Krejt rrafsh

Prishtina âsht gropa-gropa. Por krejt rrafsh ta bâj­shin. Ti fol çka të dush, ata veç «po, po» dijshin. Pleqt, plakat, bu­rrat, gratë, katun­darët, qyte­tarët, zibi­dijtë, funk­sionerat…

Nejse, jo bash krejt! Ka pasë për­ja­sh­­time. Na shoq­nia e ngu­shtë, si të rij të pa­in­kuadruem, ishim ma ko­m­p­leks. Ka pasë do me ko­m­p­le­kse, po, por po thom kë­shtu, na ishim ma të ndër­­likuem. Ta bâj­shim pak rrafsh, e ma fort bajat. Ta lë­­shoj­shim pak kemër, tue mos i mbajtë pre­m­ti­met e vogla e tue u fër­ku mjek­rrën mba­san­dej kishe s’po gër­zhit­na. Veç ma shum të kall­­­xoj­shim drejt e të dil­­shim në fjalë. E njani-tjet­rit sidomos, rrafsh s’ia bâj­shim fijen.

Për shembull, Ibrës nuk ia bâj­shim rrafsh kur i thoj­shim se e ka kryet e madh, se njimê e ka. As Kuj­ti­mit kur i thojshim që e ka na­nën e mirë, se njimê e ka pasë. E as Ragipit kur e thirr­shim kak­lec, se qashtu ka qenë e ka mbetë, por ka qëllu i joni, e s’kem pasë çare pa e da­sh­të. Veç ma të mirën punë na e bâj­­shim kur fol­shim troç me njani-tjetrin. Kemi mujtë me pasë gabim, por s’e lej­shim pa thanë: «Kadal, jarani jem, se qa­shtu nuk ta qet».

Me kqyrë holl, na e qit­ke. Punët s’i ki­shim qaq keq. Babëve iu dil­te rroga e mirë, na u mu­­n­­doj­shim me u gjindë ka­pak, e fa­­miljet i ki­shim rahat, deri di­kund. Edhe të rij, sabij, axha­mij, s’dij­shim ma mirë.

Por me qat pak dije që e ki­shim, mbë­rrij­­tëm me u pranu në fa­kul­tet, n’uni­ver­­sitetin e njo­më të qy­tetin tonë gropa-gro­pa. Çu­dit­nisht, edhe am­fi­te­a­tri i fa­­kul­te­tit ka qenë si në gro­pë. Por qaty shkoj­ke rrafshi ma i madh.

Në ligjerata shkojshim me rregull. Pos Ha­mi­ti i Pres­pës mun­gonte nga­­nji­­herë, se si ma i zoti prej sho­q­nisë, ish re­gji­s­t­ru në dy fa­kul­tete, edhe ate si stu­dent i rre­gullt. Re­­fe­rentat e ki­shin shkru ga­bi­misht n’amëz, e tash nuk pra­noj­shin kurr­­qysh me laj­­mru me ko­rres­po­n­de­n­cë pa u kry viti. Lyp­shin ryshfet, po get, por na as dij­shim me dhanë pare, e as të njofshëm s’ki­shim. Ha­miti i kish ush­t­ri­met e gjata në Tek­nik, e Lul­zimi i pat pre­mtu që ia bân çaren kë­n­dej në fa­kullë tonën. Në listë të stu­den­tave nën­shkru­n­te për Ha­mi­tin, por jo veç për te.

— Qëky Çifut Çifelli, edhe njiherë nuk vjen në li­gje­ratë, nuk e merr nën­shkri­min. Tre­goni! — bër­tiste profa My­stekil Me­hri­ba­naj, tue e qa hallin e stu­­den­tit fiktiv që ish para­qitë di­tën e parë, por s’ish dukë mâ prej atë­hershit. Pa nën­shkrim të pro­fës, nuk na le­joj­shin me hy në pro­vim. E unë s’mujsha pa ia lë­shu nji sy Lulit me pa ç’fë­ty­rë bânte. Dhe doj­sha fort me e dij­të se me cilën q e kish shkru at emën. Ashtu qysh e thojke pro­fa, që i shqip­toj­ke si ndry­she-ndryshe, më dilke q e fortë, q me kërryle t’om­b­rellës po­sh­të, q e çekiqit: ç.

