔈𐔐𐔘𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔍𐔎 𐔒𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔍𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔘𐔈 𐔠𐔖𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔇𐔗𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔐𐔘𐔍𐔒𐔍, 𐔄𐔇𐔏𐔙𐔇𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔓𐔟𐔏 𐔏𐔀 𐔉𐔖𐔙𐔂𐔈 𐔀𐔛 𐔇𐔉𐔇𐔏𐔝.

5. 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔀 𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇 𐔣𐔋𐔀𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔘 𐔏𐔖𐔌𐔈 𐔛𐔀 𐔠𐔀𐔤𐔄𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔙𐔂𐔈𐔓𐔖𐔎𐔈 𐔚𐔇𐔣𐔍𐔏𐔟 𐔆𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔒𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈 𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔍𐔟𐔆𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔎 𐔋𐔀𐔜𐔝𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (60) 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔜. 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔐𐔘𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔍𐔜𐔈𐔒 𐔆𐔇 𐔘𐔈 𐔠𐔖𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈, 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔀 𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔜𐔒𐔇, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔀𐔝𐔇𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔇𐔙𐔍𐔟𐔆𐔀 𐔗𐔀𐔛𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔗𐔙𐔇𐔎 𐔝𐔙𐔍𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (30) 𐔄𐔍𐔝𐔈𐔜, 𐔗𐔖𐔙 𐔎𐔖 𐔒𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈 𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔓𐔈𐔓𐔝𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (90) 𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔛𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔛𐔇𐔎.

6. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔑𐔀, 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔈𐔛, 𐔗𐔈𐔙 𐔛𐔀 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔇𐔝 𐔏𐔖𐔌𐔈𐔣𐔋𐔀𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔑𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇. 𐔏𐔟𐔙 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔝𐔀𐔝𐔖𐔓 𐔛𐔇 𐔚𐔇𐔣𐔍𐔏𐔟 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔓𐔀𐔝𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔈 𐔘𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔀 𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔀𐔛𐔈 𐔒𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈 𐔛𐔇 𐔕𐔈𐔘𐔍𐔓𐔄 𐔇 𐔗𐔇𐔛𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (150) 𐔄𐔍𐔝𐔈, 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔠𐔖𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔝 (2/3) 𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝.

7. 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔀𐔛 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔒𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔆𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔓, 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔟𐔙𐔆𐔈𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔒𐔖𐔁𐔍𐔐𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔉𐔖𐔙𐔂𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔍𐔌𐔒𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇.

8. 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔍 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔓 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇 𐔇𐔏𐔣𐔇𐔏𐔟𐔝𐔍𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔐𐔍𐔆𐔇𐔓 𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔍 𐔒𐔇 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇. 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔍 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔛𐔍𐔏𐔟𐔙 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋. 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇, 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍 𐔍 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔖𐔎𐔈 𐔓𐔊𐔟𐔜𐔝𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔒𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔓𐔈, 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇.

9. 𐔐𐔍𐔋𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔓 𐔗𐔀𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝, 𐔐𐔈𐔒𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔓𐔛𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔄𐔈𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔛𐔍 𐔗𐔀𐔛𐔖𐔎𐔈 𐔇 𐔏𐔟𐔉𐔍𐔣𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔟𐔙𐔀 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔋𐔇𐔓𐔄𐔎𐔇𐔛 𐔛𐔈 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈𐔣𐔀𐔏𐔖𐔓𐔜𐔒𐔇.

𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 XII. 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙𐔀

𐔓𐔇𐔓𐔍 132 [𐔙𐔖𐔐𐔍 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔇 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝]

1. 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔍𐔓𐔄𐔍𐔠𐔍𐔄𐔈𐔠𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔒𐔖𐔛𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔀𐔐𐔍𐔋𐔜𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇.

2. 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔓𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔗𐔙𐔀𐔓𐔖𐔓 𐔟𐔆𐔈𐔣𐔍𐔒𐔇 𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔌𐔢𐔙𐔎𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔝, 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

3. 𐔃𐔄𐔖 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓, 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓 𐔖𐔛𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙, 𐔘𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔓 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔐𐔇𐔋𐔍𐔝𐔍𐔒 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔝’𐔟 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔇𐔛𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔝’𐔍 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔘𐔇𐔛𐔈 𐔀𐔝𐔍𐔎/𐔀𐔛𐔀𐔎 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔄𐔖𐔏𐔟𐔒𐔇𐔓𐔝𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔍𐔓𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔓𐔇𐔓𐔍 133 [𐔣𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝]

1. 𐔣𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔇 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙, 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔓 𐔇 𐔀𐔄𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔖𐔓 𐔁𐔟𐔦𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔝, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

2. 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔏𐔀 𐔕𐔈 (1) 𐔖𐔛𐔇 𐔒𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛. 𐔓𐔟𐔒𐔙𐔍, 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝. 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔏𐔝𐔈𐔓 𐔕𐔈 (1) 𐔓𐔊𐔀 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍𐔝 𐔇 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔍 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔠𐔇 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈.

