50 vjet Kosovë, pa Metohi

Ligji për zbatimin e Ligjës kushtetuese: Nenet 12 e 13 përmendin ndërrimin e emnit dhe shfuqizimin e Statutit me emën të vjetër

Më 24 fror 1969, deputetët në Prishtinë mira­tunë Ligjën ku­sh­te­tuese, e cila i dha fund zyr­ta­risht emërtimin kundra­vers Kosovë-Metohi.

Krahina e atëhershme e Jugosllavisë do të quhej vetëm Kosovë, tue flakë tej bino­min kolonial që qe vendosë mbas rianeksimit më 1945.

Metohia (srb. Metohija, nga gre­qishtja μετόχια) asht emni sërb për gjysmën pe­rën­­dimore të ven­dit, që shqip i thonë Rraf­shi i Du­ka­­gjinit. Por përtej ku­ptimit gjeo­­­gra­fik, ky topo­nim e pas­qy­ron më­ti­min e Sërbisë mbi tru­e­llin: Meto­hia dome­thanë tokë ma­nastiri — pra gjoja e kishës sërbe.

Tue e votu Ligjën ku­sh­te­tu­e­se gjysmë she­ku­lli ma parë, Ku­ven­di i Kosovës sa ia shkurtoi em­nin ven­dit, po aq e këputi dhe var­gun e padrejtësive ndaj po­pullit ve­n­das shqip­tar.

Në shtator 1945, Kosova e push­tue­me qe organizu si njisi me ni­ve­lin ma t’ulët të vetë­qeve­risjes. Ndo­nëse shqip u qujt Kra­hina Auto­­nome e Kosovës-Metohisë, sër­­bisht ishte thjesht oblast (rreth), nji shkallë ma poshtë se po­­kra­jina (krahina) e Vo­jvodinës.

Me kushtetutën jugosllave të 1963-s, për­cak­timi po­kra­jina u për­dor edhe për Ko­sovën. Por siç dëf­ton hi­­s­toriani Noel Mal­colm, auto­no­mia e Kosovës e preku na­dirin his­­torik, ndër­sa kri­jimi i nji­sive auto­no­me dhe kom­peten­cat e tyne iu lanë në dorë Sërbisë.

Vendimi për shpalljen e Ligjës (shqip)
Neni 1 i Ligjës
Vendimi për shpalljen e Ligjës (sërbisht)
Vendimi për shpalljen e Ligjës (turqisht)
Ligji për zbatimin e Ligjës kushtetuese: Nenet 12 e 13 përmendin ndërrimin e emnit dhe shfuqizimin e Statutit me emën të vjetër

Siç shpjegonte kryetari i Ku­ven­dit Fadil Hoxha, teksti i mi­ra­tu­em në fror 1969 qe «re­­zultat i një pune in­ten­sive pothuajse dy­vje­çare». Kjo punë kish nisë me ndry­shi­­me të mëdha në krejt Jugosllavinë në mesvitet 60 me nji lojë pushteti mes udhë­­he­qësit Josip Broz Tito dhe kreun të sigu­ri­mit shtetnor, Aleksandar Ran­koviq.

Më 1966, Rankoviqi e mori te­po­sh­të­zen kur ia zbulunë çimkat që i kish me për­gju Titon në dho­mën e fjetjes. Me lar­gi­min e Ran­ko­viqit, mori fund dhe qen­dër­simi i pu­sh­te­tit dhe spas­trimi et­nik e terrori që i kish ndjekë që prej fund-Luf­tës së Dytë Bot­nore.

Shqiptarët nuk e jetësunë dot kër­kesën e tyne për Kosovën re­pub­likë. Por ndry­shi­met në ku­shte­tu­tën jugosllave të 1963-s prunë go­xha përparim. Më 1968, Ame­n­­da­menti VII hoqi emnin Metohi, dhe e ngriti Kosovën në njisi për­ba­më­se të fe­de­ra­tës. Kosova mbeti nji­he­­rësh krahinë mbrenda Repub­likës së Sërbisë, por tag­ri i kra­­hi­nës nuk mvarej ma prej ku­sh­te­tu­tës republikane. Me Amen­da­men­tin XVIII, kra­­hina fitoi për­gje­gjë­sitë e nji republike.

Ligja kushtetuese e Kra­hi­nës So­ci­a­li­ste Auto­nome të Ko­so­vës pasoi mbre­nda muejsh, më 1969. Ky ishte i pari akt the­mel­tar që Ko­sova miratonte për vet­ve­ten. Pesë vjet ma vonë, dolën ku­shte­tutat fede­ra­tive dhe kra­hinore që fu­qi­zunë dhe ma tej Kosovën si kra­hinë, tue i njohë disa të drejta edhe në marrë­dha­nie ndër­kombëtare.

Vitin që nxori Ligjën Ku­sh­te­tue­se, Kuvendi i Kosovës miratoi dhe li­gjin për the­me­limin e Uni­ver­sitetit të Prishtinës. Shqip­ta­rët si po­pull për­­parunë me hapa të shpejtë n’eko­nomi e kulturë gjatë viteve ’70, por u përballën me shtypje gjith­­herë në rritje mbas vdekjes të Titos më 1980.

Me të konsolidu pushtetin, dik­ta­tori sërb Sllo­bodan Millo­she­viq ia hoqi Koso­vës vetë­qe­ve­ris­jen, tue ia shtu emnit dhe bish­tin Me­to­hija. Po­pullsia shu­micë nuk i njohu as­nji­herë ven­dimet e dhun­shme të Millo­she­viqit, por kam­bë­nguli në të drejtën e vet për pa­mvarësi, që e arriti tek në mijëvjeçarin e ri.

Sot, veç emnit Kosovë, qytetarët për­dorin dhe em­nin e lashtë Dardani.

Shih dhe:

Nga Getoar Mjeku

Njeri i lirë dhe avo­kat prej Prish­tine të Dar­da­nisë. Shkrun për shqip­tarët, gju­hën, histo­rinë, e poli­ti­kën. Lexon çkamos. Ndih­mon me mirë­mbajtë saj­tin për shqip­tari, Plisi.org.