Tek e mbrama, na ishim stu­den­ta të Fa­kul­­tetit Sho­­që­­roro-Po­li­tik, e du­hej me dijtë me shkru bukur e pa gabime. Pra­n­­dej, ush­t­roj­shim e kop­joj­shim këso fja­lish:

«Jemi studentë të vitit të parë në Degën e Për­gjith­shme të Fa­kul­tetit Sho­që­ro­ro-Politik të Uni­versitetit të Koso­vës në Pri­sh­tinë, krye­qy­tetin e Kra­hi­nës So­­ci­a­­lis­te Au­to­no­me të Ko­so­vës, në Re­pu­b­li­kën So­­ci­a­lis­te të Ser­bisë, në Republikën So­ci­­a­liste Fe­de­ra­ti­ve të Ju­­go­s­lla­visë».

Tash lumozo, në kohën e kom­p­ju­te­ra­ve, kjo fjali nuk zen ma fort se tre-katër rre­­shta. Aso­ko­he, mos me përdorë shkur­­te­sa (KSAK, RSS, RSFJ), i merrke shtatë ra­dhë me e thadru me do­rë e nja ka­tër a pesë në maqinë të shkrimit, në­se kish kush ndonji. Do­rën në zemër, kush do­n­te me e ble nji, ia mbë­rrin­te. Kish mall sa të dush. Edhe ma­qi­nat e shkrimit i ki­­shin go­­ditë për shqip­ta­rët, me ë e ç, përkrah ger­ma­ve lla­ti­nicë të sër­­bo­kro­a­ti­sh­tes, gjuhës së Jugo­slla­visë.

Na kështu e shkruj­­shim Ju­go­s­lla­vi, e Ju­go­s­la­vija, por ma mbarë na vijke me i thanë shkurt Guzllavia. Edhe ta mbu­sh­te go­jën kjo fjalë. E Kosovën Ha­mi­ti na mësonte me e qujtë da­sh­nisht Dar­dani, se Dar­da­nia ma e madhe, ma e lashtë, e ma shqip­tare. Ndër­­sy tij s’gu­­xoj­shim me zanë ngoje shum fjalë që ai na tho­shte janë sërbisht, por prej krejt atyne që na i ka më­su, Dar­da­nia më ka ngelë në men­dje e në zemër.

Dardania ish e jona, e Guzllavia jo. Por jetoj­shim në nji qasi bote.

— Të dashur stu­dentë, — na folte profa. — Që ta ku­ptoni drejt botën e sotme, ta kini para­sysh sta­di­on­in e qy­te­tit të Pri­sh­tinës. Tri­by­na pe­rë­n­di­mo­re është zgja­­nue ri­sh­ta­zi. Ësh­të luk­soze, por ma e shtrej­të, ashtu si Pe­rë­n­dimi. Aty shi­koni nde­­shjen nën hije, pa tra­zim. Li­­n­­dja ka tra­­ditë, reli­gji­on, hi­s­tori, por aty mblidhen hu­li­ga­nët e përzhiten në diell. Veriu e Ju­gu nuk na in­te­re­soj­në. Por të gji­thë i kemi sytë në fu­shën e blertë. Ajo është Ju­go­s­lla­vija. E bukur, tër­he­qëse, e di­na­mi­ke. E kuptoni?

Studentët u kqyrën mes veti.