𐔓𐔇𐔓𐔍 134 [𐔏𐔟𐔀𐔐𐔍𐔉𐔍𐔏𐔍𐔒𐔍, 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔀 𐔆𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝]

1. 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔇 𐔣𐔋𐔇𐔆 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔒𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎, 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝 𐔗𐔇𐔛𐔈 (5) 𐔠𐔎𐔇𐔃𐔀𐔙, 𐔗𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔙𐔍𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔎𐔇.

2. 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝 𐔍 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔇𐔝 𐔃𐔄𐔖 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔀𐔛 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔒𐔇 𐔀𐔙𐔛𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔐𐔀𐔙𐔝𐔈, 𐔒𐔇 𐔏𐔀𐔙𐔀𐔏𐔝𐔇𐔙 𐔇 𐔒𐔖𐔙𐔀𐔐 𐔝𐔈 𐔐𐔀𐔙𐔝𐔈, 𐔍 𐔓𐔄𐔇𐔙𐔜𐔈𐔒, 𐔒𐔇 𐔇𐔏𐔛𐔗𐔇𐔙𐔍𐔇𐔓𐔂𐔈 𐔆𐔇 𐔕𐔖𐔌𐔟𐔙𐔍 𐔝𐔈 𐔄𐔀𐔑𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔜𐔈𐔓 𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝.

3. 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔆𐔇 𐔣𐔈𐔠𐔇𐔓𐔄𐔈𐔛𐔍𐔝 𐔇 𐔛𐔀𐔎/𐔝𐔍𐔎 𐔓𐔟𐔏 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔀𐔛𐔕𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔝𐔍𐔇 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔇, 𐔀𐔛 𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔍 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔇, 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔀 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔀𐔝𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔉𐔇𐔛𐔍𐔖𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔆𐔇 𐔀𐔛 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔍𐔓 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔓𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔒𐔀𐔝 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔟𐔇𐔛 𐔝𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔀𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐𐔇, 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔙𐔇𐔊𐔝𐔀𐔙𐔇.

4. 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔓 𐔍𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔓𐔄𐔎𐔇𐔏𐔎𐔀 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇, 𐔗𐔀𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔉𐔟𐔜𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝.

5. 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔇𐔛𐔈𐔓 𐔇 𐔒𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔈 𐔛𐔇 𐔕𐔈 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔈𐔛 (1/3) 𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇, 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔙𐔀𐔛𐔝 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛 𐔒𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔠𐔇 (2/3) 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎.

𐔓𐔇𐔓𐔍 135 [𐔙𐔀𐔗𐔖𐔙𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝]

1. 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔘𐔇𐔝 𐔙𐔀𐔗𐔖𐔙𐔝 𐔠𐔎𐔇𐔝𐔖𐔙 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

2. 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔇𐔛𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔄𐔖𐔙𐔈𐔣𐔖𐔎𐔈 𐔙𐔀𐔗𐔖𐔙𐔝𐔇 𐔗𐔇𐔙𐔍𐔖𐔄𐔍𐔏𐔇 𐔖𐔛𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝. 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔇𐔛𐔈𐔓 𐔇 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝, 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝’𐔍𐔀 𐔐𐔇𐔎𐔖𐔎𐔈 𐔘𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔈𐔋𐔖𐔌𐔇𐔝.

3. 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔎𐔈 𐔙𐔇𐔏𐔖𐔒𐔀𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔖𐔎𐔈 𐔒𐔀𐔛𐔀, 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔠𐔈𐔙𐔇𐔓 𐔜𐔏𐔇𐔐𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔐𐔍𐔙𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔀𐔓𐔀 𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔀𐔄𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔙𐔖𐔙𐔇.

4. 𐔀𐔠𐔖𐔏𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔗𐔖𐔗𐔟𐔑𐔍𐔝 𐔏𐔀 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇 𐔓𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔓 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔇.

𐔓𐔇𐔓𐔍 136 [𐔀𐔟𐔄𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛]

1. 𐔀𐔟𐔄𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔒𐔈 𐔍 𐔐𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔍 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔖𐔑𐔍𐔝 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏 𐔇 𐔉𐔍𐔓𐔀𐔓𐔂𐔍𐔀𐔙.

2. 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍, 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔒𐔍 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔇 𐔀𐔟𐔄𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔓 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

3. 𐔀𐔟𐔄𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍, 𐔒𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔠𐔖𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

4. 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔏𐔀𐔙𐔏𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔀𐔟𐔄𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔇 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈𐔓 𐔇 𐔄𐔢 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔀𐔠𐔇 (2/3) 𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔍𐔎, 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍𐔝 𐔖𐔛𐔇 𐔒𐔇 𐔓𐔍𐔛𐔒𐔈𐔓 𐔇 𐔕𐔈 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔈𐔛 (1/3) 𐔛𐔈 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

5. 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔀𐔟𐔄𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔗𐔇𐔛𐔈 (5) 𐔠𐔎𐔇𐔝, 𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔙𐔍𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔎𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔇𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 137 [𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔇 𐔀𐔟𐔄𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛]

𐔀𐔟𐔄𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔖𐔑𐔖𐔓:

(1) 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔈 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔙𐔖𐔙𐔈;

(2) 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔉𐔖𐔓𐔄𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙 𐔆𐔇 𐔐𐔖𐔏𐔀𐔐;

(3) 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇𐔏𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔏𐔇 𐔝𐔈 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔠𐔇 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏𐔈 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔈, 𐔝𐔇𐔏 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔏𐔀 𐔕𐔈 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔀𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔠𐔇, 𐔖𐔛𐔇 𐔏𐔟𐔙 𐔌𐔟𐔀𐔝, 𐔏𐔙𐔇𐔄𐔍𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍.

