Padi kundër shtrenjtimit të rrymës

Aktivistët Sami Kurteshi e Getoar Mjeku dorëzojnë padinë kundër ZRrE-së (foto: Gerolld Nikoliqi)
Aktivistët Sami Kurteshi e Getoar Mjeku dorëzojnë padinë kundër ZRrE-së (foto: Gerolld Nikoliqi)

(përditësu) Gjykata Supreme po mban të pezulluar shtrenj­­ti­min e ener­gjisë elek­trike dhe pa­­su­­ri­­min e oligarkëve prej pagesave të po­pullit. Kjo është fitorja jonë në kon­tes­tin kun­dër Zyrës së Rre­­gu­lla­to­rit të Ener­gjisë, të cilin po e ndjek si për­fa­që­sues i bashkak­ti­vis­tit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, Sami Kurteshi.

Më 27 nëntor 2019, një ditë pas tërmetit në Shqipëri, ZRrE ka vendosë tinëz disa tarifa nxitëse që u pa­gu­hen pro­dhues­ve të rry­mës si sub­ven­cione. Ato pa­gu­hen me pare të qyte­ta­rëve, kurse nga to për­fitojnë oli­garkët. Thujse të gjitha ko­m­pa­nitë për­fi­tu­e­se kanë një vend operimi dhe të njëjtin pro­nar. Për 12 vjet sa do të zgjasë sub­ven­cionimi, kon­sumatorët do pa­gujnë të pak­tën 16 milionë euro, por gjas­shëm mbi 27 milionë.

Jorastësisht, vendimi i ZRrE-së është në kun­dër­shtim me ku­sh­te­tutën, me normat e BE-së që zba­tohen te ne, dhe me ligjet e ener­gjisë dhe pro­ce­du­rës ad­mi­nis­t­ra­ti­ve. MSA-ja nda­lon ndihmën shte­të­rore, dhe Ev­ropa kërkon që rre­gu­lla­torët të për­­do­rin mjetet e tregut të lirë për të caktu ta­rifat. Për­fa­qësuesit e BE-së, Ko­mu­ni­tetit të Ener­gjisë ku bën pjesë Kosova, Am­basada Gjer­m­ane dhe sho­qëria ci­vile kanë kun­dër­shtu vendimin e ZRrE-së, siç kemi bërë dhe ne.

Më 24 dhjetor 2019, kemi para­qitë padi në Gjy­katën The­melore të Prishtinës, duke kër­­ku anu­li­min e ve­n­­di­mit. Bashkë me pa­dinë kemi para­shtru kër­kesë për shtyr­jen e ek­zekutimit të vendimit — që i bie pe­zu­lli­min e tij deri në zgjidhjen për­fun­dim­tare të rastit.

Më 27 dhjetor 2019, Gjykata Themelore ka mi­ratu kër­kesën për shtyrje. Akt­ven­di­mi që na u do­rëzu në mes të ja­na­rit qe lajm i mirë për dre­j­të­sinë dhe kon­su­ma­torin.

Por një sërë ankesash mbë­rri­tën në Apel gjatë ja­vë­ve vi­ju­ese. Më 23 janar 2020, u anku e pa­di­tura ZRrE. Kurse më 30 janar dhe 12 shkurt, shumë pas afa­tit të le­ju­ar, para­shtrunë ankesa edhe dy palë që thonë se kanë përfitu nga ve­n­dimi i ZRrE-së. Një­ra nga to nuk figuron e re­gjistruar asgjë­kun­di si biz­nes në Ko­sovë. Dy an­kesat e mbrame m’u dorë­zunë se­cila rreth 10 ditë pas protokollimit në gjykatë.

Ne u përgjigjëm në secilën ankesë me ar­gu­me­n­te të qarta e bindëse. Por Gjykata e Apelit ve­n­dosi ndry­she. Më 20 shkurt, pa përfundu afati për për­gjigje, Apeli nxori një akt­vendim që përmend ve­tëm një nga tri përgjigjet tona. Tutje, akt­­ven­dimi i Apelit thotë se në shkresat e lëndës nuk ka prova për ta mbë­shtetë shtyr­jen e ekze­ku­ti­mit, pa zënë ngojë as­një nga 14 shtojcat e vëllimshme që kemi paraqitë që në ditën e padisë.

Për këto arsye, Apeli prishi aktvendimin e The­me­lo­res dhe çështjen e riktheu në ri­shqyrtim. Kurse The­melorja kërkoi prova se vendimi i ZRrE-së i sjell pa­di­tësit dëm vështirë të riparueshëm nëse gjykata nuk e pezullon atë.

Duke lypë sërish pezullimin, ne iu drej­tumë gjyka­tës me dy para­shtresa. Me një­rën ri­do­rë­zumë të gjitha provat e më­par­sh­me, për t’u siguru se ato ishin në dis­po­zi­ci­on të gjy­ka­tës. Me tjetrën shpje­gumë në ho­llësi — me arit­metikë e do­ku­me­n­te — dë­min e ka­no­sur dhe shkaqet për ta shty ven­di­min e ZRrE-së.

Gjykata Themelore miratoi kër­­ke­sën tonë për pezullim, duke nxjerrë akt­ven­dim të ri më 6 prill 2020.

Më 22 prill, disa palë të in­te­re­suara janë anku ndaj aktvendimit të 6 pri­llit. Meqë gjykatat nuk kanë punu rre­gu­llisht gjatë pande­misë, ankesa na është do­rë­zu tek më 8 qershor. Në ndërkohë, ka paraqitë an­kesë edhe e paditura ZRrE, por an­ke­sën e saj nuk e kemi marrë asnjëherë.

Ne kemi paraqitë përgjigjen tonë ndaj pa­lëve të interesuara, dhe më 17 qershor, Gjykata e Ape­lit ka vendosë në të mirën tonë, duke refuzu të gjitha ankesat dhe duke lënë në fuqi aktvendimin e Themelores.

Në qershor, palët e interesuara i kanë kërku Gjykatës Supreme rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit. Më 23 korrik, Supremja ka refuzu kërkesën, duke u pajtu me shtyrjen e ekzekutimit. Aktgjykimi i Supremes na është dorëzu tek në dhjetor, ndërkohë që Komisioni i Ndihmës Shtetërore ka vlerësu se vendimi i ZRrE-së përbën subvencion të ndaluar me ligj.

Për interesimin e publikut, po postoj këtu të gjitha shkresat e lëndës:

Aktvendim i Gjykatës së Apelit 355/2020, 17.6.2020, dorëzu 23.6.2020
Aktvendim i Gjykatës së Apelit 355/2020, 17.6.2020, dorëzu 23.6.2020

Tani po presim shqyrtimin e padisë, që mund të fillojë pas disa viteve. Por e drejta është qar­ta­zi në anën tonë, dhe për­pjekjet tona për shte­tin e së drej­tës, tregun e lirë dhe mbrojt­jen e kon­su­ma­to­rit nuk do t’i nda­lim në asnjë çast.

Foto: Me aktivistin Sami Kurteshi, ditën e padisë kundër ZRrE-së (Gerolld Niko­li­qi, Lëvizja VETË­VEN­DOS­JE!, 2019)

Nga Getoar Mjeku

Njeri i lirë dhe avo­kat prej Prish­tine të Dar­da­nisë. Shkrun për shqip­tarët, gju­hën, histo­rinë, e poli­ti­kën. Lexon çkamos. Ndih­mon me mirë­mbajtë saj­tin për shqip­tari, Plisi.org.