— Ndonji pyetje? Vë­rej­tje? — vazhdoi pro­fe­so­ri My­­s­tekil, që ko­le­gët sërbë e qujshin Mi­­s­te­ki­le. Ndo­nëse na fol­te për Jugo­slla­vinë, Gu­z­­­lla­­vinë me­de­mek, e shfaqte gjith at ad­mi­ri­min e tij të pa­m­shef­shëm për Pe­rëndimin. Si­kur donte me na e kuj­tu përherë që kish qenë në do kur­se në Fran­cë, e së fu­n­dmi kish vojtë dhe n’Ame­rikë. Atje kish më­su se stu­dentat si­llen lir­shëm me pro­fe­sorë, ndër­hyjnë gjat li­gje­ratës, e bâjnë pyetje e ko­men­te lidhje-pa­li­dh­je. Tash donte gjoja me na ak­ti­vi­zu dhe ne, që në çdo orë fa­kul­teti veç shu­­ka­t­­shim, ngoj­shim, e merr­shim shë­nime.

I pari çoi gisht ai bobaqi i rre­shtit të parë. Ka pas qenë prej Ferizajit, e na i thoj­shin për­gë­dhe­lisht Xajli. Folte kah gjy­së ore, tue e recitu më­­si­min për­mendsh, pat a s’pat lidhje me te­më, dhe ne­ve na kon­ve­noj­ke se u kryjke ligje­rata pa folë na. Por pro­fa nuk e priti mirë:

— Ke folë mjaft. Po e tepron. Ja të ndi­gjoj­më prej shokut në rra­dhën e fun­dit atje, — tha, e bâni me dorë kah Luli, i cili da­jët i kish në Fe­ri­zaj. Ky qytet, që i ka dhe tre emna tjerë, kish pas qenë nji javë ditë rresht krye­qytet i Shqip­nisë.

— Unë, Profesor? — pyeti habitshëm Lu­li, që as gisht as dorë nuk kish ngritë.

— Po, ti! Ke ndo­nji pye­t­je ose vërej­tje?

— Pyetje e kshtu jó, Profesor, — iu gjej Luli, gjysë ulë e gjysë në kam­bë. — Veç ishalla zgatë pra qajo lojë e nuk kryhet.

Në sallë plasi gazi.

— Qesharake! — tha me ironi Mystekil mus­teqja, tue ndejtë kre­kos­­shëm, me gjoks pa­ra, e tue qitë me duer si burrë­shte­tas. — Mos i merr­ni buk­va­lisht këto fi­­gu­­ra letrare, nëse keni më­­sue për to në shko­lla të mesme. Merruni me fi­gu­rën e për­gjith­shme, — fi­llo­zo­fon­te pro­fa, tue na e ndalë turrin e pyetje-ko­me­n­teve që vetë i kërkonte.

Ta merr mendja se ki­shim fjalë ma të for­ta me i thanë, e me ia pa­lu mirë. Luli ish goxha ma kre­a­tiv. Por si i rri­tun në Ma­ha­llë të Ko­va­çëve, nuk i mëshoi he­­ku­rit sa e pat të nxeh­të.

Mue pikë më ka mbetë, qysh s’un e pye­ta për to­pin? Kush âsht topi? Jo topi me gjyle, por llopta e rru­­m­bu­lla­kët e llas­ti­kut, fusballi që e shke­lin e i më­­shoj­në shkelm fillim e mba­rim? Kur iu del pa­hi­ri jasht fushe, ngajnë me e kthy mbre­n­­da, ose ua gjun dikush me­nji­herë. Dhe secili mu­n­do­het me fitu tue i më­shu to­pit. Topi në Gu­z­lla­vi po, e krejt Gu­­z­lla­via me­rren me te! 22 lojtarë në fushë, 22 mi­li­onë narod në tanë fe­de­ratën, e 22 miliardë dreq­ni. Fut­bolli rën­dom lu­hej deri në mi­nu­tën e 90, por kur ndo­dh­te me shku në vazh­di­me, ish plot thrill, tmerr, e befasi.

Profa thoshte që Guz­llavia asht e për­ga­di­tun për ma të ke­qen. Dhe i pyeste stu­dentat se ç’do vepronin nëse na sul­moj­në me bo­m­bë bër­tha­more.

— Çohna e kqyri, Pro­fe­sor! — thoshte prap Luli.