𐔓𐔇𐔓𐔍 138 [𐔙𐔀𐔗𐔖𐔙𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔀𐔟𐔄𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛]

1. 𐔀𐔟𐔄𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔍 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔘𐔇𐔝:

(1) 𐔙𐔀𐔗𐔖𐔙𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔁𐔟𐔦𐔇𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔝;

(2) 𐔒𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔀𐔗𐔖𐔙𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔜𐔗𐔇𐔓𐔣𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔠𐔍𐔝𐔍𐔝 𐔉𐔍𐔓𐔀𐔓𐔂𐔍𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔜𐔏𐔟𐔀𐔙, 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔛𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍;

(3) 𐔍𐔓𐔉𐔖𐔙𐔒𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔇𐔣𐔟𐔐𐔝𐔀𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔓𐔝𐔙𐔖𐔑𐔇𐔠𐔇, 𐔛𐔀 𐔌𐔇𐔙𐔈 𐔘𐔈 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍.

2. 𐔀𐔟𐔄𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔍 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔘𐔇𐔝 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔙𐔀𐔗𐔖𐔙𐔝𐔍𐔓 𐔠𐔎𐔇𐔝𐔖𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔠𐔇𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 139 [𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙 𐔍 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔠𐔇]

1. 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙 𐔍 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔠𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔌𐔇𐔙𐔜𐔈𐔒 𐔘𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔊𐔀𐔝𐔍𐔝, 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙, 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔠𐔇𐔙𐔍𐔉𐔍𐔏𐔖𐔓 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔎𐔓𐔈 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔛𐔍𐔓 𐔇 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔠𐔇 𐔇 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔇𐔓𐔄𐔟𐔒𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔜𐔗𐔀𐔑 𐔙𐔇𐔣𐔟𐔐𐔝𐔀𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇.

2. 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔕𐔈𐔒𐔁𐔈𐔆𐔎𐔇𐔝𐔈 (11) 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈.

3. 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔠𐔇, 𐔇 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔓 𐔗𐔙𐔇𐔛𐔍𐔄𐔇𐔓𐔝𐔍 𐔍 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔓𐔊𐔀 𐔙𐔀𐔆𐔈𐔝 𐔇 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔛𐔟𐔗𐔙𐔇𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔒𐔇 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔛𐔄𐔍𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓 𐔀𐔗𐔇𐔐𐔍.

4. 𐔋𐔀𐔜𐔝𐔈 (6) 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔋𐔀𐔜𐔝𐔈 𐔊𐔙𐔟𐔗𐔇𐔠𐔇 𐔒𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔈𐔆𐔀 𐔗𐔀𐔙𐔐𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔓𐔟𐔏 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔍𐔓 𐔗𐔎𐔇𐔛𐔈 𐔓𐔈 𐔓𐔄𐔀𐔙𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙𐔀. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔈 𐔗𐔀𐔏 𐔊𐔙𐔟𐔗𐔇, 𐔊𐔙𐔟𐔗𐔍 𐔀 𐔊𐔙𐔟𐔗𐔇𐔝 𐔒𐔈 𐔝𐔈 𐔒𐔈𐔆𐔀 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔛𐔈. 𐔕𐔈 (1) 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔀 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔛𐔇𐔙𐔁 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔝𐔙𐔇 (3) 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔄𐔇𐔗𐔟𐔝𐔇𐔝𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔝 𐔒𐔁𐔀𐔎𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔣𐔇𐔙𐔠𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔀 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔖𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔘𐔈 𐔓𐔟𐔏 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔜𐔟𐔒𐔍𐔂𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈.

𐔓𐔇𐔓𐔍 140 [𐔁𐔀𐔓𐔏𐔀 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛]

1. 𐔁𐔀𐔓𐔏𐔀 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

2. 𐔁𐔀𐔓𐔏𐔀 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔇 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔓 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔝 𐔠𐔇𐔝𐔈𐔒 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔙𐔟𐔒𐔇𐔓𐔝𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔐𐔍𐔋𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔇.

3. 𐔊𐔟𐔠𐔇𐔙𐔓𐔀𐔝𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔁𐔀𐔓𐔏𐔈𐔛 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔓 𐔇𐔆𐔇 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔜𐔇𐔉𐔍𐔝 𐔇𐔏𐔣𐔇𐔏𐔟𐔝𐔍𐔠 𐔝𐔈 𐔛𐔀𐔎.

4. 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔎𐔀 𐔇 𐔁𐔀𐔓𐔏𐔈𐔛 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔀𐔝 𐔇 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔎𐔇𐔛 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔓𐔖𐔒𐔍𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔁𐔖𐔙𐔄𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔓𐔏𐔈𐔛 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓, 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔄𐔟𐔌𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔈𐔛𐔍𐔓𐔈 𐔆𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔓𐔖𐔒𐔍𐔓𐔈 𐔇 𐔛𐔀𐔎.

