Ligje

Kjo faqe është në ndërtim e sipër. Nëse më poshtë sheh të radhitur një dokument që nuk është i gatshëm për me e shkarku, kontaktoje ndorësin e faqes përmes postelit (o[et]Plisi.org) ose formularit të kontaktit këtu. Ka gjasa të të ndihmojë.

Kushtetuta

Dardania (Republika e Kosovës)

Kushtetuta e Republikës së Kosovës (2008, përdit. 2020): HTML

Shënim: Të gjitha kushtetutat e Kosovës

Historike

 • Kushtetuta e Republikës së Kosovës (2008, përdit. 2016): HTML
 • Kushtetuta e Republikës së Kosovës (2008, pa ndryshimet): HTML [vegëz e jashtme]
 • Ligja kushtetuese e KSA të Kosovës (1969): PDF
 • Kushtetuta e KSA të Kosovës (1974): PDF
 • Kushtetuta e Kaçanikut (1990): HTML [vegëz e jashtme]
 • Korniza Kushtetuese e Kosovës (2001): PDF (shqip) | PDF (English) | PDF (srpski)

Projekte

Shqipëria

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (1998/2020): HTML [vegëz e jashtme]

Historike

Shteti Web, “Kushtetutat e Shqipërisë”: HTML [vegëz e jashtme]

 • Ligj për dispozitat kryesore kushtetuese (1991)
 • Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë (1976): PDF 1 | PDF 2
 • Kushtetuta e Republikës Popullore të Shqipërisë (1946)
 • Kushtetuta e Mbretnisë së Shqipnisë (1939)
 • Rezolutë mbi fronin shqiptar (1939)
 • Ligji themeltar i Mbretnisë Shqiptare (1928, 1943)
 • Ligji themeltar i Republikës Shqiptare (1925)

Projekte

 • Projekt-kushtetutë për Repubikën e Shqipërisë (1994): PDF
 • Projekt-kushtetutë për Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë (1991): PDF

Vende tjera

Hap listën:[expand]

[/expand]

Ligje kryesore

Dardania (Republika e Kosovës)

 • Kodi Penal (KP) — Kodi 04/L-082, penal, GZ 19/2012, ndryshu me ligjet 04/L-129, GZ 30/2012, dhe 04/L-273, GZ 32/2014: PDF
 • Kodi i Procedurës Penale (KPP) — Kodi 04/L-123, i procedurës penale, GZ 37/2012, ndryshu me ligj 04/L-273, GZ 32/2014: PDF
 • Kodi i Drejtësisë për të Mitur (KM) — Kodi 03/L-193, i drejtësisë për të mitur, GZ 78/2010: PDF
 • Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) — LMD i Ri, Ligj 04/L-077, për marrëdhëniet e detyrimeve, GZ 16/2012; LMD i Vjetër, Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve, GZ RSFJ 29/78, 39/85, 57/89, krerët XXXI–XXXIX, nenet 1035–1088: PDF
 • Ligji për Procedurën Kontestimore (LPK) — Ligj 03/L-006, për procedurën kontestimore, GZ 38/2008, ndryshu me ligj 04/L-118, GZ 28/2012: PDF
 • Ligji për Familjen (LFm.) — Ligj 2004/32, për familjen i Kosovës, GZ 4/2006: PDF
 • Ligji për Trashëgiminë (LT) — Ligj 2004/26, për trashëgiminë i Kosovës, GZ 3/2006: PDF
 • Ligji për Pronësinë dhe të Drejtat Tjera Sendore (LPS) — Ligj 03/L-154, për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore, GZ 57/2009: PDF
 • Ligji i Punës (LP) — Ligj 03/L-212, i punës, GZ 90/2010: PDF
 • Ligji për Shoqëritë Tregtare (LShT) — Ligj 02/L-123, për shoqëritë tregtare, GZ 39/2008, ndryshu me ligj 04/L-006, GZ 6/2011: PDF
 • Ligji për Markat Tregtare (LMT) — Ligj 04/L-026, për markat tregtare, GZ 10/2011, ndryshu me ligj 05/L-040, GZ 26/2015: PDF
 • Ligji për të Drejtat e Autorit (LDA) — Ligj 04/L-065, për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, GZ 27/2010, ndryshu me ligj 04/L-065, GZ 37/2016: PDF
 • Ligji për Procedurën e Përgjithshme Administrative (LPPA) —Ligj 05/L-031, për procedurën e përgjithshme administrative, GZ 20/2016: PDF
 • Ligji për Ndërmarrjet Publike (LNP) [i konsoliduar] — Ligj 03/L-087 për ndërmarrjet publike, GZRK 31/08, 15.6.2008, ndryshuar me Ligjin 04/L-111, GZRK 13/12, 30.5.2012 (në fuqi 15.6.2012); Ligjin 05/L-009, GZRK 10/15, 7.5.2015; dhe Ligjin 06/L-021 për kontrollin e brendshëm të financave publike, GZRK 3/18, 19.4.2018 (në fuqi 4.5.2018) PDF

Komento