Marrëveshja e EULEX-it është punë e kryer

Presidenti i Kosovës ka kërkuar Gjykatës Kush­te­tu­ese ta kë­shi­llojë nëse let­rat e këm­byera si­vjet me BE-në për vijimin e mandatit të EULEX-it duhet të rati­fikohen në Kuvend (KO 131/18). Kër­kesa duhet refuzuar, sepse nuk paraqet çësh­t­je kush­te­tuese sqa­ri­mi i së cilës i ndi­h­mon presi­den­tit t’i ushtrojë kompetencat e tij, dhe Gjy­ka­ta nuk ka tagër të shqyr­tojë marrë­ve­sh­jet ndërkombëtare pasi ratifikohen dhe hyj­në në fuqi.

Nëse Gjy­kata e pra­non kër­ke­sën, duhet të ven­dosë se letrat e këm­by­e­ra mund të ra­ti­fi­ko­hen me nën­sh­kri­min e presidentit. Ato nuk për­bëjnë çështje po­li­tike dhe nuk bar­tin sov­ra­nitet, për çka do të lypsej ra­ti­fi­ki­mi në Kuvend. Një­he­rësh, letrat janë marrë­ve­sh­je zba­tue­se e de­ty­ri­meve ekzi­s­tuese, të mishëruara në ma­rrë­­ve­sh­jet e ra­ti­fi­kua­ra më parë dhe në ne­nin 162 të Ku­sh­tetutës. Në çdo rast, let­rat e si­vjetme nuk mund t’i zhbëjnë de­ty­ri­met e ndër­marra më herët — veçmas Gjykatën Speciale.

Lexoje artikullin e plotë:

Shih dhe Aktvendimin për papranueshmëri, të Gjykatës Kushtetuese, 6 mars 2019, botuar më 25 mars 2019

(përditësuar më 2 prill 2019)

Nga Getoar Mjeku

Njeri i lirë dhe avo­kat prej Prish­tine të Dar­da­nisë. Shkrun për shqip­tarët, gju­hën, histo­rinë, e poli­ti­kën. Lexon çkamos. Ndih­mon me mirë­mbajtë saj­tin për shqip­tari, Plisi.org.