dhe/ose? Mos!

Mos e përdor shëmtinë dhe/ose. Lidhëzat dhe e ose me thyesë në mes. Mos. Është e pa­natyr­shme. Edhe veç duket keq dhe krijon huti.

Paramendoje një shpallje për punë që thotë: “Kërkohet njohja e gjuhës shqipe dhe/ose gju­hës serbe.” Tani, a duhet me i dijtë të dy gju­hët, apo mjafton njëra? Pra, ka dy mundësi: (1) lypet me dijtë shqip dhe sër­bisht ose (2) ly­pet me dijtë shqip ose sërbisht.

Ky është qartë gabim. Por as kjo fjali nuk tin­gë­llon mirë: “Kan­didati duhet ta ketë kryer fa­kul­tetin e bujqësisë dhe/ose fakul­tetin e mje­kë­sisë.” Mjafton pa dhe. Kan­dida­ti që i ka kry të dy fa­kultetet i për­mbush kushtet.

Nëse vërtet duhet vetëm njëri fa­kultet, çka do të ish rast i rrallë, do të tho­shim: ose këtë ose atë fakultet. Mujmë edhe me e shtu një “por jo të dy” në fund.

Kur fjalia është pohore, dhe liston disa kushte, lidhëza dhe do­me­thënë se duhet me i plotësu të gjitha kushtet. Kumulativisht i thonë juristët. Kurse lidhëza ose nën­kupton se mjafton me e për­mbushë vetëm njërin nga kushtet. Për shem­bull, kan­didati duhet të ketë: diplomën e shkollës së mesme; kursin e dak­tilo­grafisë; ose 5 vjet përvojë pune. Mjafton me pasë njërën.

Kur fjalia është mohore, pra ka një nuk, dhe i liston gjërat e ndaluara, mjafton me përdorë vetëm dhe. Kur e ke ndonjë nga gjërat e nda­lua­ra, e ke shkelë rre­gullën. Aka­demiku ame­rikan Bryan Garner, që kë­shi­llon mos me për­dorë dhe/ose-së, e për­­mend mbi­shkrimin: “Nuk lejohet [me hy me] ushqim dhe pije”. Nuk dome­thënë me pasë edhe ushqim edhe pije që me e shkelë rregullën.

Nuk do mend se gjuha nuk i mënjanon të gjitha dykuptimsitë. Dhe ne mund të gjejmë raste ku lidhëzat dhe ja ose nuk na tregojnë krejt çka dojmë me dijtë. Por va­gëtinë e asaj fjalie nuk e zhbëjmë nëse e fusin në të një dhe/ose.

Shembulli ma i randë i dhe/ose-së në gjuhën shqipe është naty­risht pre­ambula e kush­te­tu­tës së Shqipë­risë e 1998-s. Thotë: “Ne, Po­pulli i Shqipë­risë, […] me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera universale […]”.

Kushtetuta është miratu me referen­dum. Har­tue­sit me gjasë e kanë përmendë Zotin për me i joshë besimtarët, sido­mos ata që kanë vujtë gjatë regjimit komunist që e ndaloi fenë. Kurse qatë ose e kanë futë për me i rahatu jo­be­sim­tarët. Pra, ata që s’besojnë në Zot besojnë në “vlera të tjera univer­sale”. Por shih tash katra­hu­rën që e kanë kriju.

Teksti thotë: “me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera uni­ver­sale”. Dikush mund të be­sojë te Zoti – apo në Zot? – ashtu si te vlerat tjera. Dikush mund të besojë, siç e thashë, te vlerat tje­ra, por jo në Zot. Por a ka të tillë që besojnë në Zot, por jo te vlera tjera të gjithë­sishme?

Kushtetuta nuk i përcakton medoemos ato të mira në të cilat thirret populli. Por duke i qujtë “univer­sale”, len mbresën se janë të pa­ce­nue­­shme. Të drejtat dhe liritë theme­lore të njeriut mund të quhen vlerë e gjithësishme. Veçse me lidhëzat dhe/ose, pre­ambula sikur i lejon qy­te­ta­rëve me zgjedhë në dunë t’i pranojnë.

Sepse dhe/ose nuk kryn kurr­farë pune. Veç prish punë. Nëse vetëm njëra lidhëz nuk mjafton, shih shkruje fjalinë ndry­she. Mendo mos vetë men­dimi nuk është aq i goditur. Por mos shto fjalë që veç e rëndojnë letrën dhe syrin.

Nga Getoar Mjeku

Njeri i lirë dhe avo­kat prej Prish­tine të Dar­da­nisë. Shkrun për shqip­tarët, gju­hën, histo­rinë, e poli­ti­kën. Lexon çkamos. Ndih­mon me mirë­mbajtë saj­tin për shqip­tari, Plisi.org.