𐔓𐔇𐔓𐔍 141 [𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔍 𐔒𐔇𐔄𐔍𐔇𐔠𐔇]

1. 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔍 𐔒𐔇𐔄𐔍𐔇𐔠𐔇 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓 𐔍 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔘𐔈 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔓 𐔛𐔗𐔇𐔏𐔝𐔙𐔍𐔓 𐔇 𐔉𐔙𐔇𐔏𐔟𐔇𐔓𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔒𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔐𐔍𐔂𐔇𐔓𐔂𐔖𐔓 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔒𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏 𐔇 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔀𐔝, 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔓 𐔆𐔇 𐔣𐔁𐔀𐔝𐔖𐔓 𐔗𐔖𐔐𐔍𐔝𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔒𐔇𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔓 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀 𐔝𐔈 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

2. 𐔀𐔓𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈𐔝 𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔍𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔝𐔈 𐔒𐔇𐔄𐔍𐔇𐔠𐔇 𐔣𐔋𐔇𐔆𐔇𐔓 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔝, 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔇𐔛 𐔕𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔛𐔍 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔗𐔀𐔙𐔇𐔓𐔝.

𐔓𐔇𐔓𐔍 142 [𐔀𐔋𐔇𐔓𐔂𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙𐔀]

1. 𐔀𐔋𐔇𐔓𐔂𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔙𐔍𐔎𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍, 𐔓𐔈 𐔁𐔀𐔣𐔈 𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛𐔇, 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔀𐔝 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔍𐔒𐔍𐔓, 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔆𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇. 𐔀𐔋𐔇𐔓𐔂𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙𐔀 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔍 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔎𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔃𐔄𐔖 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓 𐔖𐔛𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛.

2. 𐔀𐔋𐔇𐔓𐔂𐔍𐔝𐔈 𐔇 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙𐔀 𐔏𐔀𐔓𐔈 𐔁𐔟𐔦𐔇𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇, 𐔍 𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔀𐔄𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔒𐔈𐔓𐔢𐔙𐔈 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

3. 𐔛𐔇𐔂𐔍𐔐𐔍 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓, 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓 𐔖𐔛𐔇 𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙, 𐔘𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔓 𐔗𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔐𐔇𐔋𐔍𐔝𐔍𐔒 𐔓𐔈 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔈𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔈𐔜𐔝𐔈 𐔍 𐔄𐔇𐔝𐔢𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔖𐔎𐔈 𐔆𐔇 𐔝’𐔟 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔋𐔇𐔝 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔇𐔛𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔀𐔋𐔇𐔓𐔂𐔍𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔟𐔙𐔀 𐔋𐔀𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔖𐔙𐔇, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋.

𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 XIII. 𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀𐔝 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔇

𐔓𐔇𐔓𐔍 143 [𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔋𐔍𐔞𐔈𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔛𐔝𐔀𐔝𐔟𐔛𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛]

(𐔉𐔜𐔍 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 4, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 144 [𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔍𐔒𐔍]

(𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍𐔓 I 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 5, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 145 [𐔠𐔀𐔤𐔄𐔍𐔒𐔈𐔛𐔍𐔀 𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔠𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔇 𐔐𐔇𐔋𐔍𐔛𐔐𐔀𐔂𐔍𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔀𐔗𐔐𐔍𐔏𐔟𐔇𐔜𐔈𐔒]

(𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍𐔓 I 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 6, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 XIV. 𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀𐔝 𐔏𐔀𐔐𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔇

𐔓𐔇𐔓𐔍 146 [𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐]

(𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 7, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 147 [𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐]

(𐔉𐔜𐔍 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 8, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 148 [𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀𐔝 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔍𐔂𐔍𐔖𐔓𐔀𐔐𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔓 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛]

(𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 9, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 149 [𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔉𐔍𐔑𐔇𐔛𐔝𐔀𐔙 𐔍 𐔐𐔍𐔋𐔇𐔠𐔇 𐔒𐔇 𐔍𐔓𐔝𐔇𐔙𐔇𐔛 𐔠𐔍𐔝𐔀𐔐]

(𐔉𐔜𐔍 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 10, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 150 [𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔛𐔍 𐔍 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔈𐔠𐔇]

(𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 11, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 151 [𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔀 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔖𐔌𐔜𐔒𐔇 𐔇 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔋𐔢𐔘𐔈𐔛𐔖𐔙 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛]

(𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 12, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 152 [𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔎𐔀 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔏𐔖𐔌𐔜𐔒𐔇 𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇]

(𐔉𐔜𐔍 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 13, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 153 [𐔗𐔙𐔀𐔓𐔍𐔀 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔟𐔜𐔝𐔀𐔙𐔀𐔏𐔇]

(𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 14, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 154 [𐔝𐔙𐔟𐔗𐔀𐔝 𐔇 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇𐔛 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛]

(𐔉𐔜𐔍 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 15, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 155 [𐔜𐔝𐔇𐔝𐔈𐔛𐔍𐔀]

(𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍𐔓 I 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 16, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 156 [𐔙𐔇𐔉𐔟𐔋𐔀𐔝𐔈𐔝 𐔆𐔇 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔇 𐔤𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔟𐔙 𐔁𐔙𐔇𐔓𐔄𐔀 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝]

