«E drejta kushtetuese» nga Enver Hasani (PDF)

Ish-kryegjyqtari i Kosovës ka bo­tuar një libër të plotë kri­tike ndaj një teksti më­si­­mor të së drej­tës ku­­sh­te­tu­ese.

Prof. Enver Hasani, pe­da­gog në Fa­­kul­­tetin Juri­dik të Universitetit të Prish­ti­nës, shpje­gon arsy­en për li­brin e tij, titu­lluar E drej­ta kush­­tetuese: Studim kri­tik mbi librin «E drejta ku­sh­­tetuese» të autorëve A. Baj­rami e F. Muçaj:

Këtë studim kritik e ke­mi ko­n­cep­tuar si një lloj udhë­zu­esi për të ndih­muar stu­den­tin dhe lexuesin që të ori­en­tohen gjatë leximit të librit të auto­rëve tanë sepse, si i tillë, li­bri ka gabime shumë të thella pro­fe­­si­o­­nale dhe shkencore me një për­mbajtje jo të saktë, ashtu që leximi i tij i pa­varur dëm­ton rëndë çdo­kënd.

Vepra e prof. Hasanit ka gjith­sej 404 faqe. Këto për­fshijnë për­mble­dhjen shqip e ang­lisht, hyrjen, tri pjesët e ndara në ka­pi­tuj, për­fun­di­min, për­gji­gjen e autorëve Baj­­rami e Mu­çaj, rep­likën e prof. Ha­­sa­nit, si dhe biblio­g­ra­finë dhe tre­guesin e em­rave.

Ndër temat kryesore të li­b­rit gjejmë hartimin e ku­sh­tetutës, shpall­jen e pa­va­rë­­sisë, sistemin par­­la­me­n­tar, kompetencat e pre­si­dentit dhe rolin e Gjy­katës Kush­te­tuese.

Prof. Hasani kritikon ash­për kole­gët Bajrami dhe Muçaj për mëny­rën si e për­­do­rin litera­tu­rën. Veç­mas, nuk paj­tohet me traj­ti­min që i bëjnë Pakos së Ah­tisaarit dhe me­ndimit të Gjy­katës Ndër­kom­bë­ta­re të Drej­të­sisë për pava­rë­sinë e Kosovës. Li­bri kri­tikë flet edhe çë­shtjet e his­torisë, filozofisë dhe shke­n­­cës juridike dhe për­vo­jat ku­­sh­tetuese të ven­de­ve të ndry­shme të botës.

Librin e prof. Hasanit e bo­ton shtë­pia Jalifat Pub­li­shing nga Hju­s­toni, ShBA, ndër­sa të intere­suarit mund ta blejnë në Skrip­to­ren e Fakul­tetit Juridik të Uni­ver­si­te­tit të Pri­sh­ti­nës për 5 euro.

Autori dhe botuesi ka ven­dosë t’ia fa­lin të gjitha kop­jet e librit Sho­qa­tës së të Ver­bër­ve të Kosovës — ashtu që për çdo copë të shi­tur pa­ret i merr Sho­qata.

Ne këtu po i ndajmë për pu­b­likën e gjerë faqet e para, që përfshijnë trye­zën e për­mbaj­t­jes dhe për­mble­dh­jen shqip e ang­lisht.

Lexoje këtu në PDF

Nga Plisi

Themelu më 28 nëntor 2012, Plisi është sajt për qytetari dhe shqiptari.