E drejta e luftës në librin e Enver Hasanit

Prof. Enver Hasani në emisionin Rubikon në KTV
Prof. Enver Hasani në emisionin Rubikon në KTV

Në vazhdën e debatit për luftën e drejtë dhe të pastër të UÇK-së, për­gjigje të mprehta na jep ar­ti­ku­lli i shkruar dy dekada më parë, «Një vë­sh­t­rim mbi të drejtën ndër­­ko­mbëtare të luftës në dritën e ko­n­­flik­tit të ar­ma­­to­sur në Ko­sovë».

Punimi u shkrua në dhjetor 1998, dhe u botua në dy të për­koh­­shme shqip­ta­re: ga­ze­tën Zëri i Kosovës në Zvi­cër dhe ja­vo­ren Ri­lin­dja (bo­­timi i Tiranës dhe dias­po­­rës) në shkurt–mars 1999. U ribotua në për­mble­­dh­jen shkencore të prof. Enver Ha­sa­nit, Tema të zgje­dhura nga e drejta dhe marrë­dhë­niet ndër­kom­bëtare (Univ. Prish­ti­nës/Jalifat: Hjuston, 2016), f. 336–368. Po e shkë­­putim nga libri dhe po e ri­bo­­tojmë këtu me lejen e au­to­rit.

Lexoje në PDF

Nga Plisi

Themelu më 28 nëntor 2012, Plisi është sajt për qytetari dhe shqiptari.