(𐔁𐔀𐔙𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍𐔓 II 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 17, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 157 [𐔀𐔟𐔄𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔍𐔞𐔜𐔈𐔒 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛]

(𐔉𐔜𐔍 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 18, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 158 [𐔀𐔟𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝𐔇𐔝𐔍 𐔘𐔇𐔓𐔄𐔙𐔖𐔙 𐔁𐔀𐔓𐔏𐔀𐔙]

(𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 19, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 159 [𐔗𐔙𐔖𐔓𐔀𐔝 𐔆𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛𐔍 𐔜𐔖𐔘𐔈𐔙𐔖𐔙𐔇]

(𐔉𐔜𐔍 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 20, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 160 [𐔓𐔄𐔈𐔙𐔒𐔀𐔚𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔓𐔈𐔛𐔍 𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔇]

(𐔉𐔜𐔍 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 21, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 161 [𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔈 𐔏𐔀𐔐𐔍𐔒𐔝𐔀𐔙𐔇]

𐔍𐔓𐔄𐔍𐔠𐔍𐔄𐔈𐔝 𐔇 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔊𐔀 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔀𐔘𐔈𐔛𐔟𐔇𐔛𐔍 𐔂𐔍𐔠𐔍𐔐 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔈, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔗𐔖𐔣𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔋𐔍𐔞𐔈𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔙𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔣𐔋𐔍𐔆𐔎𐔇𐔓 𐔇 𐔛𐔝𐔀𐔝𐔟𐔛𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔝𐔈 𐔄𐔀𐔝𐔈𐔛 26 𐔒𐔀𐔙𐔛 2007, 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔝𐔈 𐔂𐔍𐔐𐔈𐔠𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔏𐔀 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔄𐔇𐔏𐔐𐔀𐔙𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙𐔟𐔙 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔠𐔀𐔤𐔄𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔙𐔢𐔇𐔎𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔍𐔓𐔛𐔝𐔍𐔝𐔟𐔂𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔏𐔟 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔄𐔇𐔙𐔍 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔉𐔍𐔏𐔟𐔀𐔙. 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔀 𐔄𐔖 𐔝’𐔟𐔀 𐔎𐔀𐔗𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔍𐔓𐔄𐔍𐔠𐔍𐔄𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔕𐔈𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔗𐔙𐔍𐔠𐔍𐔐𐔇𐔋𐔇 𐔆𐔇 𐔍𐔒𐔟𐔓𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇 𐔘𐔈 𐔍 𐔊𐔈𐔣𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔄𐔍𐔗𐔐𐔖𐔒𐔀𐔝𐔈𐔝 𐔆𐔇 𐔉𐔀𐔒𐔍𐔐𐔎𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔏𐔖𐔓𐔠𐔇𐔓𐔝𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔠𐔎𐔇𐔓𐔈𐔛 𐔒𐔁𐔍 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔆𐔈𐔓𐔎𐔇𐔝 𐔄𐔍𐔗𐔐𐔖𐔒𐔀𐔝𐔍𐔏𐔇.

(𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔟 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 22, 𐔊𐔣 25/2012)

𐔓𐔇𐔓𐔍 162 [𐔆𐔖𐔒𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔣𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙]

𐔗𐔀𐔠𐔀𐔙𐔈𐔛𐔍𐔜𐔝 𐔄𐔍𐔛𐔗𐔖𐔣𐔍𐔝𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔛𐔀𐔎 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔇:

1. 𐔗𐔈𐔙 𐔝’𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔁𐔟𐔜𐔟𐔙 𐔖𐔁𐔐𐔍𐔊𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔐𐔍𐔆𐔎𐔇 𐔒𐔇 𐔙𐔀𐔗𐔖𐔙𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔀𐔛𐔀𐔒𐔁𐔐𐔇𐔛𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔐𐔀𐔒𐔇𐔓𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔜𐔍𐔑𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔇𐔠𐔙𐔖𐔗𐔈𐔛, 𐔄𐔖𐔏𐔟𐔒𐔇𐔓𐔝𐔍 12462, 𐔄𐔀𐔝𐔈 7 𐔎𐔀𐔓𐔀𐔙 2011, 𐔙𐔇𐔗𐔟𐔁𐔐𐔍𐔏𐔀 𐔇 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔞𐔇𐔒𐔇𐔐𐔖𐔎𐔈 𐔆𐔖𐔒𐔀 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔕𐔈 𐔣𐔢𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔏𐔟𐔀𐔄𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔛𐔝𐔇𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔛𐔍𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛. 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍, 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔒𐔍 𐔆𐔇 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔛𐔄𐔍𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔍 𐔣𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔏𐔈𐔝𐔈 𐔓𐔇𐔓 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔈.

2. 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔣𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔘𐔈 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔁𐔀𐔓 𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍 II 𐔍 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔍 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔛𐔝𐔀𐔓𐔄𐔀𐔙𐔄𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝 𐔘𐔈 𐔎𐔀𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔊𐔀𐔙𐔀𐔓𐔝𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔇 𐔓𐔇𐔓𐔍𐔓 22 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔠𐔀𐔙𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍 𐔒𐔇 𐔓𐔇𐔓𐔍𐔓 55.