— Si more ashtu? Du­­het me u mbroj­të nga e keq­ja. Futeni nën mbu­­rojë, — rre­bo­hej pe­da­go­gu.

— Por njiherë na jepet mundësia me e pa, o Pro­fe­sor. Këto sende nuk ndodhin për­ditë.

Amfiteatri u zgër­dhi. Mystekili, që za­ko­nisht i dre­­dh­te mu­s­­­te­­qet, e dridhi kryet.

Ulë jo fort larg nesh, Rukija bâni nja dy he­rë me e ngritë do­rën për t’u për­gji­gjë. Por po get u ngushtu, e i mshefi gishtat e hollë nër bankë para se me i kapë syni i profës. Asaj boll i kish dalë zani dhe i ku­sh­toj­shin vë­men­dje me thasë. Qysh në shkollë të mesme kish nisë me kë­ndu për shoq­ninë e ka­tu­n­dit të vet, për Sho­që­rinë Kul­tu­ro-Ar­ti­s­ti­ke «Gur­gu­lli­ma». Tash i kish pshtu fjala që çikat e gru­pit e kanë xhiru nji pro­g­ram për tele­vi­zi­o­nin e Pri­sh­ti­nës, e kanë me dalë shpejt në të­vë. Por ç’kishin me pa ko­le­gët e fa­kul­tetit n’ek­ran, kur Ru­ki­jes nuk ia ndaj­­­shin sytë në të gjallë?!

E mos t’ish Luli, e dej dikund unë, me i bâ shoqni e me i dalë krah, thoj­she doj­në me e ha­n­gër për së gjalli. Do-do e ndje­k­­shin prej derës s’amfiteatrit de­ri te dera e busit për Vu­sh­trri, tue iu para­qitë për se­ri­o­zisht; krejt jetë­shkri­min e vet ia ku­­m­toj­shin e i bâjshin bé e rrfé se e kanë për se­ri­ozisht. Do-do e më­­syj­shin si pré të lehtë, se tash ajo ish bâ e botës, se kish me dalë shpejt në tele­vi­zor. Kur ish me ne, nuk gu­xojshin me iu afru. Veç edhe na duhej me e për­cjellë të dytë bashk, që mos i qitë ma­rre, me bâ kush me e pa ve­tëm me njanin prej nesh.

E këndej edhe na e shfrytzojshim ras­tin me ia mbu­shë me­n­d­jen për sho­kun tonë Hamitin, se me­n­­doj­shim që, të dy të hi­jeshëm e të men­çëm, Pe­ren­dia i kish për­pjekë. Por shoku ynë mungonte. Shum vjet ma vonë i pata ndi ame­­­ri­ka­nët tue thanë, «s’mun­desh me qenë në dy vende të njejtën kohë». E qashtu Ha­miti, i ramë prej Li­qe­nit në Pre­s­pës në llu­min e Pri­sh­tinës.

Ishim rini me per­­s­pe­k­­tivë, kish me thanë kush. Se­cili në bi­nar të ve­tin. Por u tutshim po për­pla­se­mi atje larg, heret a vonë.

Mystekili na e për­men­d­te per­s­pe­k­ti­vën go­xha si shpesh. Veç ec e be­soji plakun në stom të pensionit. Thashë, Pri­sh­tina âsht gropa-gropa. Por krejt rrafsh ta bâjnë.

Pleqt ua bâjshin rrafsh të rijve, kur këta nis­shin me dëftu për të mbë­­rrimet e bo­tës mo­­der­­ne, se qysh njerzit kanë shku në Hanë e janë kthy në Tokë nja pesë-­gjashtë herë deri tash, qysh ne­­­­­sër robotat kanë me i bâ pu­nët e shpisë në vend të gra­ve, e qysh bumja e ato­mit mun na rra­f­­shit me­kah­krejt — me tokë, me robo­ta, e me gra. Pleqt folshin shkurt me cubat e rij, e pa­s­taj u kthej­shin ia bâjshin rrafsh njani-tjetrit për trim­nitë e rinisë së tyne, për të vye­met e burr­nisë, e për shar­tet që i ki­shin nda së voni në pleq­ni.