3. 𐔕𐔈 𐔆𐔖𐔒𐔈 𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇, 𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔁𐔈𐔙𐔈 𐔓𐔊𐔀 𐔝𐔙𐔇 (3) 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔜𐔝𐔇𐔛𐔈 𐔏𐔙𐔀𐔌𐔀𐔛 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔓𐔇𐔓𐔍𐔝 114 (1), 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔈 𐔇𐔏𐔛𐔏𐔐𐔟𐔣𐔍𐔠𐔍𐔜𐔝 𐔒𐔁𐔍 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔓𐔇𐔓𐔍𐔝 113 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛 𐔓𐔈 𐔐𐔍𐔆𐔎𐔇 𐔒𐔇 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔒𐔇 𐔣𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔎𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔈.

4. 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔣𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔓𐔈 𐔣𐔖𐔝𐔈𐔛𐔍 𐔝𐔈 𐔗𐔐𐔖𐔝𐔈 𐔐𐔍𐔋𐔖𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏𐔇 𐔆𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔋𐔍𐔞𐔀 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔝 𐔇 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔜𐔒𐔇 𐔆𐔇 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔠𐔇𐔗𐔙𐔍𐔒, 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔍𐔒 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏, 𐔀𐔛𐔍𐔛𐔝𐔇𐔓𐔂𐔈, 𐔒𐔁𐔙𐔖𐔎𐔝𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔈𐔜𐔒𐔍𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇, 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔍, 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔁𐔟𐔙𐔊𐔍𐔒 𐔆𐔇 𐔠𐔟𐔀𐔎𐔝𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔈𐔓𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔈𐔄𐔖 𐔘𐔈 𐔄𐔇𐔓𐔖𐔌𐔇𐔝, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔐𐔍𐔆𐔎𐔇 𐔒𐔇 𐔒𐔇𐔓𐔀𐔦𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇𐔎𐔇 𐔝𐔈 𐔒𐔁𐔇𐔝𐔟𐔙 𐔗𐔀𐔛 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔝. 𐔀𐔙𐔀𐔓𐔤𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔘𐔈 𐔄𐔀𐔐𐔍𐔓 𐔓𐔊𐔀 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔏𐔈𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔏𐔖𐔒𐔗𐔇𐔝𐔇𐔓𐔂𐔀𐔠𐔇 𐔓𐔟𐔏 𐔍 𐔓𐔈𐔓𐔜𐔝𐔙𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔇𐔓𐔍𐔝 18.

5. 𐔗𐔀𐔙𐔀 𐔌𐔢𐔙𐔎𐔇𐔛 𐔓𐔈 𐔓𐔄𐔖𐔕𐔈 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔒𐔈 𐔕𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔈 𐔓𐔈 𐔐𐔍𐔆𐔎𐔇 𐔒𐔇 𐔁𐔀𐔜𐔏𐔈𐔗𐔟𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔎𐔟𐔙𐔍𐔄𐔍𐔏, 𐔘𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔓𐔝𐔇 𐔙𐔀𐔝𐔍𐔉𐔍𐔏𐔍𐔒 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔓𐔇𐔓𐔍𐔝 18, 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔏𐔈𐔙𐔏𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔗𐔙𐔀𐔏 𐔝𐔈 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔛𐔈.

6. 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝’𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔀𐔝 𐔇 𐔠𐔇𐔝𐔀 𐔝𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔈𐔛 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔠𐔀𐔠𐔇, 𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔎𐔇 𐔒𐔇 𐔛𐔝𐔀𐔓𐔄𐔀𐔙𐔄𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔀𐔝 𐔇 𐔕𐔇𐔙𐔍𐔟𐔝 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔜𐔍𐔙𐔀 𐔓𐔈 𐔓𐔇𐔓𐔍𐔓 22 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔟𐔆𐔈𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔓𐔊𐔀 𐔏𐔖𐔄𐔍 𐔍 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔈𐔛 𐔗𐔇𐔓𐔀𐔐𐔇. 𐔆𐔖𐔒𐔀 𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔇 𐔋𐔢𐔏𐔀𐔝𐔈𐔛 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔇𐔛𐔇 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔙𐔍𐔜𐔍𐔏𐔖𐔎𐔈 𐔏𐔈𐔝𐔖 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔀 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔈 𐔛𐔍𐔊𐔟𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔟𐔇𐔜𐔒𐔈𐔙𐔍 𐔒𐔇 𐔏𐔀𐔗𐔍𐔝𐔟𐔑𐔍𐔓 II 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔜𐔝𐔇𐔝𐔟𐔝𐔈𐔛.

7. 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔣𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔏𐔇𐔓𐔈 𐔛𐔇𐔐𐔍 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈 𐔆𐔇 𐔛𐔇𐔐𐔍 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛. 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔣𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔖𐔎𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔝𐔈 𐔄𐔢𐔎𐔀 𐔛𐔇𐔐𐔍𐔝𐔈 𐔀𐔗𐔖 𐔄𐔍𐔏𐔟 𐔝𐔎𐔇𐔝𐔈𐔙, 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔓𐔇𐔠𐔖𐔎𐔈𐔛.

8. 𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔎𐔇 𐔒𐔇 𐔝𐔈 𐔄𐔙𐔇𐔎𐔝𐔈𐔓 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇, 𐔃𐔄𐔖 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓 𐔍 𐔀𐔏𐔟𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔗𐔈𐔙 𐔏𐔙𐔍𐔒𐔇 𐔓𐔊𐔀 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔁𐔟𐔙𐔊𐔖𐔛𐔇𐔝 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔉𐔇𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔘𐔈 𐔓𐔄𐔖𐔆𐔇𐔓 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛. 𐔓𐔈𐔛𐔇 𐔜𐔗𐔀𐔑𐔇𐔓 𐔉𐔀𐔎𐔝𐔖𐔙𐔈 𐔆𐔇 𐔄𐔈𐔓𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔁𐔟𐔙𐔊𐔍𐔒, 𐔏𐔈𐔝𐔀 𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔀 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔀𐔓𐔛𐔉𐔇𐔙𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔀 𐔠𐔟𐔀𐔎𐔝𐔟𐔙 𐔄𐔈𐔓𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇 𐔓𐔈 𐔕𐔈 𐔜𐔝𐔇𐔝 𐔝𐔈 𐔝𐔙𐔇𐔝𐔈, 𐔎𐔀𐔜𐔝𐔈 𐔝𐔇𐔚𐔍𐔝𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛, 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇𐔝 𐔀𐔚𐔍𐔝𐔟𐔙𐔀 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔊𐔙𐔀𐔉𐔍𐔝 4.

9. 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔝 𐔣𐔢𐔙𐔝𐔀𐔙𐔇 𐔝𐔈 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔝𐔈 𐔣𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔎𐔇𐔓𐔈 𐔋𐔟𐔌𐔀 𐔜𐔘𐔍𐔗𐔇, 𐔛𐔇𐔙𐔁𐔇 𐔆𐔇 𐔀𐔎𐔖 𐔀𐔓𐔊𐔐𐔇𐔣𐔇. 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔣𐔢𐔙𐔀 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔖𐔛𐔍𐔓 𐔒𐔁𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔄𐔖𐔙𐔍𐔒𐔍𐔓 𐔣𐔢𐔙𐔝𐔀𐔙 𐔝𐔈 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔛 𐔀𐔗𐔖 𐔋𐔟𐔌𐔈𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔝𐔀 𐔟𐔜𐔝𐔙𐔟𐔀𐔙 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔓 𐔇 𐔝𐔢𐔙𐔇.

10. 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙𐔎𐔀 𐔇 𐔋𐔢𐔘𐔝𐔀𐔙𐔈𐔠𐔇 𐔆𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔈𐔠𐔇, 𐔛𐔍 𐔆𐔇 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙𐔎𐔀 𐔆𐔇 𐔀𐔄𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔍 𐔣𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔈.

11. 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔇𐔒𐔈𐔙𐔖𐔌𐔇𐔝 𐔕𐔈 𐔖𐔒𐔁𐔟𐔄𐔛𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓 𐔍 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔈 𐔍 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀, 𐔒𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔋𐔇𐔋𐔈𐔛𐔍 𐔇𐔏𐔛𐔐𐔟𐔣𐔍𐔠𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔝 𐔇 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙 𐔣𐔢𐔙𐔈𐔓 𐔇 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙. 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔆𐔇 𐔖𐔁𐔐𐔍𐔊𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔝𐔍𐔎/𐔛𐔀𐔎 𐔗𐔈𐔙 𐔙𐔀𐔗𐔖𐔙𐔝𐔍𐔒 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔂𐔀𐔏𐔝𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 [𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔈]. 𐔓𐔇𐔓𐔇𐔝 133(2), 134, 135(1) 𐔆𐔇 (2) 𐔓𐔟𐔏 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔀𐔗𐔐𐔍𐔏𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔓𐔄𐔀𐔎 𐔖𐔒𐔁𐔟𐔄𐔛𐔗𐔇𐔙𐔛𐔖𐔓𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀. 𐔖𐔒𐔁𐔟𐔄𐔛𐔗𐔇𐔙𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔏𐔖𐔛𐔖𐔠𐔈𐔛 𐔋𐔍𐔞𐔀𐔜𐔝𐔟 𐔒𐔟𐔓𐔄 𐔝𐔈 𐔙𐔇𐔉𐔇𐔙𐔖𐔎𐔈 𐔃𐔈𐔜𐔝𐔎𐔇 𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔎𐔇 𐔒𐔇 𐔓𐔇𐔓𐔍𐔓 135(4).