Plakat ua bâjshin rrafsh të rejave, si­do­mos atyne që i ki­shin reja e i quj­shin ob­se­si­visht «nu­­set e mija». Rrallë ndo­dh­te gu­­xoj­­shin këto të ngratat me dëftu qysh me e lëshu ma­qi­nën e te­sha­ve, me kall­xu për ndoj gatesë të re që e kanë mësu prej she­hër­lijve, ja me e bi­ndë vje­h­­rrën me u kqyrë te mje­ku, por edhe qatë­herë ua bâj­shin rrafsh. Pas­taj u kthej­­shin pla­kat e ia bâjshin rrafsh njana-tjetrës për bu­­ku­rinë që e kanë pasë në vaj­zë­ni, për vi­min e tyne si nu­se të reja, e për hyz­me­tin e të nguemit që po e gë­zoj­kë­shin prej nu­se­ve të veta tash në pleqni.

Mosha e mesme nja­­sh­tu ia bâjshin rrafsh njani-tjetrit, krye­sisht për se­n­de që neve rio­sha­ve nuk na in­ter­e­soj­shin fort: qysh po kqyrin me marrë ba­nesë a kredi për shpi, qysh po ia rri­­tin rro­gën vetit, e qysh po ma­rrin pushim mje­­k­sor tue qenë shnosh e ra­hat. Na in­te­­re­so­n­­te veç kur rrej­shin ashi­qa­re që kerret e Zas­ta­vës — 101-shi i madh, që sërbët e quj­shin Sto­­ja­din, ja 750-shi i vo­cërr, që krejt i thoj­shim Fiqë — nuk po iau vlon ujët n’udhë të lar­gë­ta, kur u nis­shin për deti n’Ul­qin a në Bud­vë. Fol­shin mbarë e mbrapsht, e ia priz­­nat­shin shoqi-shoit marritë që i kall­xoj­shin, tue bâ me krye poshtë e për­pje­të ja tue po­hu herë me «pò, pò», herë me «pó, pó», e herë «pó, pò» — me nji o të gatë, e nji të shkurtë! Ndi­hej shpesh edhe ndonji , me ö si të gjer­manit, ndo­nëse ata që shpër­ngu­le­shin në Pri­shtinë mu­ndo­he­shin rë­n­dom mos me e shqiptu ma kët za­no­re me guhë e buzë për­para, por tue i ngre­hë te­mbas si shehërlijtë. Qysh me e rra­f­shitë gju­hën ndry­she?

Jeta publike ka qenë veç ma keq. Dil­shin spi­ke­rat e spi­keri­cat në tele­vizi — gjith u ha­bit­sha a me thanë shqip tele­vi­zor a tele­­vi­zion — e le­­xojshin prej let­rës, por gjysa e mi­le­tit s’i me­rr­te vesh. Ndo­nji gjyshe aty-këtu vetke: «Çka tha djali jem?». Ndoi nip e bin­d­­te se nuk kish me ku­ptu «edhe me të kall­­xu», e këta tje­rët u bâjshin kinse e mue­rën vesh. Krejt rrafsh! E po­litika veç ma zi: rre­he gjy­k­sin, rre­he shpi­nën, ngul­ja thi­kën, bân­ja gro­pën. Stari i mladi, se­lja­ci i gra­đani. Ndër­­­mje­veti. Tin­za. Veç krejt rrafsh!

Pos na të rijtë e pa­­in­ku­a­druem që ishim ma ndry­she…


Tregime të ngjashme nga ky autor:

Dhe tregime nga autorë të tjerë:

Foto: Panoramë e Prishtinës, rreth viteve 1970

Nga Getoar Mjeku

Njeri i lirë dhe avo­kat prej Prish­tine të Dar­da­nisë. Shkrun për shqip­tarët, gju­hën, histo­rinë, e poli­ti­kën. Lexon çkamos. Ndih­mon me mirë­mbajtë saj­tin për shqip­tari, Plisi.org.