12. 𐔗𐔙𐔖𐔂𐔇𐔄𐔟𐔙𐔀𐔝 𐔇 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔀 𐔀𐔄𐔒𐔍𐔓𐔍𐔛𐔝𐔙𐔀𐔝𐔍𐔠𐔇, 𐔒𐔖𐔄𐔀𐔐𐔍𐔝𐔇𐔝𐔇𐔝, 𐔖𐔙𐔊𐔀𐔓𐔍𐔣𐔍𐔒𐔍 𐔆𐔇 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔣𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔛𐔈 𐔛𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙, 𐔒𐔁𐔍𐔏𐔈𐔘𐔢𐔙𐔎𐔀, 𐔁𐔟𐔦𐔇𐔝𐔍, 𐔀𐔟𐔄𐔍𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔆𐔇 𐔉𐔟𐔓𐔏𐔛𐔍𐔖𐔓𐔇𐔝 𐔝𐔎𐔇𐔙𐔀, 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔚𐔇𐔊𐔟𐔑𐔖𐔌𐔇𐔓 𐔒𐔇 𐔒𐔀𐔚𐔈𐔠𐔇𐔜𐔎𐔇 𐔓𐔄𐔈𐔙𐔏𐔖𐔒𐔁𐔈𐔝𐔀𐔙𐔇, 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔇 𐔠𐔇𐔃𐔀𐔓𐔝𐔈 𐔆𐔇 𐔗𐔈𐔙𐔒𐔇𐔛 𐔀𐔙𐔀𐔓𐔤𐔍𐔒𐔇𐔠𐔇 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔊𐔙𐔀𐔉𐔍𐔝 4.

13. 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔣𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔣𐔋𐔀𐔛𐔈 𐔗𐔈𐔙 𐔕𐔈 𐔗𐔇𐔙𐔍𐔟𐔆𐔈 𐔗𐔇𐔛𐔈𐔠𐔎𐔇𐔃𐔀𐔙𐔇 (5), 𐔗𐔈𐔙𐔠𐔇𐔃 𐔓𐔈𐔛𐔈 𐔕𐔖𐔉𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔀𐔎𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔓𐔖. 04/𐔐-274 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔒𐔈 𐔌𐔇𐔙𐔈𐔝.

14. 𐔓𐔈 𐔒𐔟𐔓𐔊𐔇𐔛𐔈 𐔝𐔈 𐔕𐔖𐔉𐔝𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔗𐔈𐔙 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔗𐔀𐔙𐔀𐔊𐔙𐔀𐔉𐔍𐔝 12, 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍 𐔍 𐔆𐔖𐔒𐔀𐔠𐔇 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙𐔀 𐔆𐔇 𐔍 𐔣𐔢𐔙𐔈𐔛 𐔛𐔈 𐔗𐔙𐔖𐔏𐔟𐔙𐔖𐔙𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔛𐔗𐔇𐔂𐔍𐔀𐔐𐔍𐔣𐔟𐔀𐔙 𐔄𐔖 𐔝𐔈 𐔠𐔀𐔤𐔄𐔖𐔎𐔈 𐔄𐔇𐔙𐔍 𐔏𐔟𐔙 𐔕𐔖𐔉𐔝𐔍𐔒𐔍 𐔍 𐔗𐔈𐔙𐔉𐔟𐔓𐔄𐔍𐔒𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔒𐔀𐔓𐔄𐔀𐔝𐔍𐔝 𐔝𐔈 𐔁𐔈𐔌𐔇𐔝 𐔓𐔈 𐔗𐔈𐔙𐔗𐔟𐔞𐔎𐔇 𐔒𐔇 𐔐𐔍𐔋𐔍𐔓 𐔓𐔙. 04/𐔐-274 𐔆𐔇 𐔓𐔈 𐔏𐔖𐔓𐔛𐔟𐔐𐔝𐔍𐔒 𐔒𐔇 𐔘𐔇𐔠𐔇𐔙𐔍𐔓𐔈.

(𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔟 𐔒𐔇 𐔀𐔒𐔇𐔓𐔄. 24, 𐔊𐔣 20/2015; 𐔠𐔇𐔙𐔛𐔍𐔖𐔓𐔍 𐔍 𐔒𐔈𐔗𐔀𐔙𐔜𐔈𐔒 𐔉𐔜𐔍 𐔎𐔖𐔜𐔗𐔙𐔇𐔌𐔍𐔒𐔍𐔜𐔝)

(𐔒𐔍𐔙𐔀𐔝𐔟 𐔒𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒 𐔝𐔈 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 𐔠-027, 9.4.2008. 𐔌𐔢 𐔓𐔈 𐔉𐔟𐔘𐔍 15.6.2008, 𐔛𐔍𐔗𐔀𐔛 𐔓𐔇𐔓𐔍𐔝 162. 𐔓𐔄𐔙𐔢𐔜𐔟 𐔒𐔇 𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔒𐔇𐔝 𐔇 𐔏𐔟𐔠𐔇𐔓𐔄𐔍𐔝 04-𐔠-436, 7.9.2012, 𐔊𐔣 25/2012; 04-𐔠-553, 14.3.2013, 𐔊𐔣 7/2013; 05-𐔠-139, 3.8.2015, 𐔊𐔣 20/2015; 05-𐔠-229, 24.2.2016, 𐔊𐔣 9/2016.)

Nga Plisi

Themelu më 28 nëntor 2012, Plisi është sajt për qytetari dhe shqiptari.